Reiselivet må fremheves i det yrkesfaglige tilbudet

Publisert

Karlsborg spiseforretning i Oslo.

NHO Reiseliv har i sitt høringssvar til Utdanningsdirektoratets høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen, lagt vekt på at reiselivet må få en fremhevet rolle i fagopplæringen.

NHO Reiseliv arbeider strategisk og politisk for å sikre tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft til norsk reiselivsnæring, og ønsker økt gjennomslag for fag- og yrkesopplæringen. NHO Reiselivs medlemsbedrifter ønsker en bedre fag- og yrkesopplæring, og dersom de endringene som vi spiller inn i høringssvaret blir gjennomført, har vi tro på at dette vil bidra positivt til det, sier Kristin Krohn Devold.

NHO Reiselivs innspill til de foreslåtte endringer fra Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet foreslår i høringen å endre navnet på retningen "Service og samferdsel" til "Handel". NHO Reiseliv er positive til å endre navn, men anbefaler at den nye retningen kalles "Handel, service og reiseliv".

Vi mener det er naturlig at en næring som reiselivet nevnes i tittelen på fagoverbygningen. Alle antagelser om årene som kommer peker på at reiselivet vil bli viktigere og viktigere som sysselsetter både i Norge og globalt, sier Kristin Krohn Devold.

Beregninger viser at den globale turismen vil vokse med 66 prosent innen 2030. Det byr på enorme muligheter for norsk reiseliv, som er i ferd med å ta en stadig større del av den internasjonale turistveksten.

Å øke rekrutteringen og attraktiviteten til yrkesfagene som er relevante for reiseliv er derfor vesentlig både for gjøre ungdommer i stand til å delta på fremtidens arbeidsmarked og for å møte den ventede veksten i reiselivet, sier Kristin Krohn Devold.


Foreslåtte endringer i Vg2 og Vg3 reiseliv

NHO Reiseliv anbefaler at Vg2 og Vg3 reiseliv omgjøres til et studieforberedende løp. Både elevene og bransjen virker i stor grad å være mer orientert mot høyere utdanning enn mot fagutdanning. At reiselivsfaget dermed blir studieforberedende vil følge opp denne trenden.

Et nytt studieforberedende tilbud må gi elevene en praktisk opplæring rettet mot bransjen som forberedelse til høyere utdanning. Et nytt utdanningsprogram skal ivareta praksis i arbeidslivet, språk og felles programfag i reiseliv. Bransjen etterspør mer teoretisk kompetanse, og særlig språkkompetanse, i tillegg til kandidater med praktisk erfaring fra servicefunksjoner i bedrifter, sier Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv løfter frem flere argumenter for å konstruere en ny modell for reiseliv der elementer av yrkesfag og studiekompetanse kombineres:

  • Reiseliv, handel og service er fagfelt som deler et faglig fundament. Bransjene har flere likhetstrekk. Vi mener at et felles opplæringstilbud på Vg1 vil gi gjensidig utbytte for disse bransjene. I tillegg får elevene flere valgmuligheter.
  • Reiseliv er et eksempel på en bransje der kombinasjonen av praktisk og teoretisk kompetanse verdsettes.
  • Elever som ønsker en praktisk vei til studiekompetanse, bør få et bedre tilrettelagt tilbud. Dette vil også møte bransjens uttalte kompetansebehov. Samtidig vil elevene ikke si fra seg muligheten til å få studiekompetanse. Praktisk læring i kombinasjon med teori kan gi motivasjon for denne elevgruppen.

Endringen betyr at man får inn flere relevante fag og at opplæringen i skole over tre år møter kompetansebehovet til bransjen på en bedre måte. At de tre årene i skole gir studiekompetanse betyr at den enkelte som har en fag- og grunnutdanning i reiseliv får mulighet til å spesialisere seg på høgskole eller universitet i fag som er relevante til akkurat det området i reiselivet som man har ønske om å jobbe i. Dette er svært positivt, avslutter Kristin Krohn Devold.

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: