NHO Reiseliv

Innhold

Analysebyrået Stakeholder har kartlagt den norske reiselivsnæringens klimaregnskap på vegne av NHO Reiseliv.

 • Hva er det norske reiselivets totale utslipp?
 • Hva er samlet utslipp fra overnattings- og serveringsbransjen i Norge?
 • Hvor langt er vi unna et reiseliv med null-utslipp?
 • Hvor bør det tas grep? 
 • Hva er CO2-utstlippet fra ulike turistgruper? 

Les høydepunktene fra klimaregnskapet nedenfor

Klimaregnskap for den norske reiselivsbransjen

Hva er det norske reiselivets totale utslipp? Denne rapporten kartlegger den norske reiselivsnæringens klimaregnskap. Stakeholder har utarbeidet rapporten på vegne av NHO Reiseliv.

 I en tid hvor alle må være med på å redusere sine utslipp, er det bra og forståelig at det settes søkelys på ulike sektorers utslipp. Både fordi det er flere ulike påstander om reiselivets klimautslipp, men og fordi det er nødvendig å vite hvor mye som slippes ut om man skal finne steder å kutte, har NHO Reiseliv sett et behov for å finne ut av hva som faktisk er riktig.

Vi har derfor fått utarbeidet en rapport om hvilke klimagassutslipp som kan sies å være knyttet til norsk reiseliv og nordmenns ferie- og fritidsaktiviteter.

Videre gir rapporten en oversikt over klimagassutslipp knyttet til ulike utenlandske turistgrupper, og setter utslippene opp mot det forbruket som genereres i Norge.

Rapporten er utarbeidet av byrået Stakeholder, og er basert på offentlig statistikk eller data fremskaffet av instanser som SSB, Avinor, ICAO og Kystverkets database for driftsutslipp (cruise- og passasjerskip).

Rapporten gir en oversikt over klimagassutslipp knyttet til:

 • Nordmenns og utlendingers flyreiser i Norge, og nordmenns flyreiser til utlandet og utlendingers flyreiser til Norge
 • Cruiseskips utslipp i norsk økonomisk sone
 • Passasjerskips (som Hurtigruten) utslipp i norsk økonomisk sone
 • Bruk av bil, bobil etc til ferie og fritidsreiser
 • Utslipp fra turbusser
 • Utslipp fra overnatting- og serveringsbransjen i Norge

Nedenfor kan du lese høydepunktene fra reiselivets klimaregnskap. 

Last ned den komplette rapporten over reiselivets klimaregnskap her.

 

Høydepunkter fra reiselivets klimaregnskap:

 1. Hovedfunn fra rapporten
 2. Analyse og metode
 3. Overnatting og servering - en nullutslippsbransje
 4. Luftfart har hatt den beste utviklingen
 5. Sjøfart slipper ut mest per passasjerkilometer
 6. Disse turistene er best for miljøet
 7. Co2-utslipp fra ulike turistgrupper
 8. Samlet forbruk per reisende
 9. Last ned grafikk til presentasjoner
 10. Slik kan du bruke tallene

Hovedfunn fra rapporten

Norsk reiseliv slipper ut mindre CO2 enn norsk jordbruk og langt mindre enn oljeindustrien. Overnattings- og serveringsnæringen er i ferd med å bli en nullutslippsbransje, men transportleddet er en klimautfordring.

Samlede CO2-utslipp fra norsk reiseliv er 3,6 millioner tonn. Til sammenlikning er dette lavere enn utslipp fra norsk jordbruk (4,4), oljeindustrien (14,6), industri (12,1) eller privatbiler (4,7).

Samlede CO2-utslipp fra norsk reiseliv er summert til 3,6 millioner tonn CO2 i 2018.  Dette er en vekst på 31,4 prosent siden 2012. Flyreiser står for 1895 tusen tonn, cruiseskip for 558 tusen tonn, passasjerskip (fratrukket cargo) for 483 tusen tonn og bilreiser og campingbil bidrar med 439 tusen tonn. CO2-utslipp fra overnatting og bevertning står for 110 tusen tonn og utgjør tre prosent av samlede utslipp fra reiseliv

Rapporten viser at svenske turister er de som slipper ut minst CO2 under sine ferier i Norge. I den andre enden av spekteret  finner vi cruiseturister, som slipper ut mest. Det er sveitsiske turister som bruker mest under sitt opphold i Norge, både fordi de er her lenge og fordi de har et høyt dagsforbruk.

Infografikk bærekraftig turisme drømmeturist 2

Sveitserne er drømmeturistene for et bærekraftig norsk reiseliv.

 

Vil du vite mer? Last ned den komplette rapporten og les mer om den norske reiselivsbransjens klimaregnskap her.

Analyse og metode

Beregningene av CO²-utslipp i rapporten bygger beregningene av CO²-utslipp fra den anerkjente klimakalkulatoren ICAOs Carbon Emission Calculator, som rapporterer utslippet som følger av utslipp i eget område og én vei på internasjonal transport.

Reiselivets klimarapport er resultatet av et oppdrag NHO Reiseliv gav analysebyrået Stakeholder i 2019. Oppdraget var i to deler:

 1. Kartlegge utslipp knyttet til norsk reiseliv
 2. Å se CO2-utslipp i forhold til det beløpet turisten bruker i Norge i løpet av oppholdet.

ICAOs Carbon Emission Calculator

Beregningene av CO²-utslipp i rapporten bygger beregningene av CO²-utslipp fra den anerkjente klimakalkulatoren ICAOs Carbon Emission Calculator. ICAO er FNs organisasjon for sivil luftfart, og norske og europeiske myndigheter jobber nært opp til ICAO.

Det er ICAO som utarbeider miljø- og sikkerhetsstandarder for fly som Norge og EU tar inn i sitt regelverk. I 2010 bestemte EU og EFTA at de skulle jobbe gjennom ICAO for å forbedre energieffektiviteten til luftfarten med 2 % årlig, og EU bruker deres utslippsdatabase. Det norske samferdselsdepartementet hadde hovedansvaret for området miljø på ICAOs generalforsamling i 2016.

Fordelen med denne kalkulatoren er at den skiller ut reisendes andel av utslippet fra flyfrakt. Den lar seg bruke over hele verden, og den baserer seg på gjennomsnittet av alle fly som flyr på strekningene. Den er derfor svært godt egnet til å gjøre helhetlige kartlegginger av CO2-utslippet fra turisme.

Hvorfor bare telle én vei?

 1. For kartlegging av utslipp til et område eller et avgrenset konsept uten en bestemt beslutningstaker (Norge eller «norsk reiseliv») er det rimelig å bruke de prinsipper som følger av det internasjonale samarbeidet: Å rapportere fullt ut for det utslippet som følger av utslipp i eget område og én vei på internasjonal transport (egentlig kun knyttet til sjøfart og luftfart, siden landtransport alltid skjer på et nasjonalt område).

  Dette prinsippet hindrer dobbelttelling og fordeler ansvaret mellom land eller et avgrenset konsept (norsk reiseliv vs svensk reiseliv etc). Det er åpenbart urimelig at alt CO2-utslipp som oppstår i flytrafikken mellom Norge og Sverige skal legges til det norske regnskapet. Det samme gjelder selvsagt for flytrafikken mellom Norge og ethvert annet land.

 2. Når man skal vise forholdet mellom to størrelser er det viktig å vite hvilken avgrensning det er i tallet over og under streken. Hvis man ser på utslipp per forbrukt krone er det viktig at begge deler forholder seg til omtrent samme avgrensing.

Avgrensingen av inntekt er det som forbrukes i Norge. Da er det naturlig å også avgrense CO2-utslippet i henhold til hvordan det rapporteres fra norske myndigheter. Norge har bare en forpliktelse i forhold til CO2-utslipp på norsk territorium, men rapporterer til FN (UNFCCC) for utslipp luftfart én vei. Dvs man måler bunkers fylt på tanken i Norge og regner det om til klimagassutslipp. Se National inventory report for 2018 side 179

Ergo bør klimagassutslippet defineres som utslipp fra reise én vei, samt det utslippet som oppstår mens turisten er i Norge.

Vet å gjøre det på denne måten kan man utvikle nøkkeltall som kan beskrive dette forholdet i ulike land. Det kan for eksempel være interessant å sammenligne de nordiske landene mht hvem som har lavest utslipp i forhold til generert inntekter fra turismen.

En slik ratio er i tråd med bærekraftstrategien for norsk reiseliv, der det i visjonen heter: «Reiselivet skal rette sin markedsføring inn mot utvalgte målgrupper ut fra prinsippet «High yield – low impact», dvs. høy avkastning og lav miljøpåvirkning.»

Når bør man telle to veier?

Hvis man skal vurdere å ta en reise til Kina og er opptatt av sitt eget klimaavtrykk, bør man gå inn på den aktuelle reiseplanen og kalkulere utslippet på denne reisen begge veier (valg av fly, reiserute og om man flyr økonomi eller business).

Hvis man er opptatt av hva en typisk kinesisk turist slipper ut på en reise til Norge, må man vite reiseruten, hvordan han/hun flyr, og i hvilke land han eller hun oppholder seg i løpet av reisen. Hvis man vil forenkle dette, kan man bruke modellen fra Stakeholders rapport, men telle reisen begge veier. Da har man et forenklet uttrykk for CO2-slippet knyttet til en kinesisk turist.

Men hvis oppgaven er å se på inntekten som genereres i Norge i forhold til CO2-utslippet til denne turisten vil man få en feil avgrensing av CO2-utslippet i forhold til avgrensningen av inntekten. En kinesisk turist vil sannsynligvis ha besøkt flere land og lagt igjen mer penger som følge av sitt klimautslipp enn det han eller hun gjør i Norge.

Det er selvsagt likevel fullt mulig å lage brøken slik at det er ulik avgrensing i telleren og nevneren, så lenge man vet at det er det man ønsker å gjøre.

Hvis poenget er å føre en reiselivspolitikk som skaper lavest mulig CO2-utslipp er det ingen vits i å se det i forhold til inntekten. Da skal man kun fokusere på utslipp, og da er det likegyldig om man teller én eller to veier, siden turistgruppene uansett skal sorteres etter størrelsen på utslippet.

Les også:

Overnatting og servering - en nullutslippsbransje

CO2-utslipp fra overnatting og servering utgjør kun tre prosent av samlede utslipp fra reiseliv, og er i ferd med å bli en nullutslippsbransje.

Selv om det har vært en god økning i antall overnattinger i Norge de siste årene, er utslipp fra denne sektoren på full fart ned og er ventet å gå mot null allerede i 2020. 

 

Utslipp fra denne sektoren er på full fart ned og er ventet å gå mot null allerede i 2020.

Siden 2012 har sysselsettingen innenfor servering- og overnattingsbransjen økt med 33 prosent, mens utslipp av

CO2 har falt med 13 prosent.

 Vil du vite mer? Last ned den komplette rapporten og les mer om den norske reiselivsbransjens klimaregnskap her.

Luftfart har hatt den beste utviklingen

Det skjer en stor omstilling i reiselivet, men den store utfordringen er transportsektoren;

Fly står for 53 prosent av samlet CO2-utslipp, cruise står for 16 prosent, passasjerskip står for 13 prosent og bil/camping står for 12 prosent.

Det er imidlertid luftfart som har hatt den beste utviklingen; utslippene per passasjerkilometer er mer enn halvert siden 2001. I tillegg var det svært viktig for bransjen at den ble inkludert i EUs kvotehandel.

77 prosent av CO2-utslippet fra norsk luftfart i og ut av Norge i 2018 er regulert av EUs kvotehandel, som i praksis betyr at en ekstra flyreise i EØS-området ikke vil gi økte CO2-utslipp. EUs kvotehandel sikrer at summen av utslipp fra industri og luftfart vil falle med 43 prosent frem til 2030. Fra 2021 vil ICAOs CORSEA omfatte utslipp også utenfor EØS.

Sjøfart slipper ut mest per passasjerkilometer

Sjøfart er den sektoren som slipper ut mest CO2 per passasjerkilometer og som har hatt den dårligste utviklingen. Det skyldes en økning i antall cruiseskip til norske havner med tilhørende CO2-utslipp. CO2-utslipp fra cruiseskip er vesentlig større enn utslipp fra utlendingers reiser med fly til og i Norge.

 

Vil du vite mer? Last ned den komplette rapporten og les mer om den norske reiselivsbransjens klimaregnskap her.

Disse turistene er best for miljøet

Illustrasjon bærekraftig turisme sveitsisk turist

Rapporten viser at sveitsere er drømmeturister for et bærekraftig norsk reiseliv.

Svenske turister er de som slipper ut minst CO2 under feriene sine i Norge. Men sveitsere er "drømmeturistene" for norsk reiselivsbransje,  både fordi de blir her lenge av gangen, og fordi det de har et høyt forbruk mens de besøker Norge.

Klimarapporten gir en oversikt over klimagassutslipp knyttet til ulike utenlandske turistgrupper, og setter utslippene opp mot det forbruket som genereres i Norge.

Rapporten viser at svenske turister er de som slipper ut minst CO2 under sine ferier i Norge. I den andre enden av spekteret  finner vi cruiseturister, som slipper ut mest. Det er sveitsiske turister som bruker mest under sitt opphold i Norge, både fordi de er her lenge og fordi de har et høyt dagsforbruk.

Sveitserne er «drømmeturister» målt i gram CO2-utslipp per krone forbrukt under oppholdet, sammen med de andre tysktalende ferierende i Norge.

Cruise-turister legger igjen minst penger på land og slipper ut mest CO2, og kommer dermed ut som den minst fordelaktige turistgruppen, hvis vi vurderer klimaavtrykk i forhold til verdiskapning i Norge. Spesielt høyt er utslippet fra cruiseturister som kommer fra andre kontinenter.

Vil du gå mer i dybden? Last ned den komplette rapporten her.

Co2-utslipp fra ulike turistgrupper

Infografikk utslipp per turistgruppe

Lave utslipp, høy verdiskaping og langt opphold er lik bærekraftig turisme.

Svenske og danske turister har det laveste klimafotavtrykket. Deretter ligger alle land i Europa på mellom 177 kg CO2 og 267 kilo CO2 per opphold.

Det er nå direkteflyvninger mellom Beijing og Oslo, noe som reduserer CO2-avtrykket betydelig, slik at avtrykket er på 345 kilo CO2 per opphold for gjennomsnittsturisten fra Kina. Det er med andre ord ikke avskrekkende stor «klimaforskjell» på en kinesisk og en spansk turist (267 kilo CO2).

Når vi ser på cruise blir det noe helt annet. Her er utslippene i snitt 659 kilo per passasjer, og hvis passasjeren kommer fra et annet kontinent, øker avtrykket med flyreisen over til Europa. For en cruiseturist fra Australia blir avtrykket på 1452 kilo per passasjer.


Vil du gå mer i dybden? Last ned den komplette rapporten her

Samlet forbruk per reisende

Infografikk turister - verdiskaping

Sveitsiske turister gir høyest verdiskapning. Cruiseturister gir minst.

Den gruppen som legger igjen mest penger per opphold er sveitserne. På de neste plassene følger Canada og Østerrike. Cruisepassasjerer ligger helt sist, med et forbruk i land på 650 kroner per døgn.

Forbruk per reisende består av to faktorer, dagsforbruk og antall døgn i Norge. Den gruppen som legger igjen mest penger per opphold er sveitserne, som bruker 1810 kroner i døgnet og er her 16,8 dager i gjennomsnitt, i alt 30 463 kroner. På de neste plassene følger Canada og Østerrike. Cruisepassasjerer ligger helt sist, med et forbruk i land på 650 kroner per døgn.

Vil du vite mer? Last ned den komplette rapporten her

Last ned grafikk til presentasjoner

Interessert i bærekraftig turisme?  Du kan benytte de grafiske elementene nedenfor fritt i presentasjoner og oppgaver mot kreditering av NHO Reiseliv. Klikk på bildene for å laste ned i JPG-format.

Infografikk bærekraftig turisme

Infografikk bærekraftig turisme. Klikk på bildet for å laste ned filen i større format.  Husk å kreditere NHO Reiseliv ved bruk.

Infografikk turister - verdiskaping

Sveitsiske turister gir høyest verdiskapning. Cruiseturister gir minst.

Infografikk turister - utslipp / verdiskaping

Cruiseturister slipper ut langt mer enn de sveitsiske turistene per krone brukt i Norge. Klikk på bildet for å laste det ned i større versjon. Husk å kreditere NHO Reiseliv ved bruk.

Infografikk utslipp per turistgruppe

Lave utslipp, høy verdiskaping og langt opphold er lik bærekraftig turisme. Klikk på bildet for laste det ned. Husk å kreditere NHO Reiseliv ved bruk.

Infografikk Sveitsere er drømmeturister

Sveitserne er «drømmeturister» fordi de slipper ut lite CO2 og bruker mest penger på ferie i Norge. Klikk på bildet for å laste det ned i større format.

Infografikk Hvilke turister blir lenge

Sveitsiske turister blir i Norge i 16,8 døgn, mens cruiseturister kun tilbringer 4 døgn i Norge. Klikk på bildet for å laste det ned i større versjon til bruk i presentasjoner. Illustrasjon: NHO Reiseliv

Infografikk bærekraftig turisme drømmeturist 2

Sveitserne er drømmeturistene for et bærekraftig norsk reiseliv. Klikk på bildet for å laste det ned i større versjon til bruk i presentasjoner og oppgaver. Illustrasjon: NHO Reiseliv.

Slik kan du bruke tallene

Bærekraftig reiseliv står på agendaene i mange kommuner.  Vi i NHO Reiseliv står klare til møter og dialog med nåværende og fremtidige politikere over hele landet, og oppmuntrer våre medlemsbedrifter til å møte kommunepolitikere og gjøre dem kjent med verdien av reiselivet og hvordan vi som bransje jobber for å bli mere klimavennlig.

Vi håper denne rapporten kan blidra til faglig forankring og dokumentasjon i debatter og offentlige ordskifter om reiselivets utslipp og utviklingen mot et mer bærekraftig reiseliv. 

Vi jobber for at Norge skal være en bærekraftig destinasjon. Stikkord: Bærekraftige innkjøp, mindre matsvinn, nasjonale turstier og mye mer.

 1. Nyhet, Tall og fakta Bærekraft, Barekraft, cruise

  Cruiseturister slipper ut mest CO2 og legger igjen minst penger

  Cruiseturister legger igjen minst penger på land og slipper ut mest CO2 av alle turistgrupper som kommer til Norge. – Vi må gjøre noe med de uakseptable utslippene fra cruise, sier NHO Reiseliv-direktøren

 2. Nyhet Bærekraft

  Matpriser til NHO Reiseliv-medlemmer

  Restaurant Under og Astrid Regine fra Manshausen Island var blant vinnerne da Matprisen ble delt ut i Oslo 11. november. De er en inspirasjon, sier Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

 3. Nyhet, Overnatting, Servering, Tall og fakta Bærekraft, tallogfakta, Miljø, Statistikk

  Overnattings- og serveringsbransjen nærmer seg null i utslipp

  Tross i stor økning i antall overnattinger i Norge de siste årene, er utslipp fra overnattings- og serveringssektoren på full fart ned og er ventet å gå mot null allerede neste år.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: