Strøm og strømstøtte

Fristen for å søke strømstøtte gikk ut 11. desember. Her finner oversikt over regjeringens strømstøtte og energitilskudd, og hvordan NHO Reiseliv arbeider med disse.

Ofte stilte spørsmål om strømstøtten

Hvem kan få støtte?

 • Bedrifter med strømutgifter (inkl. nettleie, men eks. mva.) på minimum 3 % av omsetningen i perioden januar – juni 2022.  Bedriften må i tillegg ligge i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig spotpris på kWt i månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før.

 • Bedrifter som er registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret senest 31. desember 2021 

 • Bedrifter som er skattepliktig til Norge for hele eller deler av virksomheten. (se unntak for ideelle under) 

 • Bedrifter som ikke har utestående krav fra det offentlige eller være under konkursbehandling el. avvikling  

 • Stiftelser:  Foretaket må være skattepliktig til Norge for hele eller deler av sin virksomhet. Det gjøres unntak fra dette vilkåret for ideelle organisasjoner med en omsetning på minst 50 000 kroner

Les mer: Slik blir strømstøtteordningen 

Når og hvor kan jeg søke strømstøtte?

Hvilke ENØK-tiltak gis det støtte for?

 •  energistyrings- og målingssystemer 
 • termisk isolering av rør og deler av energisentraler samt ventiler 
 • LEDlys og lysstyring  
 • etterisolering av yttervegger og tak 
 • utskifting av vinduer 
 • ventilasjon  
 • væske/vann- og luft/vann-varmepumper 
 • solceller 
 • trykklufttiltak  
 • energigjenvinning 
 • spillvarme  
 • utskifting av eldre elektriske motorer, pumpe, kompressorer og vifter  
 • pelletskjel 
 • varmesentral  

Et tiltak som kan være svært relevant for mange foretak er investering i energimålings- og styringssystemer. Erfaring viser at man ved å følge opp energikartlegging med en slik investering kan oppnå opptil 10 pst. besparelse i energibruken sin.   

Mer detaljert informasjon om de forhåndsgodkjente tiltakene vil tilgjengeliggjøres på nettsider for ordningen.  

Les mer: Slik blir strømstøtteordningen 

Hva kan jeg få i støtte?

 • Regjeringen foreslår at den strømavhengige komponenten av tilskuddet beregnes - for begge støttetrinn – gjennom at differansen mellom gjennomsnittlig strømpris per kWt som foretaket har betalt, og en terskelverdi på strømprisen på 70 øre/kWt, multipliseres med en støttefaktor (enten 25 % eller 45 %) og deretter med foretakets strømforbruk i antall kWt. Produktet utgjør beregnet strømavhengig tilskudd.  Merverdiavgift og nettleie er foreslått holdt utenom denne støtten.  

 • Støttefaktoren for støttetrinn 1 og 2 settes til hhv. 25 pst. og 45 pst. Den strømavhengige komponenten av tilskuddet utbetales kort tid etter tilsagn er gitt. Man kan maksimalt få 3,5 millioner for strømutgifter og totalt maks 5 millioner inkl. investeringstilskudd til ENØK-tiltak.  Ordningen er foreslått rammestyrt og alle søkere kan dermed få avkortning om antall tilsagn overstiger rammen på 2,8 mrd.  '

NB! Merk at nettleie skal regnes med når de totale strømutgiftene for første halvår skal kalkuleres, men at nettleie ikke inngår i kostnadene som bedriften får støtte for i dette forslaget. Mva. inngår ikke i noen av beregningene.  

Les mer: Slik blir strømstøtteordningen

Hvordan beregnes støtten?

Regjeringen foreslår at tilskudd gjennom ordningen skal beregnes ved en tilskuddsmodell med to støttetrinn: 

Støttetrinn 1:
 • 25 % av strømutgifter utover spotpris på 70 øre/kWt maks 3,5 mill. NOK. 

I støttetrinn 1 inngår kun strømavhengig tilskudd. I støttetrinn 2 inngår både strømavhengig tilskudd og investeringstilskudd for energitiltak. Foretak som gjennomfører energikartlegging, kan motta tilskudd på støttetrinn 1.  

Støttetrinn 2:
 • 45 % av strømutgifter utover spotpris på 70 øre/kWt
  Maks 3,5 mill. NOK + 50 % av investeringskostnad til ENØK-tiltak, maks 5 mill. NOK totalt.  

Foretaket må søke om og forplikte seg til gjennomføring av energitiltak. Regjeringen foreslår at foretak kan få dekket inntil 50 % av investeringskostnaden for forhåndsdefinerte tiltak. Det vil fremgå av nettsider for ordningen hvilke tiltak som omfattes (se også eget punkt under). Det forutsettes at foretak tar utgangspunkt i tiltakene som er avdekket gjennom energikartleggingen når de velger, og søker om, tiltak.  

 • Det foreslås at bedrifter må gjennomføre energitiltaket de har fått tilsagn om støtte til i løpet av to år, og må sende sluttrapport til Enova for å få investeringstilskuddet utbetalt.

 • For at et tiltak skal anses som gjennomført kreves det minimum 50 pst. gjennomføringsgrad.

 • Dersom tiltaket ikke er gjennomført betales det ikke ut investeringsstøtte. Dersom dette innebærer at foretaket ikke oppfyller kravet til støttenivå 2 om gjennomføring av energitiltak, vil differansen mellom strømstøttekomponentens nivå 2 og 1 kreves tilbakebetalt. 

Les mer: Slik blir strømstøtteordningen

Når utbetales strømstøtten?

 • Regjeringen legger opp til at utbetaling under ordningen vil skje i 2022, dersom søknadsfristen settes til medio desember.

Les mer: Slik blir strømstøtteordningen

Siste nytt fra NHO Reiseliv om strøm og strømstøtte:

 1. Slik jobber NHO Reiseliv med strømstøtten

  Kun en brøkdel av landets bedrifter søkte på ordningen − Mange melder at det er altfor tidkrevende og komplisert å søke, og at støtten er for kortvarig og beskjeden, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

 2. Tips til ENØK-tiltak i eldre bygg

  Anbefalinger om energitiltak i vernede bygg har endret seg betraktelig. Nå er det i større grad enn tidligere lov med inngrep som gjør eldre bygg mer energieffektive.

Tidslinje for strømstøtten

Regjeringens energitilskuddordning vil gjelde for oktober, november og desember 2022.  Saken er ikke ennå behandlet i Stortinget. Prosessen vil følge denne tidslinjen:
16. september Næringsministeren presenterte regjeringens forslag til strømstøtte for næringslivet sammen med partene
19. september Olje- og Energiministeren redegjør for energisituasjonen og stortinget debatterer
30. september  Regjeringen sikter på å legge frem en strømpakke til stortinget
3. oktober  Stortinget åpner
6. oktober Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett
Oktober Stortinget behandler forslaget om strømpakke og foretar et vedtak. Frem til dette er detaljene ikke sikre. NHO og NHO Reiseliv følger opp forslagene og viser frem problemstillinger og alternative løsninger.

Primo november 

Bedriftene mottar faktura for strømforbruk i oktober, og kan dermed søke strømstøtte for oktober, november og desember 2022.

1. desember 

NHO følger med på utviklingen av fastprisavtaler på strøm til bedriftsmarkedet. Om ikke dette er på plass eller attraktivt nok, vil NHO be om at strømstøtten til bedriftene må videreføres inn i 2023.
Vi vil legge ut informasjon på denne siden så snart dette foreligger. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: