Skjenketider og vold

I 2011 ble det laget en bred utredning som ser på sammenhengen mellom skjenketider, alkoholkonsum og vold.

SIRUS fikk i oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet å se på hvilken betydning mindre endringer i skjenketidene, som for eksempel en times innskrenkning, kan ha for omfanget av vold og ordensforstyrrelser.

For å se på sentrumsvold i et bredere perspektiv, ble Menon bedt om å utrede ulike virkemidler som kan iverksettes for å redusere vold i sentrumsområder. Gjennom research og personlige intervju med relevante ressurspersoner, går denne rapporten nærmere inn på hvilke faktorer som påvirker alkoholkonsum og hvilke faktorer som påvirker vold.

Arbeidet pågikk i perioden august – november 2011. Menon Business Economics v/Anniken Enger var prosjektleder, med Erik W. Jakobsen som prosjektansvarlig og Christian Svane Mellby som prosjektmedarbeider.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: