Problemer med bagatellmessig støtte

Publisert

Stadig flere bedrifter blir klar over at det å ta imot bagatellmessig støtte fra kommunen eller andre ikke er like enkelt som det høres ut. Her er litt bakgrunn, noen problemstillinger og hva myndighetene har gjort og hva NHO Reiseliv gjør videre.

Bagatellmessig støtte er en definisjon i EUs statsstøtteregelverk som har eksistert også før pandemien. Navnet kommer av at slik støtte kan gis nasjonalt og lokalt uten at dette sees på som konkurransevridende når man ser hele det europeiske markedet i helhet, noe annen statsstøtte kan være.  Grensen tilsvarer 200 000 Euro over tre år.   

Da den kommunale kompensasjonsordningen i første omgang var ment som en engangs affære, var dette et mindre problem både for myndighetene og bedriftene. Det var en rask og enkel måte å få sårt trengte penger ut til bedriftene.  Når ordningen nå nærmer seg i størrelse det overnattings- og serveringsbedriftene har mottatt i kompensasjon fra den nasjonale ordningen, er det ikke lenger like enkelt.  

1) Bedrifter mangler oversikt  

Bedrifter med virksomheter i flere kommuner vet ikke om alle vedtakene som gjøres om tilskudd til sine bedrifter, ofte ikke før pengene står på konto i enkelte kommuner. De vet heller ikke alltid om de regnes som en eller flere enheter i regelverket.  

 Dette er definisjonen myndighetene bruker på hva som regnes som ett foretak:  

«Støttebegrensningene gjelder per foretak. Definisjonen av hva som er ett foretak er derfor avgjørende for om støttetaket er overholdt. To selskap anses som ett foretak hvis det ene selskapet holder majoriteten av stemmene i det andre selskapet, eller dersom ett av selskapene, med hjemmel i kontrakt eller vedtekter, har rett til å utøve dominerende kontroll over det andre selskapet.» 

2)  Støtte fra allerede eksisterende ordninger  

Oppstartsselskap kan ha mottatt støtte fra Innovasjon Norge som bagatellmessig støtte. Destinasjonsselskap kan ha fått sin tidligere støtte fra kommunene som bagatellmessig støtte. Begge deler gjør at selskapene når maks-taket for støtte ganske raskt.  

3) Skjevfordeling geografisk  

Innenfor samme foretak blir nå konsekvensen at en enhet som ligger i en kommune som enten var raskt ute med bagatellmessig støtte, eller som benytter en annen mulig støtteform, kan få støtte til sine arbeidsplasser, mens søsterbedriften i en annen kommune ikke får, selv om nærliggende konkurrenter får støtte.  

Alternativ løsning  

Kommunaldepartementet så allerede etter første tilskuddsrunde i 2021 at det kunne bli problematisk med bagatellmessig støtte, så de informerte kommunene i tilskuddsbrevet som gitt 25. februar at de vurderte å få til en slik ESA-notifisert ordning.  Denne kom på plass 16. april, dagen etter at nok en tilskuddsrunde var sendt ut og kommunene ble informert om denne i brev av 26. april.  Denne ordningen kan kommunene ta i bruk på regionalforvaltning.no og har en maksgrense pr foretak på 1,8 millioner Euro. Denne grensen kommer vedsiden av bagatellmessig støtte og makstaket på den nasjonale kompensasjonsordningen.  

 NHO Reiseliv har hatt møte med statssekretær i kommunaldepartementet om problemene med bagatellmessig støtte. Departementet er klar over svakhetene og vil oppfordre kommunene til å benytte den notifiserte ordningen ved de neste utbetalingene som kommer etter endelig vedtatt revidert nasjonalbudsjett.  

 Vi har også mottatt en oversikt over hvilke kommuner som har startet å bruke den notifiserte ordningen. Denne kan oversendes ved forespørsel. Departementet hadde også fått beskjed fra kommunene Oslo, Bergen og Stavanger at de mest sansynlig vil bruke den notifiserte ordningen ved neste anledning.  

NHO Reiseliv vil også sende ut et leserinnlegg som adresserer medlemmer av landets kommunestyrer, slik at disse også er klar over muligheten for å endre ordning og hvilke fordeler det gir dem i å støtte SINE arbeidsplasser.  

Andre problemer med den kommunale ordningen 

 Kommunene står svært fritt til å sette grenser for hvem som skal motta støtte via dem. Vi har hørt om kommuner som har gjort vedtak om å ikke støtte bedrifter som er tilknyttet en kjede eller som gjør andre vedtak som kan ramme reiselivsarbeidsplasser hos seg. Disse beslutningene må påvirkes lokalt ved å vise konsekvensene det kan få for kommunen å utelukke enkelt bedrifter og arbeidsplassene de representerer.   

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: