NHO Reiselivs innspill til utarbeidelsen av strømstøtteordningen

Publisert

NHO Reiseliv har, via NHO Sentralt, sendt inn en rekke innspill til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om hvordan ordningen bør utformes. Foto: Haakon Eltvik.

NHO Reiseliv har sendt inn en rekke innspill til Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan strømstøtteordningen for bedrifter bør utformes og videreføres.

Siden regjeringen la frem et forslag til en strømstøtteordning for næringslivet har NHO Reiseliv fått en rekke tilbakemeldinger fra medlemmer om hvordan ordningen vi slå ut for deres bedrift. Mange har spørsmål knyttet til ENØK-tiltak, men det er også noen som frykter de vil falle utenfor ordningen selv om de har store strømkostnader. Proposisjonen skal etter planen legges frem av regjeringen fredag 30. september og deretter behandles i Stortinget. NHO Reiseliv og NHO vil da fortsette dialogen om ordningen med de relevante partene på Stortinget.  

NHO Reiseliv har, via NHO Sentralt, sendt inn en rekke innspill til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om hvordan ordningen bør utformes. Her følger en oppsummering av de innspillene vi har fått fra våre medlemmer:  

Større fleksibilitet når det gjelder referanseperiode: NHO Reiselivs viktigste momenter er at bedriftene trenger større fleksibilitet når det gjelder referanseperiode, siden flere pga myndighetsbestemte koronatiltak, inkludert nasjonal skjenkestopp, var helt eller delvis nedstengt i januar og februar 2022. Det blir dermed et skjevt grunnlag både hva gjelder omsetning og strømforbruk. Sammenlikningsgrunnlag for omsetning/strømforbruk bør kunne settes til mars-september 2022 pga nedstenging vinteren 2022.  

Samarbeid om ENØK-tiltak bør komme leietaker til gode: Mange av våre medlemsbedrifter leier og er nødt til å samarbeide med gårdeier om enkelte ENØK-installasjoner. Et slikt samarbeid bør komme leietaker til gode mtp. ytterligere reduksjon i strømkostnad. Enkelte uttrykker bekymring for om gårdeier har nok incentiv til å ville installere flere ENØK-tiltak, særlig med tanke på at alle strømkostnader blir viderefakturert.  

Krav knyttet til næringsvirksomhet: Skatteplikt. Stiftelser som driver næringsvirksomhet med fysisk byggmasse og ansatte bør kunne kvalifisere til støtte. F.eks. en rekke vandrehjem eller Lysebu - drevet av Dansk-Norsk stiftelse. Disse var utelukket fra koronakompensasjon.  

Krav om ansatte: Det bør ikke være slik at ordningen begrenser muligheten for hardt pressede bedrifter til å permittere om nødvendig. 

Andre avgrensningskriterier: Bedrifter i vekst bør kunne søke og ikke utelukkes for at både omsetning og strømforbruk har økt. Tidligere tildelt støtte, som koronakompensasjon eller lønnsstøtte fra vinteren 2022, må ikke utelukke bedriftene fra å kvalifisere seg for strømstøtte, ei heller gi avkortninger i strømstøtte.  

Kontrollmekanisme: Kontrolleres mot revisorgodkjent årsregnskap for 2022. Sparer ekstrakostnader.  

Avkortning: NFD legger til grunn en rammestyring på inntil 3 mrd. NHO Reiseliv mener ordningen ikke må være rammestyrt på sånn måte at bedrifter som har rett på støtte får avkortning. Dette handler også om forutsigbarhet for bedriftene. 

Andre momenter: 
 • All strømkostnad inkl nettleie, også når spesifisert i husleie.  
 • Leie/eie og ENØK-investeringer. Leietaker får 45 % reduksjon om man samarbeider med eier om ENØK-tiltak. Bør gårdeiere få incentiver til å samarbeide med leietaker?  
 • Vi har flere eksempler på bedrifter som har fått nei fra Riksantikvaren hva gjelder energieffektivisering av Verneverdige bygg som ikke tillatter å installere ENØK f.eks vinduer/ventilasjon. Disse bør fortsatt få tilgang på 45 % rabatt.  
 • NFD/ENOVA bør snarest utarbeide en liste over alle mulige ENØK-tiltak som de tror norsk næringsliv vil kunne ha utbytte av.  
 • Bedrifter som kan dokumentere ENØK-investeringer tidligere i 2022, bør kunne få kvalifisere til 45 % reduksjon, men ikke få 50 % av kostnaden dekket. 
Dersom et velfungerende fastprismarked ikke er etablert, må ordningen forlenges  

I tillegg til disse momentene vil NHO Reiseliv understreke at en begrenset støtteordning slik den foreløpig er presentert forutsetter at det etableres et velfungerende fastprismarked fra nyttår. Om dette ikke er tilfelle må ordningen videreføres etter årsskiftet.  

Grunnet ordningens tak på inntil 5 millioner kroner per bedrift, vil større virksomheter kun få dekket en mindre del av sine strømkostnader, og det må derfor ses nærmere på om det kan etableres en egen ordning for disse. I lys av dette bør det senest i desember vurderes om ordningen fungerer etter hensikten, og tas stilling til utvidelse og/eller forlengelse.  

NHO Reiseliv hadde et webinar om strømstøtte med våre medlemmer tirsdag 27. September. Her kan du se opptak av webinaret.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

 1. Bodø på hotelltoppen i juni

  Bodø topper hotellstatistikken blant de norske storbyene i juni. Nå bør det jobbes strategisk for å sikre at dette gir en varig utvikling og at Bodø styrkes som en reiselivsdestinasjon, sier Hans Christian Hansson i NHO Nordland.

 2. Lanserer campingvettregler

  Campingsesongen er godt i gang. Å følge campingvettreglene gir en tryggere og hyggeligere campingferie.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: