NHO Reiseliv ber om at bøtesatsene for utførsel av fisk over tillatt mengde økes

Brevet ble sendt 01.02.18 til Justis- og beredskapsdepartementet v/ statsråd Sylvi Listhaug og Nærings- og fiskeridepartementet v/ statsråd Per Sandberg og Riksadvokatembetet.

NHO Reiseliv har i dag ca. 40 medlemsbedrifter som driver innen havfisketurisme. Både NHO Reiseliv og våre bedrifter er opptatt av at næringen skal drive seriøst og bærekraftig. Vi har i flere høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet vært positive til de nye rapportering- og registreringskravene som ble innført fra 1.januar 2018. Vi setter også pris på dialogen og samarbeidet vi har med både NFD og FDIR i forbindelse med innføringen av de nye kravene.

Arbeidet med å tilpasse seg nye krav og regler går fremover i våre medlemsbedrifter, og bransjen møtes denne uken på vårt bransjeforum i Bodø for å diskutere fremtidig drift og utvikling. Her deltar også NFD ved statssekretær Veronica Pedersen Åsheim og FDIR ved seniorrådgiver Trond Ottemo.

NHO Reiseliv mener at det nye regelverket og utviklingen i bransjen generelt øker viktigheten av og muligheten for å rette oppmerksomheten mot useriøse aktører i bransjen og ulovlig utførsel og smugling. Smugling av store mengder fisk ut av landet rammer havfisketurismenæringens rykte og driftsmuligheter. Smugling er også et problem som kan knyttes til forvaltningen av våre felles ressurser.

Dagens regelverk kommer fra Lov om innførsels- og utførselsregulering av 6. juni 1997 nr. 32 § 4, jfr. forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske § 4 som gjør det klart at "den som fortsettlig eller uaktsom overtrer denne lov eller bestemmelse gitt i medhold av den straffes med bøter eller fengsel i opptil 6 måneder. På samme måte straffes medvirkning og forsøk." I tillegg kommer Tolloven av 21.12.2007 nr. 119, § 16 – 2 (1) jfr. § 16 – 1.

Tolletaten opplyser at i dag er bøtesatsen for utførsel av fisk ut over tillatt mengde 100 kroner per kilo, og at denne satsen har vært den samme siden 2012. Det er på tide å gjennomgå denne på nytt. Eksempelvis blir bøtesatsene for fartsoverskridelser økt jevnlig. NHO Reiseliv mener det er flere momenter som taler for at bøtesatsen bør økes betydelig.

For det første bidrar den relativt lave bøtesatsen til at konsekvensene av smugling blir lavere enn de potensielle gevinstene. Kiloprisen på en kilo ren indrefilet av torsk kan raskt komme opp i godt over 200 kroner kiloen i utlandet. NHO Reiseliv mener den økonomiske konsekvensen av ulovlig utførsel må økes, og det til et nivå myndighetene mener er tilstrekkelig til å ha en avskrekkende effekt på slik virksomhet.

For det andre vil dette være et viktig bidrag til økt oppmerksomhet om miljøkriminalitet og således også et tiltak for en mer bærekraftig forvaltning av havets ressurser. Opptrer ikke de besøkende i tråd med reglene som forvalter utførsel av en av Norges viktigste naturressurser, må det få en større økonomisk konsekvens. Vi vet at det i dag er vanlig at besøkende fra andre land etablerer såkalte "fiskecamper" hvor de fisker store mengder fisk i løpet av få dager, for så å smugle dette ut av landet igjen (en slik privat camp vil fremover ha en kvote på 10 kg per person). Tollvesenet og politiet får stoppet noen av disse på grensen, men boten de da får er for lav. En betydelig økning av bøtesatsen vil redusere omfanget av slik virksomhet.

For det tredje vil nå havfisketurismebedriftene drive aktiv opplysning om fiskekvotene og kilobegrensningene slik at de besøkende fremover vil kjenne til reglene for utførsel. De er dermed også bedre informert om hvordan opptre i pakt med lovverket. Reglene er også utførlig forklart på FDIRs hjemmesider. Tar man med for mye over grensen fremover og får en høy bot, er dette ene og alene den besøkende sitt ansvar. En økning i bøtesatsen kan dermed ikke sies å ramme urettferdig eller uten informasjon.

For det fjerde vil en økt bøtesats gjøre det mer attraktivt å fiske hos en registrert havfiskebedrift som opererer i tråd med regelverket. Ofte opplever NHO Reiseliv og havfiskebedriftene at smuglere og ulovlige fiskecamper blir omtalt som havfisketurisme, noe som går ut over havfiskenæringens rykte generelt, og spesielt i lokalmiljøet. Havfiskebedriftene er viktige lokale bidragsytere til arbeidsplasser og skatteinntekter langs hele kysten. Det er derfor viktig at vi har et regelverk som bygger opp under de seriøse aktørene i bransjen, og som samtidig straffer de som driver miljøkriminalitet hardere. At flere benytter seg av registrerte havfiskebedrifter vil også gi et godt bidrag til økt sikkerhet for fiskerne, siden havfiskebedriftene sitter på verdifull kunnskap om lokale sjø- og værforhold og har gode kontrollrutiner for at båt- og fiskeutstyret er i orden.

Vi mener også at myndighetene må påse at bøtesatsen blir praktisert likt over hele landet.

NHO Reiseliv vil samtidig bemerke at vi ønsker private fiskere velkommen til Norge og at det nye regelverket for 10 kg fisk per privat besøkende og 20 kg hos en registrert havfiskebedrift utgjør en fornuftig avgrensning. NHO Reiselivs hovedanliggende er at de som bryter reglene skal straffes hardere.


Se også: 

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: