NHO Reiseliv vil gjerne delta i Vegdirektoratets arbeid rundt regelverket på skilting

Brevet ble sendt til Vegdirektoratet den 27.02.14 og inneholder følgende:

NHO Reiseliv vil gjerne delta i Vegdirektoratets arbeid rundt regelverket på skilting

NHO Reiseliv viser til stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvans spørretimespørsmål til statsråd Ketil Solvik-Olsen, angående regelverket for skilting, spesielt for reiselivsaktører. Statsråden besvarte spørsmålet onsdag 27. februar 2014. I statsrådens svar fremkom det at det nå pågår et arbeid i Vegdirektoratet rundt regelverket – forskriftsverket – på skilting, og statsråden tok til orde for å involvere flere aktører i arbeidet, og nevnte da NHO Reiseliv.
NHO Reiseliv er svært positive til å bidra inn i et slikt arbeid og er enig med statsråden at det er viktig at aktører med ulike perspektiv på skiltbehovene deltar i arbeidet.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for reiselivet i Norge, og representerer over 2500 medlemmer. Våre medlemmer er innen overnatting, servering, kultur, idrett, destinasjonsselskap, bilutleie og opplevelsesbedrifter. I desember 2010 la NHOs Reiselivsråd, et samarbeid mellom de fire reiselivsrelaterte landsforeningene i NHO-fellesskapet; NHO Reiseliv, NHO Transport, NHO Luftfart og NHO Sjøfart, frem Reiselivets Samferdselsløft. Dette ligger vedlagt.
Reiselivets Samferdselsløft var NHOs Reiselivsråds innspill til fylkenes regionale planstrategier og Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. Hovedmålet er en bedre integrering av reiseliv i samferdselspolitikken og det foreslås konkrete mål og tiltak på samferdselsområdet for videre vekst og lønnsomhet i reiselivsnæringen. En av utfordringene som belyses i dokumentet er mangelfull skilting til viktige destinasjoner og reiselivsbedrifter, som blir et hinder for at disse besøkes.

NHO Reiseliv sendte brev til Nærings- og handelsdepartementet, med kopi til Samferdselsdepartementet i høst, hvor utfordringen med mangelfull skilting ble tatt opp, og behovet for en større grad av samordning for skiltpolitikk, mellom de to nevnte departement. Brevet ligger vedlagt. Utvikling og gjennomføring av en nasjonal skiltpolitikk for reiselivet vil etter NHO Reiselivs vurdering bidra til øke tilgjengeligheten til viktige destinasjoner.

 

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv
-kultur og idrett

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Fagsjef næringspolitikk

Vedlegg:

Brev til Nærings- og Handelsdepartementet, med kopi til Samferdselsdepartementet, datert 12. november 2013
Reiselivets Samferdselsløft, desember 2010

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: