NHO Reiseliv

Innhold

Pakkereiser

Hva er en pakkereise og hvilke konsekvenser har det å være arrangør eller formidler av slike?

Lov om pakkereiser trådte i kraft 1. januar 1996. Fra 1. juli 2018 er denne erstattet med en ny pakkereiselov som representerer en ytterligere styrking av forbrukernes rettigheter når de kjøper pakkereiser. Den nye loven er i større grad tilpasset en mer digital hverdag, men den gjelder naturligvis også for tilfeller hvor salget ikke gjennomføres digitalt. Også selve pakkereisedefinisjonen er noe utvidet i forhold til tidligere lov.

For arrangører og formidlere av pakkereiser innebærer loven blant annet definerte krav til informasjon før reisen starter, krav til gjennomføring, krav til beskyttelse mot konkurs etc.

En pakkereise er en kombinasjon av minst to forskjellige typer reisetjenester som gjelder samme reise eller ferie. Som reisetjester regnes:

  1. persontransport

  2. innkvartering som ikke er en integrert del av persontransport, og som ikke skjer med tanke på bosetting

  3. utleie av biler, andre motorvogner som definert i artikkel 3 nr. 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, eller motorsykler som krever førerkort etter artikkel 4 nr. 3 bokstav c i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF

  4. enhver annen turisttjeneste som ikke er en integrert del av en reisetjeneste som definert i bokstav a, b eller c.

Som "annen turisttjeneste" regnes konserter, sportsbegivenheter, utflukter, omvisninger, skiheiskort, leie av sportsutstyr, spabehandling mv. Integrerte turisttjenester så som fasiliteter i forbindelse med innkvartering (f eks svømmebasseng, badstue, spa- og/treningsanlegg på hoteller) er ikke "annen turisttjeneste. Dette gjelder heller ikke kjøp av reiseforsikring.

For at en "annen turisttjeneste" i kombinasjon med andre reisetjenester (f eks overnatting) skal utgjøre en pakkereise må det som defineres som "annen turisttjeneste" oppfylle et vesentlighetsvilkår. I dette ligger det at dersom flere reisetjenester inngår i et arrangement må verdien eller omfanget av reisetjenestene vurderes samlet. Det betyr at en kombinasjon av f eks hotell, konsertbilletter og museumsbilletter vil kunne utgjøre en pakkereise dersom konsert- og/eller museumsbillettene utgjør en vesentlig del av kombinasjonens verdi. For alle praktiske formål kan man legge til grunn at dersom sistnevnte utgjør minst 25 % eller mer av kombinasjonens verdi, så står man overfor en pakkereise.

Lovforslaget fremgår av Prop 54 L (2017-2018) fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet hvor det i tillegg til departementets redegjørelse for lovens bakgrunn og innhold også er utarbeidet egne kommentarer til den enkelte bestemmelse i den nye loven.


Spørsmål? Kontakt Reisegarantifondet

Den som arrangerer en pakkereise plikter å stille reisegaranti. De av våre medlemmer som har spørsmål knyttet til hvorvidt de er garantipliktig kan ta kontakt direkte med Reisegarantifondet.

 

Se også

#pakkereiser: Twitter - Instagram
nhoreiseliv.no/pakkereiser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: