Lærlingklausul ved offentlige anskaffelser

To hotellansatte som står bak resepsjonen og smiler

Sundvolden Hotell.

Regjeringen innfører lærlingklausul ved offentlige anskaffelser.

Det offentlige kjøper årlig varer og tjenester for om lag 460 milliarder kroner, og er følgelig en betydelig markedsaktør for private bedrifter. Lov om offentlige anskaffelser har tidligere åpnet for at oppdragsgiver har mulighet til å kreve bruk av lærlinger ved offentlige anbud. Etter en lovendring plikter nå oppdragsgiver å benytte lærlingklausulen hvor det er særlige behov. Hensikten med ordningen er å rekruttere flere lærlinger, redusere arbeidskriminalitet og bidra til et mer seriøst arbeidsliv. Ordningen støttes av NHO Reiseliv.

Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet lov om lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser i 2015, mens forskriften er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet i 2016. Prop 51 L (2015-2016), Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), ble godkjent i statsråd 22. januar 2016. Høringsforslag til forskrift forventes i februar.

I lov om offentlige anskaffelser § 7, heter det at myndigheter og offentligrettslige organer skal stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger del­tar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten. Kravet gjelder i bransjer hvor departementet i forskrift har definert at det er særlig behov for læreplasser. Departementet kan i forskrift fast­sette nærmere regler om krav om bruk av lær­linger, herunder at kravet bare skal gjelde for kontrakter over en bestemt verdi og varighet. I den enkelte anskaffelsen må kravet stå i for­hold til kontraktens art og omfang.  

Regjeringen har etter lengre tids arbeid godkjent loven, mens Kunnskapsdepartementets arbeid med påfølgende forskrift er i sluttfasen. Forskriften har til hensikt å spesifisere lovens aspekter vedrørende terskelverdi og varighet på lærlingklausulen, samt aktualitet for bransje og region. Lærlingklausulen kan slå inn ved eksempelvis rammekontrakter for hotellbransjen. NHO Reiseliv arbeider for at ordningen tilpasses næringens behov.


Se også:

#reiselivsutdanning: TwitterInstagram

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: