Lov om pakkereiser og reisegaranti

Pakkereiseloven, Lov om pakkereiser og reisegaranti, gjelder alle arrangører av pakkereiser og /eller tilretteleggere av sammensatte reiser. Her finner du oversikt over krav, rettigheter og forpliktelser i loven.

Pakkereiseloven regulerer rettigheter og forpliktelser mellom kjøper og selger av det loven definerer som pakkereiser. Et tilsvarende regelverk gjelder innenfor alle stater i EU (Pakkereisedirektivet 2015/2302/EU).

Alle næringsdrivende som driver med pakkereiser må følge pakkereiseloven. Klikk på lenkene nedenfor for å lese mer om pakkereiseloven og hvordan den påvirker deg som arrangerer og tilrettelegger sammensatte reiser.

Hva regnes som en pakkereise?

Dette er reisetjenester (lovens § 6): 
  • Persontransport
  • Innkvartering (tak over hodet er i prinsippet nok)
  • Utleie av biler eller store motorsykler
  • Enhver annen turisttjeneste

En pakkereise består av minst to reisetjenester som kjøpes av den reisende til samme reise. En pakkereise trenger ikke inneholde transport.  Innkvartering sammen med enhver annen turisttjeneste er en pakke i lovens forstand.

Med turisttjenester menes guidede turer, hvalsafari, nordlysturer, guidede vandre- og skiturer, fisketurer eller leie av fiskebåt, jaktlisens, spaopplevelse, yoga, "mindfullness", fotokurs, malerkurs, hundesledetur, snøscootertur, konserter, teater osv.

Det er imidlertid et vilkår at turisttjenesten utgjør "en vesentlig andel av kombinasjonens verdi". For alle praktiske hensyn kan man legge til grunn at turisttjenesten minst må utgjøre 25 % av totalverdien av kombinasjonens verdi for at dette skal være en garantipliktig pakkereise. 

Loven definerer også det som kalles "Sammensatt reisearrangement" hvor formidleren av slikt reisearrangement må stille reisegaranti for de tjenestene vedkommende mottar betaling for.  

En sammensatt reise består i likhet med en pakkereise av minst to ulike reisetjenester.
Forskjellen er at tjeneste nr. 2 alltid selges av en annen tjenesteleverandør enn tjeneste nr 1, og at tjenestene betales separat. Dette kan f.eks. foregå slik: 

  1. Man tilbyr hotellovernatting, selger det til gjesten og tar imot betaling. Samtidig kjøper gjesten fra hotellets hjemmeside en nordlyssafari (fra et firma som har en link på hotellets hjemmeside), og betaler nordlyssafarien til dette firmaet.
    Hotellet og leverandøren av nordlyssafarien vil normalt ha en provisjonsavtale seg imellom. 
    Hotellet har da solgt en sammensatt reise og må stille reisegaranti for tjenesten hotellet har mottatt betaling for, altså overnattingen.
  2. Man tilbyr hotellovernatting, selger det til kunden og tar imot betaling. Hotellet har innledet et samarbeid med en annen tjenesteleverandør som mottar et «signal» når hotellet har solgt overnattingen, som gir vedkommende tjenesteleverandør en anledning til å sende hotellgjesten et målrettet tilbud etter at kjøpet av hotellovernattingen er gjennomført. Aksepterer hotellgjesten dette nye tilbudet innen 24 timer, har man solgt en sammensatt reise, og må stille reisegaranti for det hotellet har mottatt betaling for. Det skal imidlertid ikke stilles reisegaranti dersom det i slike tilfeller ikke kreves betaling på forskudd.

Hva må oppfylles i henhold til Pakkereiseloven?

Den 1. juli 2018 trådte den nye Pakkereiseloven i kraft. Denne regulerer rettigheter og forpliktelser mellom kjøper og selger av det loven definerer som pakkereiser. Et tilsvarende regelverk gjelder innenfor alle stater i EU (Pakkereisedirektivet 2015/2302/EU). 

Den største utfordringen for mange næringsdrivende som selger pakkereiser er at de må stille såkalt reisegaranti. Dette er en insolvensbeskyttelse (konkursgaranti) som sikrer den reisende pengene tilbake dersom reisen kanselleres som følge av konkurs hos arrangøren.

 

Hvordan stilles reisegarantien?

Reisegarantien stilles enten i form av en bank- eller forsikringsgaranti eller et pantsatt bankinnskudd. Garantibeløpet fastsettes etter bestemte regler gitt i pakkereiseforskriftens § 2 og 3, og skal dekke den reisendes forskuddsbetaling for reiser som ikke er gjennomført. I tillegg betales et årsgebyr som for de fleste ligger i størrelsesorden kr 2 000,- til kr 3 500,-. 

Dersom man stiller en garanti på for eksempel kr 200 000,- og betaler et årsgebyr på kr 2 000,- , utgjør kostnaden med garantiprovisjon og gebyret ca kr 6 000,- . Har arrangøren 500 pakkereisekunder i løpet av året utgjør dette i så fall kr 12 pr. reisende. 

Har man stilt reisegaranti i Norge, nyter alle man har solgt pakkereiser eller sammensatte reiser til godt av denne ordningen, uavhengig av hvor de bor eller hvor reisen begynner eller slutter. 

Alle som registrerer nye firmaer i Brønnøysundregistrene gjøres nå oppmerksomme på plikten til å stille reisegaranti for det tilfellet at de omfattes av loven. 

Det kan være mindre byrdefullt å kjøpe en reisegaranti hos et forsikringsselskap enn i en bank, da bankene ofte krever sikkerhet krone for krone for å utstede garantidokumentet.  

Medlemsfordel: Reisegaranti gjennom NHO Forsikring

Vår megler Söderberg & Partners AS er behjelpelig med å fremskaffe reisegarantier i forsikringsmarkedet som et alternativ til bank. Medlemsfordelen er at det ikke kreves depositum på disse garantiene og egenkapital frigis.

Ta kontakt slik at forsikringsselskapet kan gjøre en beregning på eventuell konkurssannsynlighet basert på siste års regnskaper (resultat og balanse) og de budsjetterte tall for neste år / + ordreinngang. 

Vi gjør oppmerksom på at tallene må vise et positivt resultat -og positiv egenkapital for at man skal kunne klare å plassere reisegarantiene i forsikring (og ikke i bank). Ved svake tall kan en mulighet være å stille depositum på deler eller hele beløpet. 

Ta kontakt med marcus.engelberg@soderbergpartners.com for et tilbud. 

Kontakt hos NHO Reiseliv dagny.oren@nhoreiseliv.no

Krav til synliggjøring av reisendes rettigheter

Det er plikt til å gi de reisende opplysninger om rettighetene de har i henhold til loven, før det inngås avtale om pakkereiser.  Denne plikten er beskrevet i Forskrift om pakkereiser og reisegaranti mv (pakkereiseforskriften) § 11 og § 12, og i Pakkereiseloven § 9 andre ledd. 

Det er utviklet 15 ulike standardopplysningsskjema som er fritt tilgjengelig i vedlegg 1 og 2 i  Forskrift om pakkereiser og reisegaranti mv på lovdata.no.

Opplysningsskjemaer for pakkereiseavtaler (vedlegg I)

Før det inngås en avtale som kan føre til at det opprettes en pakkereiseavtale, skal den næringsdrivende gi den reisende et standardopplysningsskjema som fremgår av vedlegg I til forskriften.

Opplysningsskjemaer for sammensatte reisearrangementer (vedlegg II)

Før det inngås en avtale som kan føre til at det opprettes et sammensatt reisearrangement, skal den næringsdrivende gi den reisende et standardopplysningsskjema som fremgår av vedlegg II til forskriften.

 

 

Unntak fra Pakkereiseloven

Pakkereiseloven har flere unntak. Det viktigste unntaket er at pakkereiseloven ikke gjelder for reiser som varer mindre enn 24 timer eller ikke innebærer overnatting. 

Registrering i reisegarantifondet

Arrangører av pakkereiser og/eller tilretteleggere av sammensatte reiser må registrere seg i Reisegarantifondet på https://reisegarantifondet.no/ 

 

Tilsyn og tilsynsmyndighet

Alle næringsdrivende som driver med pakkereiser må følge pakkereiseloven. Dette føres tilsyn med av Forbrukertilsynet.  

Forbrukertilsynet er utpekt som tilsynsmyndighet for å sikre at næringsdrivende overholder pakkereiseloven. Tilsynet har sendt ut orienteringsbrev til næringsdrivende som tilbyr sammensatte reiser, samt et brev til de som tilbyr pakkereiser for å sikre at reiseselskapene kjenner til og følger reglene. 

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6. 

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser («Pakkereiseloven») og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, («Forskriftene») og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. 

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker. Les mer om alminnelige vilkår for pakkereiser på forbrukertilsynet.no

Pakkereisenemda

Reisende kan klage til Pakkereisenemda. For at nemnda skal kunne behandle en klage, må gjest først ha forsøkt å løse tvisten med arrangør. Hvis arrangør avviser klagen, eller gjest ikke er fornøyd med tilbudet han/hun har fått, kan gjesten sende saken til Pakkereisenemnda. 

Informasjon om Pakkereisenemda og klagesskjema finner du  på reiselivsforum.no  

Pakkereiseloven på lovdata.no

Lov og pakkereiser og reisegaranti mv (pakkereiseloven) er publisert i sin helhet på lovdata. Gå til pakkereiseloven på lovdata.no her. 

Pakkereiseforskriften på lovdata.no

Endringene i pakkereisedirektivet er innarbeidet i Lov om pakkereiser og pakkereiseforskriften.  Fra og med 1. juli 2018 trådte den nye Pakkereiseloven i kraft.  Pakkereiseforskriften er tilgjengelig på lovdata.no her.

 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: