Høring til NOU2023-2 om drosjeløyve for reiselivsbedrifter

Norsk opplevelsesturisme er ikke er i konkurranse med ordinær drosjetransport. Tvert i mot bidrar denne næringen til økt trafikk og flere kunder til drosjenæringen. Dette er ett av flere momenter i våre innspill til Samferdselsdepartementets NOU" På vei mot en bedre regulert drosjenæring".

NHO Reisleivs hovedmomenter til momentene i NOU 2023-2 er:

  • NHO Reiseliv mener det er en fordel for Norge at vi har en seriøs drosjenæring som sikrer et best mulig tilbud for kundene, god etterlevelse av lover og regler og bidrar til økt tilgjengelighet for det norske reiselivsproduktet.

  • NHO Reiseliv er positiv til at det i høringsforslaget foreslås å gi dispensasjon fra krav om drosjeløyve mv for transport av egne kunder/brukere til og fra aktiviteter som innehaver av dispensasjonen selv er arrangør av.

  • NHO Reiseliv mener at det bør åpnes for at hver enkelt bedrift kan innvilges dispensasjon for minimum fem motorvogner. Prinsipielt mener vi at det ikke bør være begrensninger i hvor mange motorvogner det kan søkes om dispensasjon for. Dette for å skape forutsigbarhet og grunnlag for vekst i et marked med stadig økende etterspørsel fra små grupper.

  • NHO Reiseliv vil påpeke at norsk opplevelsesturisme ikke er i konkurranse med ordinær drosjetransport, men tvert imot bidrar til økt trafikk og flere kunder til drosjenæringen og andre transportaktører. Våre medlemmer ønsker ikke å drive ordinær drosjevirksomhet og driver heller ikke persontransport utenfor rute mot vederlag med kjøretøy. Kundene kjøper et helhetlig og sammensatt produkt hvor transporten er en underordnet del av opplevelsen.

  • Det bør etterstrebes å finne et spor for hurtige og ubyråkratiske løsninger knyttet til høringsrunden, og myndighetene må gi bedriftene midlertidig dispensasjon under saksbehandlingstidenfor de tilfeller det er innvilget fritak, men hvor dispensasjonen påklages av andre med rettslige klageinteresse.

  • NHO Reiseliv er positiv til forslaget i NOUen om at det blir strengere objektive krav til aktørene som driver i enkeltturmarkedet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Siste nytt

  1. Deltakerne i Nordisk mesterskap er klare

    Kokkelaget fra Spiseriet/Stavanger konserthus og servitørlærlingene fra Brasserie France vant sine klasser under ASKO Servering Norgescup i helgen. Lagene skal nå representere Norge i Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger i Helsinki i april.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: