Innspill fra NHO Reiseliv til statsbudsjettet 2021

I statsbudsjettet for 2021 bør regjeringen åpne for permittering inntil 52 uker, og ordningen bør innføres i god tid før statsbudsjettet legges frem. Regjeringen bør videreføre den lave momssatsen satt til 6 % på overnatting og transport og samtidig harmonisere serveringsmomsen ned til 15 %.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett vedtok regjeringspartiene og Fremskrittspartiet en flertallsmerknad hvor regjeringen blir bedt om å ha løpende dialog med reiselivsbransjen. Følgende forslag ble deretter vedtatt: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en vurdering av situasjonen for reiselivsnæringen, forslag til tiltak tilpasset situasjonen og forvaltningen av evt. nye ordninger senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2021." NHO Reiseliv har klare forventninger om at dette forslaget blir fulgt opp.

Koronapandemien har ført til det største økonomiske tilbakeslaget i nyere tid. Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet og er den som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en slags normal tilstand. Over 80 % av våre medlemsbedrifter mener det vil ta mellom ett og tre år før man er tilbake til situasjonen før korona. De økonomiske tiltakene har begrenset skadevirkningene av krisen, men for svært mange er situasjonen svært krevende. Flere, særlig blant sesongbedriftene, har og falt utenfor ordningene.

Reiselivsmarkedet er mangfoldig, men alle lever av at mennesker flytter på seg og kommer sammen. Med andre ord det Norge og verden har iverksatt strenge tiltak for å begrense i 2020. Hotellmarkedet er for eksempel er inndelt i 40 pst forretningsmarked, 30 pst innenlands feriemarked og 30 pst utenlandsmarked (overnattinger). Regjeringen har effektivt stengt forretningsmarkedet med nedstengning av konferanser over 200 frem til høsten, og så å si hele utenlandsmarkedet. Det betyr bortfall av 70 pst av markedet pga. myndighetens beslutninger. Mange opplevelsesbedrifter har størsteparten av markedet fra utlandet som nå er kansellert. Restauranter og uteliv har fått areal og åpningstider innskrenket og bilutleie har opplevd et dramatisk fall i etterspørselen, særlig knyttet til et fullstendig bortfall av flyplassmarkedet.

Følgende tiltak vil være treffsikre og avhjelpe situasjonen for reiselivsnæringen:

  • Fordi kundene ikke vil være der (bortsett fra innenlands feriemarked) vil permitteringer måtte forlenges for svært mange ut året, det betyr at grensen for permitteringer ut oktober er for kort og vil fremtvinge oppsigelser. Permitteringsukene må forlenges minst ut året.

  • Den lave mva-satsen på 6 % som ble innført fra 1.april 2020 må videreføres ut 2021 som et utgangspunkt og med åpning for flere år fremover. Den lave satsen omfatter helt sentrale bestanddeler av reiseliv som overnatting og transport.

  • Serveringsmomsen for restauranter må ned fra 25 til 15 pst for å likestille servering på restaurant med take away og butikkmoms. Lavere avgiftsbelastning i månedene fremover vil være en veldig treffsikker måte å hjelpe serveringsnæringen på. Dette vil også skape grunnlag for raskere å få de ansatte tilbake i jobb.
  • Regjeringen bevilget i RNB 2020 en tilskuddsordning for en koronarammet reiselivsnæring på 250 millioner kroner. Pengene skal kanaliseres via Innovasjon Norge. Dette skal bidra til at bedrifter kan gjennomføre utviklingsprosjekter, som gjør dem i stand til å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet. NHO Reiseliv mener denne ordningen må utvides betydelig og forlenges gjennom 2021.

  • Støtteordningen for sesongbedrifter er dessverre blitt lite treffsikker. Kravet om at 80 prosent av omsetning må være sesongbasert er for høyt, fordi mange sesongvirksomheter søker å tilby aktivitet i sesongen(es) skuldre for å kunne oppnå en økonomi som gir grunnlag for helårssysselsetting av ansatte. Vi ser flere eksempler på at kravet om 80 % omsetning innenfor en avgrenset periode medfører at de bedriftene som har vært flinkest til å utvide sin sesong faller utenfor definisjonen av sesongvirksomhet i kompensasjonsordningen. Vi ber derfor om denne andelen omsetning reduseres til 70 prosent og at bedrifter som har falt utenfor ordningen etterberegnes og gis kompensasjon.

  • For å kompensere for mindre etterspørsel fra fjernmarkedene i 2021-2023 som konsekvens av korona, må turistinntekter fra det europeiske markedet øke. Dette krever et økt profileringsbehov. For 2021, 2022 og 2023 bør nivået på statlig internasjonal profilering av Norge som reisemål økes betydelig ut over de 178 MNOK som er bevilget for 2020.

Kristin Krohn Devold                                                                          

Adm.dir. NHO Reiseliv  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: