23 års aldersgrense på utested er lovlig

Publisert

Bilde tatt fra bak en bardisk i en restaurant, med spisegjester i bakgrunnen. Foto.

Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay

Det er nå slått fast at et utested kan ha anledning til å operere med aldersgrenser som er høyere enn minstekravene i alkoholloven, som er 18 og 20 år.

Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt dom i en sak som gjaldt spørsmålet om aldersgrense på utested er aldersdiskriminering, og derved ulovlig.

Tre personer mente seg diskriminert ved at et utested hadde 23 års aldersgrense og klaget saken inn for Diskrimineringsnemnda. Nemnda konkluderte med at det forelå ulovlig aldersdiskriminering. Utestedet bragte saken inn for Oslo tingrett, som konkluderte med at det forelå forskjellsbehandling på grunn av alder, men at dette var lovlig i det aktuelle tilfellet. Staten anket dommen inn for Borgarting lagmannsrett, som nå har kommet til samme konklusjon som tingretten. Dommen er ikke anket, og er nå rettskraftig.

Lovlig ved saklig formål

I dommen vises til at slike aldersgrenser utgjør direkte forskjellsbehandling iht. diskrimineringsloven, men at det er lovlig dersom forskjellbehandlingen har et saklig formål, at forskjellbehandling er nødvendig for å oppnå formålet, og at den ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles. I dette konkrete tilfellet fant lagmannsretten at utestedet hadde anledning til å forskjellsbehandle med hensyn til alder, med det formål å innrette sin drift mot et eldre publikum. Aldersgrensen var derfor et saklig middel for å oppnå dette. Også økonomiske grunner for å rette seg mot et eldre publikum ble akseptert.

Når det gjaldt spørsmålet om forskjellsbehandlingen var uforholdsmessig inngripende overfor dem som ble rammet, ble det blant annet vist til at de som ikke ennå hadde nådd aldersgrensen, hadde andre utesteder i området å velge mellom. Det ble også vist til at manglende oppnådd aldersgrense er et forbigående fenomen, i motsetning til øvrige forhold som er vernet mot forskjellsbehandling, for eksempel etnisitet. På den bakgrunn ble det lagt til grunn at forskjellsbehandling ved bruk av aldersgrense som i dette tilfellet, har et svakere vern enn for eksempel vern mot etnisk diskriminering.

Ikke fritt frem for høyere aldersgrenser 

Dommen gir en viktig avklaring av et spørsmål som har fått mye oppmerksomhet etter at diskrimineringsloven ble innført i 2018. Det er nå slått fast at et utested kan ha anledning til å operere med aldersgrenser som er høyere enn minstekravene i alkoholloven, som er 18 og 20 år. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at dommen ikke innebærer at det er fritt frem for høyere aldersgrenser enn de alkoholloven oppstiller.

Dette sies i dommen i denne forbindelse: "Lagmannsretten understreker at konklusjonen ovenfor ikke innebærer at aldersgrenser på utesteder i alle tilfelle vil være lovlig. Det må i hver sak vurderes konkret om formålet med aldersgrensen er legitim og forfølger en beskyttelsesverdig interesse. Videre kan forholdsmessigheten slå ulikt ut i ulike situasjoner."

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende mann i grå dressjakke. Portrettfoto.
  • Magne Kristensen
  • Direktør arbeidslivspolitikk
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: