Høringssvar: Forslag til endringer i havressursloven og til ny forskrift om turistfiskevirksomheter

Høringssvaret ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet 09.11.2016 og inneholder følgende:

Forslag til endringer i havressursloven § 22 om sports- og rekreasjonsfiske og til ny forskrift om turistfiskevirksomheter m.v. vedrørende registrerings- og rapporteringsplikt i bransjen.

NHO Reiseliv viser til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til endringer i havressursloven § 22 om sports- og rekreasjonsfiske og til ny forskrift om turistfiskevirksomhet, med høringsfrist 9. november. NHO Reiseliv representerer hele den norske reiselivsnæringen, og har deriblant mange medlemmer som driver med turistfiske. Vi vil i det følgende gi våre kommentarer til forslaget.

Bakgrunn

Norsk reiseliv er i vekst, og har hatt flere gode år. Så langt i år ar vi en vekst på 12 prosent i utenlandske overnattinger (SSBs tall for til og med august). Den globale veksten i reiseliv er høy og det er viktig at Norge tar sin del av veksten. Dette må også norske myndigheter tilrettelegge for. I likhet med resten av reiselivsnæringen er og turistfiske i vekst. Turistfiske gir et viktig bidrag langs kysten ved at det både opprettholder og utvikler infrastruktur, arbeidsplasser, bosetning og produksjon.

Vi opplever at forskriftsendringene vil bidra til at myndighetene får en større oversikt over markedet og omfanget, enn det de har i dag. Vi vil likevel påpeke at det er viktig at det ikke settes inn for komplekse og omfattende tiltak til en bransje som fortsatt er av en relativt begrenset størrelse. Fordeler med å få kartlagt den faktisk størrelsen av bransjen må ikke føre til uhensiktsmessig byråkrati som ødelegger en bransje i startfasen, gjennom registreringsplikten.

NHO Reiseliv vil understreke at det er viktig at de reguleringene som innføres må ha til hensikt å ta de som bevisst ikke følger lovverket, og som av mange av de etablerte aktørene i turistfiske opplever som ødeleggende for bransjen. Hvordan få stoppet ulovlig fiske må beskrives nærmere i forslaget.

Virksomheter som omfattes av regelverket

Departementet foreslår at de som skal omfattes av regelverket er de som driver næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø. Med det menes virksomheter som tilrettelegger for turistfiske ved at de disponerer fartøy for utleie/utlån og på andre måter tilbyr for eksempel utlån av fiskeutstyr, sløyefasiliteter, oppbevaring av fangst etc. Det settes som vilkår at virksomheten har to eller flere fartøy for utleie/utlån til fisketurister, eller har ett eller flere fartøy som tar turister med på fiske (charterbåter). NHO Reiseliv støtter denne avgrensningen.
Departementet foreslår at grensen for hvilke virksomheter som skal være registreringspliktig, skal sammenfalle med grensen for når bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret, det vil si når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50.000 kroner i en periode på tolv måneder. NHO Reiseliv har forståelse for at departementet ønsker å sette en grense på når virksomheten er registreringspliktig.

Positivt med register for turistfiskevirksomheter

Departementet foreslår at det opprettes et register over turistfiskevirksomheter som leier ut to eller flere fartøy. Systemet innebærer at det blir et vilkår for å drive turistfiskevirksomhet at man er registrert. NHO Reiseliv støtter dette tiltaket. På den måten får man en oversikt over antall bedrifter som finnes i dette segmentet. I tillegg til at man enkelt kan nå ut med informasjon til disse bedriftene om sikkerhet o.l. Det er viktig at Fiskeridirektoratet, som får i oppdrag å utarbeide registreringsskjemaet, utformer det på en mest mulig brukervennlig måte, og at skjemaet kan besvares ubyråkratisk og digitalt.

Enkel rapportering, og må gjelde for alle fisketurister

Departementet skisserer at det er virksomheten som skal være ansvarlig for rapportering av antall fisk, art og vekt på det turistene fisker. Samtidig som at de kan tilrettelegge for at fisketuristen selv registrerer egen fangst, og at dette videresendes Fiskeridirektoratet. Departementet foreslår at Fiskeridirektoratet får myndighet til å fastsette utfyllende bestemmelser om rapporteringen.

NHO Reiseliv stiller spørsmål ved at det er virksomheten som står som ansvarlig å rapportere, og ikke fiskeren selv. Måten forslaget er utformet er det kun fisketuristene i mer ordnede former som vil bli registrert, og ikke de som reiser på egenhånd. NHO Reiseliv mener at alle fisketurister må ha muligheten til å rapportere, og ikke kun de som oppholder seg på registrerte fisketurismevirksomheter. Vi mener videre at det må være den enkelte fisketurist sitt ansvar å rapportere, men at en virksomhet har mulighet til å tilrettelegge for at rapporteringen gjøres enkelt, digitalt og riktig. Rapporteringen kan gjøres gjennom en applikasjon som hver enkelt fisketurist registrer seg på.

Det er avgjørende at rapporteringen kan gjøres på en enklest mulig måte, og at det kun rapporteres på det som er strengt nødvendig. NHO Reiseliv ser for seg et skjema hvor turistfiskeren registrerer det som er et krav. Der kan man også huke av for om man er tilknyttet til turistfiskebedrift eller ikke. Når man velger bedriften, så er det systemet koblet opp mot turistfiskeregisteret. Bedriften får en varsling om at noen har registrert et opphold i bedriften, og må bekrefte dette. På den måten vil den enkelte turistfisker ha nødvendig informasjon og dokumentasjon når eventuell fisk skal tas med over grensen. NHO Reiseliv mener det er avgjørende at bransjen og bedriftene må tas med av Fiskeridirektoratet i utformingen av rapporteringen. Det er viktig at systemet er brukervennlig, og at det testes noen runder før det rulles ut. NHO Reiseliv er gjerne behjelpelig med bedrifter som kan bidra inn i dette arbeidet.

Myndighetene mener det kun skal være virksomheten som skal stå som ansvarlig for rapporteringen, da må enkel og digital rapportering være en forutsetning.

Videre står det i forslaget at virksomhetene må i tillegg påregne å måtte delta i såkalte" utvalgsundersøkelser" som gjøres i forskningsøyemed. NHO Reiseliv vil her påpeke at mange av bedriftene innenfor turistfiske er små bedrifter med begrenset ansatte-ressurser. Det er viktig at dette respekteres av forskere, og at virksomhetenes tid og rapporterings-pålegging er i svært begrenset omfang og kun brukes i tilfeller det ses som svært nødvendig. Vi vil også anbefale at tilnærmingen til eventuelle forskningsprosjekt er at virksomhetene frivillig deltar, og at det kun benyttes digital rapportering.

Det offentlige må tilrettelegge for informasjon om regelverket

Det står i forslaget at turistfiskevirksomheter skal informere gjestene om regelverket for rekreasjonsfiske, omsetningsbestemmelser, utførselskvote m.v. Det er viktig at det offentlige tilrettelegger med godt informasjonsmateriell på nett som bedriftene kan bruke, og at virksomhetene på enkel måte kan distribuere det til egne gjester i forkant av oppholdet og på egne nettsider. Dette må selvfølgelig være tilgjengelig på hovedspråk, som engelsk tysk og norsk.

Kontroll og sanksjoner også mot systematiske lovbrytere

Fiskeridirektoratet skal føre kontroll med at bestemmelsene overholdes, og at direktoratet under sin kontrollvirksomhet skal gis uhindret adgang til anlegg, relevante dokumenter m.v. Slik vi leser høringsnotatet vil det meste av kontrollen innrette seg mot registrerte bedrifter. Slik forslaget er utformet nevnes ikke tiltak for å fange opp de systematiske lovbryterne innenfor turistfiske, og hvordan disse enkelt kan innrapporteres og etterforskes. skal avsløres.

NHO Reiseliv savner at det prioriteres etterforskning av de som systematisk bryter loven. Det er et behov for at myndighetene øker innsatsen for å fange opp ulovlig korttidsetablering av turistfiskebedrifter, og derav store kvoter som blir tatt ut av landet.

Tid på å innrette seg etter nytt regelverk

Departementet foreslår at direktoratet gis myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr overfor turistfiskebedrifter som ikke oppfyller plikten til registrering, plikten til rapportering av fangst eller informasjonsplikten. Informasjonsplikten gjelder både overfor turistene (regelverksinformasjon) og kontrollmyndighetene.
NHO Reiseliv har sett en økende rett til bruk av overtredelsesgebyr for ulike instanser, og har vært kritisk til utviklingen. Det er viktig at det offentlige veileder bedriftene, og gjør de best mulig i stand til å etterleve regelverket på en hensiktsmessig måte. Som departementet selv påpeker, vil de gi virksomhetene tid til å innrette seg etter bestemmelsene, og at alle rapporteringskrav er digitale. Dette er avgjørende for at det skal bli et velfungerende regelverk. NHO Reiseliv mener at denne overgangsperioden må være minst ett år, eller den tiden det tar å etablere digitale rutiner, etter at regelverket trer i kraft.

Positiv til økt utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske

For å stimulere turistene til å benytte seg av tjenestene til turistfiskevirksomhetene, foreslår departementet å øke utførselskvoten for de turister som kan vise til at fisken er høstet i regi av en registrert turistfiskevirksomhet. Den foreslås økt fra 15 til 30 kg. NHO Reiseliv støtter dette forslaget. I tillegg er det viktig at utførselskvoten av én hel troféfisk videreføres.

Videre ber departementet om innspill på varighet på tidsrommet for utførselskvoten, vi ser det som positivt at denne kan økes fra 24 timer og mener syv dager som departementet selv foreslår kan være passende tid. Vi mener at syv dager i større grad ivaretar bærekraftprinsippet. Det kan også bidra til en større verdiskaping på destinasjonen, ved at fisketuristen oppholder seg lenger i landet.

 

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, næringspolitisk fagsjef

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: