NHO Reiseliv

Innhold

Analysebyrået Stakeholder har kartlagt den norske reiselivsnæringens klimaregnskap på vegne av NHO Reiseliv.

 • Hva er det norske reiselivets totale utslipp?
 • Hva er samlet utslipp fra overnattings- og serveringsbransjen i Norge?
 • Hvor langt er vi unna et reiseliv med null-utslipp?
 • Hvor bør det tas grep? 

Les høydepunktene fra klimaregnskapet nedenfor

Klimaregnskap for den norske reiselivsbransjen

Hva er det norske reiselivets totale utslipp? Denne rapporten kartlegger den norske reiselivsnæringens klimaregnskap. Stakeholder har utarbeidet rapporten på vegne av NHO Reiseliv.

 I en tid hvor alle må være med på å redusere sine utslipp, er det bra og forståelig at det settes søkelys på ulike sektorers utslipp. Både fordi det er flere ulike påstander om reiselivets klimautslipp, men og fordi det er nødvendig å vite hvor mye som slippes ut om man skal finne steder å kutte, har NHO Reiseliv sett et behov for å finne ut av hva som faktisk er riktig. Vi har derfor fått utarbeidet en rapport om hvilke klimagassutslipp som kan sies å være knyttet til norsk reiseliv og nordmenns ferie- og fritidsaktiviteter.

Rapporten er utarbeidet av byrået Stakeholder, og er basert på offentlig statistikk eller data fremskaffet av instanser som SSB, Avinor og Kystverkets database for driftsutslipp (cruise- og passasjerskip).

Rapporten gir en oversikt over klimagassutslipp knyttet til:

 • Nordmenns og utlendingers flyreiser i Norge, og nordmenns flyreiser til utlandet og utlendingers flyreiser til Norge
 • Cruiseskips utslipp i norsk økonomisk sone
 • Passasjerskips (som Hurtigruten) utslipp i norsk økonomisk sone
 • Bruk av bil, bobil etc til ferie og fritidsreiser
 • Utslipp fra turbusser
 • Utslipp fra overnatting- og serveringsbransjen i Norge

Nedenfor kan du lese høydepunktene fra reiselivets klimaregnskap. 

Last ned den komplette rapporten over reiselivets klimaregnskap her.

 

Høydepunkter fra reiselivets klimaregnskap:

 1. Hovedfunn fra rapporten
 2. Overnatting og servering - en nullutslippsbransje
 3. Luftfart har hatt den beste utviklingen
 4. Sjøfart slipper ut mest per passasjerkilometer
 5. Slik kan du bruke tallene

Hovedfunn fra rapporten

Norsk reiseliv slipper ut mindre CO2 enn norsk jordbruk og langt mindre enn oljeindustrien. Overnattings- og serveringsnæringen er i ferd med å bli en nullutslippsbransje, men transportleddet er en klimautfordring.

Samlede CO2-utslipp fra norsk reiseliv er 3,6 millioner tonn. Til sammenlikning er dette lavere enn utslipp fra norsk jordbruk (4,4), oljeindustrien (14,6), industri (12,1) eller privatbiler (4,7).

Samlede CO2-utslipp fra norsk reiseliv er summert til 3,6 millioner tonn CO2 i 2018.  Dette er en vekst på 31,4 prosent siden 2012. Flyreiser står for 1895 tusen tonn, cruiseskip for 558 tusen tonn, passasjerskip (fratrukket cargo) for 483 tusen tonn og bilreiser og campingbil bidrar med 439 tusen tonn. CO2-utslipp fra overnatting og bevertning står for 110 tusen tonn og utgjør tre prosent av samlede utslipp fra reiseliv

 

Vil du vite mer? Last ned den komplette rapporten og les mer om den norske reiselivsbransjens klimaregnskap her.

Overnatting og servering - en nullutslippsbransje

CO2-utslipp fra overnatting og servering utgjør kun tre prosent av samlede utslipp fra reiseliv, og er i ferd med å bli en nullutslippsbransje.

Selv om det har vært en god økning i antall overnattinger i Norge de siste årene, er utslipp fra denne sektoren på full fart ned og er ventet å gå mot null allerede i 2020. 

 

Utslipp fra denne sektoren er på full fart ned og er ventet å gå mot null allerede i 2020.

Siden 2012 har sysselsettingen innenfor servering- og overnattingsbransjen økt med 33 prosent, mens utslipp av

CO2 har falt med 13 prosent.

 Vil du vite mer? Last ned den komplette rapporten og les mer om den norske reiselivsbransjens klimaregnskap her.

Luftfart har hatt den beste utviklingen

Det skjer en stor omstilling i reiselivet, men den store utfordringen er transportsektoren;

Fly står for 53 prosent av samlet CO2-utslipp, cruise står for 16 prosent, passasjerskip står for 13 prosent og bil/camping står for 12 prosent.

Det er imidlertid luftfart som har hatt den beste utviklingen; utslippene per passasjerkilometer er mer enn halvert siden 2001. I tillegg var det svært viktig for bransjen at den ble inkludert i EUs kvotehandel.

77 prosent av CO2-utslippet fra norsk luftfart i og ut av Norge i 2018 er regulert av EUs kvotehandel, som i praksis betyr at en ekstra flyreise i EØS-området ikke vil gi økte CO2-utslipp. EUs kvotehandel sikrer at summen av utslipp fra industri og luftfart vil falle med 43 prosent frem til 2030. Fra 2021 vil ICAOs CORSEA omfatte utslipp også utenfor EØS.

Sjøfart slipper ut mest per passasjerkilometer

Sjøfart er den sektoren som slipper ut mest CO2 per passasjerkilometer og som har hatt den dårligste utviklingen. Det skyldes en økning i antall cruiseskip til norske havner med tilhørende CO2-utslipp. CO2-utslipp fra cruiseskip er vesentlig større enn utslipp fra utlendingers reiser med fly til og i Norge.

 

Vil du vite mer? Last ned den komplette rapporten og les mer om den norske reiselivsbransjens klimaregnskap her.

Slik kan du bruke tallene

Høsten 2019 er det kommunevalg, og bærekraftig reiseliv står på agendaene i mange kommuner. 

Vi i NHO Reiseliv står klare til møter og dialog med nåværende og fremtidige politikere over hele landet, og oppmuntrer våre medlemsbedrifter til å møte kommunepolitikere og gjøre dem kjent med verdien av reiselivet og hvordan vi som bransje jobber for å bli mere klimavennlig.

Vi håper denne rapporten kan blidra til faglig forankring og dokumentasjon i debatter og offentlige ordskifter om reiselivets utslipp og utviklingen mot et mer bærekraftig reiseliv. 

Vi jobber for at Norge skal være en bærekraftig destinasjon. Stikkord: Bærekraftige innkjøp, mindre matsvinn, nasjonale turstier og mye mer.

 1. Nyhet, Overnatting, Servering, Tall og fakta Bærekraft, tallogfakta, Miljø, Statistikk

  Overnattings- og serveringsbransjen nærmer seg null i utslipp

  Tross i stor økning i antall overnattinger i Norge de siste årene, er utslipp fra overnattings- og serveringssektoren på full fart ned og er ventet å gå mot null allerede neste år.

 2. Nyhet klimamål, barekraft

  Undersøkelse om tempoet i det grønne skiftet

  Konsulentselskapet EY skal på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet måle tempoet i det grønne skiftet i Norge, og trenger innspill fra reiselivsbransjen.

 3. Nyhet, Servering, Innkjøp matsvinn, Innkjøp

  Rustad Kafe fikk pris for innsats mot matsvinn

  Buskerud-bedriften ble hedret for å ha redusert matsvinnet med 21 prosent på 14 måneder.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: