Havfiske: Innspill fra NHO Reiseliv til Nærings- og fiskeridepartementet om endrede regler for VHF-sertifisering

Brevet ble sendt 23.01.17 og inneholder følgende:

Endre krav til behov for VHF-sertifikat for bedrifter innen havfisketurisme

Alle fartøyer til sjøs med VHF-radio om bord, er forpliktet til å inneha lisensabonnement, samt at minst én om bord må inneha minimum VHF/SRC-sertifikat. Denne bestemmelsen oppleves som upraktisk og en lite effektiv løsning for aktører innen havfisketurisme. Det er ett fåtall som innehar denne sertifiseringen. NHO Reiseliv mener at lovverket må endres slik at det er eier av utleiebåten som må ha VHF sertifikat, og at det er eier som gjøres ansvarlig for å gi grunnopplæring til leietaker av båt og dette blir tilstrekkelig for å gi brukstillatelse av VHF på eiers lisens.

Havfisketurisme i vekst

Reiseliv er en næring i vekst og spesielt innenfor aktiviteter og naturbasert reiseliv ser vi en stor økning av turister. Det er en vekst i aktører innenfor havfisketurisme, og etterspørsel er økende. Turistfiske gir et viktig bidrag langs kysten ved at det både opprettholder og utvikler infrastruktur, arbeidsplasser, bosetning og produksjon. I en Menon-rapport, utarbeidet for Innovasjon Norge i 2013, står det at norske havfiskebedrifter må jobbe for å bli mer effektive og mindre arbeidsintensive for å lykkes i konkurranse med resten av næringslivet og at utfordringen for havfiskebedrifter er å øke kvalitet, kompetanse, effektivitet og skaleringsevne i forhold til prisnivå. Derfor mener vi at samtidig som at havfiskebedriftene skal arbeide for vekst, må også myndighetene tilrettelegge for videre vekst i næringen.

Endre krav til bruk av VHF

Kravet om sertifisering for VHF-bruk går på bekostning av både produktiviteten og effektiviteten til havfiskeoperatørene. Utfordringen i dag er at det må være en person om bord i båten med VHF-sertifikat for å kunne ha på/bruke VHF-radio. De færreste havfisketuristene har dette sertifikatet. Dette betyr at utleier får både økte krav til bemanning av utleiebåtene som igjen fører til økte kostnader. I tillegg skaper denne bestemmelsen unødvendige utfordringer knyttet til ekspanderingsmuligheter for det enkelte firma, ved at hver ny båt man skal leie ut, alltid må ha en VHF-sertifisert person ombord. NHO Reiseliv mener at lovverket må endres slik at det er eier av utleiebåten som må ha VHF sertifikat. Slik at det er eier som gjøres ansvarlig for å gi grunnopplæring til leietaker av båt, og at dette blir tilstrekkelig for å gi brukstillatelse av VHF på eiers lisens.

Kravene som skal stilles til utleiers instruering av leietakere, må utvikles i samarbeid med bransjen. Særlig bør det vektlegges overfor leietaker at bruken minimeres til bruk i nød, eller når det oppstår farlige situasjoner. For å unngå misbruk, bør tillatte kanaler begrenses til for eksempel kanal 16/Nødkanalen, arbeidskanalen til kystradiostasjonen i gjeldende farvann, samt lystbåtkanalene. Eventuelt kan det vurderes om det bør settes av en egen kanal til bruk for kun utleiebåter.

Slik teknologien er dag, er VHF den sikreste kommunikasjonskanalen til sjøs, og det oppfordres fra flere hold å benytte VHF i båt. Med VHF-radioen får du tilgang til kystradiostasjonenes tjenester og den sikreste kommunikasjonskanalen til sjøs. Bruker har mye bedre dekning med VHF enn med mobil, og kan kontakte alle båter med VHF innen rekkevidde direkte og anrope en kystradiostasjon. DSC-funksjon gjør at bruker sender ut båtens posisjon ved et eventuelt nødanrop, posisjonen blir sendt til kystradiostasjonen og alle båter innenfor rekkevidde som har det riktige utstyret, eksempelvis redningsskøyta. Faren for språkvansker eller problemer med å finne/gi rett posisjon blir sterkt redusert ved bruk av VHF. NHO Reiseliv mener at endringen i regelverket som vi foreslår vil forenkle hverdagen for en viktig kystnæring og gjøre det sikreste kommunikasjonsverktøyet tilgjengelig for flere.

#havfiskeTwitterInstagram

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: