Skape, Bygge og begeistre: NHO Reiselivs strategi for perioden 2023 - 2026

NHO Reiselivs strategi for 2023 - 2026 heter «Skape, bygge og begeistre» fordi det er dette som skal sette tonen for arbeidet i perioden.

Skape, bygge og begeistre

  • Vi skal skape sterke reiselivsbedrifter, attraktive arbeidsplasser og ny vekst.
  • Vi skal bygge samfunnsverdier, sterke allianser og egen organisasjon.
  • Vi skal begeistre gjester, lokalsamfunn, morgendagens arbeidskraft og medlemmene.

Skape, bygge og begeistre setter tonen for strategiperioden og for vårt arbeid!

Den nye strategien er optimistisk men samtidig tilpasset det utfordringsbildet næringen og organisasjonen står i.

Siden årtusenskiftet har norsk reiselivsnæring hatt 20 år med sammenhengende vekst. Omsetningen har økt, gjestene er flere, markedene er utvidet og nye bedrifter, produkter og ansatte har kommet til. Ved inngangen til 2020-tallet var optimismen i næringen derfor til å ta og føle på.

12. mars 2020 endret dette bildet fullstendig. Koronapandemien og inngripende smitteverntiltak satte over natten en bråstopp for store deler av reiselivet. Ikke bare stoppet ferdsel over landegrensene, men også over fylkes- og kommunegrenser. Hoteller, restauranter, uteliv, opplevelser, kulturarrangementer og campingplasser måtte stenge.

I nærmere to år har næringens aktivitetsnivå vært styrt av et stadig skiftende
smittetrykk, og strenge innreise og smittevernregler i Norge. Dette har rammet næringen svært hardt, økonomisk og menneskelig. De statlige krisepakkene har ikke på langt nær vært nok til å dekke tapet som myndighetens mange nedstenginger har medført. Svært mange ansatte i næringen har også vært permittert i lange perioder og flere omganger. Ansatte og eiere har i denne krevende perioden kommet nærmere hverandre, og samarbeidet mellom medlemsbedriftene og NHO Reiseliv er betydelig styrket.

Unntakstilstanden som korona-pandemien har representert, skal ikke få lov til å definere oss som næring. NHO Reiselivs nye strategi skal derfor bygges på optimisme og høye ambisjoner.

Tjenestenæringene fortsetter å vokse raskt, og vi ser at både lokalbefolkning og tilreisende ønsker opplevelser, fellesskap og en levende reiselivsnæring. Lykkes vi med å legge til rette for reiselivsnæringen, skaper vi også gode lokalsamfunn med aktivitet og arbeidsplasser over hele landet. Vi skal skape ny vekst i og viktige eksportinntekter fra, en av Norges største og viktigste næringer.

Rapporter viser at  reiselivsnæringen kan vokse med 50 prosent mot 2030. Disse prognosene er svært positive. NHO Reiselivs mål er at næringen skal vokse markert i strategiperioden. Økende geopolitisk og økonomisk usikkerhet utløst av krigen i Ukraina, skaper imidlertid også økt
usikkerhet for reiselivsnæringen.

NHO Reiselivs visjon og verdier

Visjonen beskriver hvorfor vår organisasjon eksisterer:

Vår jobb er å styrke næringslivet knyttet til reiseliv, og å forme fremtiden både for våre medlemmer og for samfunnet for øvrig. Det betyr å ha et aktivt forhold til samfunnsutviklingen og trender, teknologiutvikling og aktører som påvirker denne.

Verdiene våre beskriver hvordan vi skal opptre for å realisere visjonen:

NHO Reiseliv skal være modig og tørre å ta tydelige standpunkt som fremmer og bedrer reiselivsnæringens rammevilkår.

NHO Reiseliv skal spille sammen med andre både i NHO-fellesskapet, regionskontorene våre og med strategiske allierte utenfor NHO for å fremme våre saker og utvikle en fremtidsrettet næring.

NHO Reiseliv skal være tilgjengelig både for medlemmer, for mediene, for fremtidens arbeidskraft, for myndighetene og for viktige allierte.

NHO Reiseliv skal være troverdig. Gjennom å være i nær dialog med våre medlemsbedrifter tilegner vi oss kunnskap om næringens utfordringer og behov som gjør oss til en kunnskapsrik og troverdig reiselivsekspert.

Hele vårt eksistensgrunnlag som landsforening for reiselivet i NHO-fellesskapet er bygget på at vi tror vi er best når vi står sammen. Det er sammen vi kan sikre størst mulig innflytelse og gjennomslag for det som er viktig for vår næring.

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt

Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har 3 800 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

Dette er NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Du får gode innkjøpsbetingelser på alt du trenger til din bedrift. Innkjøpskjeden er eid av medlemmene og overskuddet tilbakeføres tilbake til medlemmene gjennom en attraktiv bonusordning.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: