Endring i kassasystemforskriften

Vi sendte følgende brev til Skattedirektoratet 14.05.18.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge med over 3 000 medlemsbedrifter. Vi er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som er den største interesseorganisasjonen i Norge, og vi arbeider for å sikre våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen, slik at man legger best mulig til rette for økt lønnsomhet og sunn vekst for våre medlemmer.


NHO Reiseliv viser til Skattedirektoratets høringsnotat av 23. mars 2018 med forslag til endringer i kassasystemforskriften.

Våre hovedmoment til høringen:
  • Bedriftene som investerer i kassasystemene burde fått kommet med innspill i forkant av de foreslåtte endringene på lik linje som systemleverandørene.
  • Kravet om å alltid skrive ut salgskvittering i §2-6 fjerde ledd er urimelig, særlig med tanke på forslaget om at kunden skal kunne takke nei til ubetjent automat.
  • Forslag til §2-8-4 om at salgskvitteringen skal inneholde alle linjekorreksjonene kan føre til mer forvirring enn opplysning av kundene, og er heller ikke etterspurt.

NHO Reiseliv anerkjenner at hensynet til sporbarhet og å begrense muligheten for manipulasjon av registrerte opplysninger ved kontantsalg tilsier strenge krav til dokumentasjon og system, men disse hensynene må etter vår mening balanseres mot hensynet til nye betalingsløsninger, krav om nye investeringer og økte administrative byrder for brukerne av kassasystemene.

Forslagene som skattedirektoratet presenterer ser i stor grad ut til å være basert på innspill fra systemutviklerne, da andre hensyn og andre berørte er ikke omtalt i høringsnotatet. Dette gjelder hensynet til brukerne av kassasystem som må investere i printere og annet utstyr for å tilfredsstille nye dokumentasjonskrav. Det samme gjelder i hvilken grad regelverket åpner for digitale løsninger.

NHO Reiseliv savner en mer innovativ og fremtidsrettet tilnærming til dokumentasjonskravene i kassasystemforskriften, med større vekt på muligheten for digitale løsninger for sporbarhet og dokumentasjon. For innovative næringsdrivende, er det viktig at ikke nye krav til papirutskrift og kostbart maskinutstyr oppleves som en begrensning på deres forretningsmodell og -utvikling.

NHO Reiseliv er kritisk til § 2-6 fjerde ledd i den nye kassaforskriften, som krever at det må skrives ut kvittering ved hvert avsluttet salg, uavhengig av om kunden vil ha dette eller ikke. Kravet til papirutskrift overser fullstendig hensynet til miljø og papirforbruk, og vil i tillegg bidra til unødvendig forsøpling hos mange av våre medlemsbedrifter. Reglene synes ikke å være tilpasset en digital hverdag hvor kunden i større grad får se oversikten over kjøpet på en skjerm. Skal det være slik at gjester av miljøhensyn sykler til sin lokale baker for å nyte en kortreist skolebolle og en kaffe i gjenbrukbar kopp, for å så ikke kunne takke nei til at papirkvittering blir skrevet ut?

Når skattedirektoratet selv vurderer det som hensiktsmessig at kunder skal kunne takke nei til kvittering når salget skjer fra ubetjent automat, og vil endre § 2-6 fjerde ledd for å i hensyn ta dette, blir det vedtatte kravet om papirutskrift ved hvert avsluttet kjøp av betjening enda mer uforståelig. Skattedirektoratet skriver at "Det vil også vere uheldig om automatar må produsere kvitteringar som kunden ikkje vil ha, slik at desse blir liggade ved automatane". Dette argumentet er fullt ut overørbart også til manuelt betjente kassasystemer. Uønskede utskrifter vil uansett være forsøplende og ressurssløsende siden kundene har ikke plikt til å ta dem med, og det blir opp til bedriftene og deres ansatte å håndtere. Mange ønsker rett og slett ikke kvittering ved kjøp av varer til små summer, som en kaffe, et glass vin eller et wienerbrød. Skal det være slik i Norge at våre innbyggere i fremtiden vil oppleve større fleksibilitet fra en automat enn en hyggelig cafemedarbeider?

Vi ber derfor om at Skattedirektoratet benytter anledningen til å revidere kravet om utskrift i § 2-6 fjerde ledd, til at kunden kan takke nei til kvittering også for kjøp utenom ubetjent automat.

Under "2.4 Krav til innhald i salskvittering" skriver Skattedirektoratet at "Skattedirektoratet si oppfatning vil det også vere ein fordel for kunden at linjekorreksjonar blir vist på salskvitteringa. Vi foreslår derfor at dette kravet blir teke inn i kassasystemforskrifta § 2-8-4." NHO Reiseliv vil fraråde dette. Under en stor servering kan det være mange ulike korreksjoner, og det viktigste for kunden er å bli presentert med en riktig kvittering, ikke hvilke eventuelle feil som er blitt slått i løpet av en hektisk serveringskveld. Vi opplever heller ikke at dette er noe kundene etterspør. En kvittering med mange korreksjoner vil trolig også føre til mer forvirring og unødvendig tid brukt på oppklaring.

NHO Reiseliv fraråder derfor at det blir et krav at linjekorreksjoner vises på salgskvitteringen.
 
Se også: 

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: