– Glad for at det ikke foreslås en ny skatt på hotell, restaurant og uteliv

Publisert

Kvinne i ytterjakke og skjerf. Foto

Vi er glade for at reisemålsutvalget har lyttet til NHO Reiselivs krav om at det ikke legges nye skatter på hotell, restaurant eller uteliv. Vi avventer konkret løsning, men stiller oss positiv til utvalgets skisse til løsning der besøksbidrag legges på transportleddet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv

Reisemålsutvalget la i dag frem sine forslag til løsninger for besøksforvaltning og reisemålsutvikling. Utvalget anbefaler en innkreving av besøksbidrag via transportleddet.

Reisemålsutvalget ledet av Trine Skei Grande ble utnevnt av regjereringen Solberg august 2021. Målet for arbeidet til utvalget er å stake ut handlingsrommet for besøksforvaltning knyttet til kultur og naturressurser og reisemålsutvikling i norske kommuner.

Bilde av forsiden på Reisemålsutvalgets NOU som lagt frem 30. mars 2023.

Reisemålsutvalget la frem sine forslag til løsninger for besøksforvaltning og reisemålsutvikling 30. mars 2023. Foto: NHO Reiseliv

Utvalget anbefaler at det innføres et nasjonalt besøksbidrag, men anbefaler ikke et besøksbidrag på overnatting, slik de har i enkelte europeiske land, men foreslår at besøksbidraget legges fortrinnsvis på transportleddet som cruise, buss, fly og andre transportmidler (biler som ikke har betalt norsk veiavgift).  

– Vi er glade for at reisemålsutvalget har lyttet til NHO Reiselivs krav om at det ikke legges nye skatter på hotell, restaurant eller uteliv. Hotellene betaler allerede for renovasjon, toaletter og parkering for sine gjester. Besøksbidrag på enkelte steder der det er belastning og behov for bedre tilrettelegging er det nå mulig å teste ut. Vi avventer konkret løsning, men stiller oss positiv til utvalgets skisse til løsning der besøksbidrag legges på transportleddet, som cruise og gjennomfartstrafikk – som kan føre til overturisme og overbelastning, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

NHO Reiseliv er klar på at en eventuell ny avgift på fly bør reflekteres i reduksjon i andre norske flyavgifter, da norsk luftfart er en hardt presset bransje som allerede rammes av høye avgifter.  

Kommunene må ha en reiselivsstrategi for å få finansiering til fellesgoder  

Utvalget anerkjenner at reiselivet er fragmentert og består av mange ulike bransjer som tar imot besøkende. Videre anerkjenner utvalget at overnattingsnæringen i Norge består av noen få store aktører, og mange små aktører med lave driftsmarginer. Utvalget mener derfor at det å kreve inn besøksbidrag bare via overnattingsbedriftene er en urimelig belastning på en enkelt bransje. Utvalget anbefaler å etablere en modell med nasjonal innkreving av besøksbidrag fortrinnsvis via transport inn til eller ut av landet. Inntektene går inn i et fond som fordeles til fylkeskommunene, som deretter forvalter inntekter: 

 • Kommunene må ha etablert en reisemålsledelse der næringen og lokalsamfunnet er med
 • Kommunen må vedta en besøksstrategi for å få finansiering til fellesgodene

– Utvalget har løftet blikket og ser at det er et større behov for samarbeid. Med denne modellen får kommunene et sterkt incentiv for å ta ansvar for å lage en forpliktende strategi og plan for reisemålsutvikling med aktiv bruk av verktøykassen de har for å tilrettelegge for lokal utvikling av reiselivet. Der det søkes lokalt om å få tildelt midler, må pengebruken styres i felleskap mellom næringen og kommunen med lik representasjon fra partene, fortsetter Krohn Devold. 

Foreslår flere tiltak som kan bidra til bærekraftig reisemålsutvikling 

I rapporten fremhever utvalget at reiselivet må utvikles på en måte som skaper attraktive lokalsamfunn for både lokalbefolkningen og de besøkende. Utvalget foreslår 39 tiltak som kan bidra til en bærekraftig reisemålsutvikling.  

Anbefalingene omhandler blant annet disse problemstillingene:  
 • Aktiv reisemålsledelse og samarbeid på reisemål 
  Utvalget ser behov for å formalisere kommunenes besøksforvaltning og reisemålsledelse i samarbeid med næringen og andre aktuelle aktører lokalt.  Det legges en lokal besøksforvaltningsstrategi til grunn for tildeling av penger samlet inn under ordningen. De ønsker at dette skal omtales i regjeringens “Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” og forankres i kommunens planverk. De ønsker også at det utarbeides en nasjonal veileder, slik at kommunene blir klar over hvilket handlingsrom og verktøy de har for besøksforvaltning. 

 • Destinasjonsselskapene
  Utvalget ser at det er mange destinasjonsselskap som opplever at de mangler langsiktig finansiering og møter forventninger om at de skal gjøre flere oppgaver enn det de får betalt for og presiserer at det er viktig at det i utviklingen av reisemålet avklares hvem som skal finansiere hva. Ved innføring av en ordning med besøksbidrag må reisemålsledelsen bli enig om hvilke tiltak som skal gjennomføres. Destinasjonsselskapene kan for noen av oppgavene tildeles midler fra denne ordningen til å gjennomføre arbeid med ulike former for fellesgoder.

 • Regulering av cruisetrafikk  
  Spesifikt tar utvalget for seg kommunens mulighet til å styre utviklingen i cruisebesøk etter reisemålets kapasitet for antall besøkende og gir reisemålsledelsen på cruisereisemål en tydelig anbefaling om at de bør legge til rette for økt bruk av lokale leverandører, lokale guider og kortreist mat.  

 • Kollektivtilbudet til tilreisende 
  Reisemålsutvalget er opptatt av at det også må tas større hensyn til besøkende når regionene planlegger sitt kollektivtilbud, og gå i dialog med reiselivsnæringen når de planlegger innkjøp av kollektivtransporttjenester og fastsetter ruteplaner, slik at det blir enklere for besøkende å ta klimavennlige transportvalg.  De mener også at takstsystemet må harmoniseres slik at det er mulig å tilby sammenhengende billetter via den nasjonale reiseplanleggeren, EnTur og at sesongvariasjoner for reiseaktivitet fra internasjonalt besøkende bør inngå i etterspørselsvurderingen. De foreslår spesifikt at regionene kan opprette særskilte ruter for kollektivtransport i høysesong, identifisert av reisemålene og finansiert over besøksbidraget.

  Utvalget vurderer også flere momenter ved allemannsretten. De mener at den aktive reisemålsledelsen de foreslår er nødvendig for å verne om allemannsretten. De anbefaler også at det i lovendringsarbeidet med friluftsloven bør presiseres at det er mulig å kunne bruke betaling fra for eksempel avgiftsparkering til både opparbeidelsen av selve parkeringsplassen og annen tilrettelegging for friluftsliv i samme område.  

 • Advarer mot økt overnattingsmoms
  Skatteutvalget som la frem sin anbefaling høsten 2022, foreslo at dagens reduserte satser for merverdiavgift avvikles. Overnattingsbedriftene har i dag redusert sats. Utvalget skriver at i tråd med Skatteutvalgets anbefaling om kompenserende tiltak for de næringene som blir berørt av en slik momsjustering, kan deler av inntektsøkningen øremerkes fellesgodetiltak i reiselivet. Utvalget vil imidlertid understreke at en økning av merverdiavgiften for reiselivsnæringen vil være dramatisk for næringen og de vil av hensyn til konsekvensene for reiselivsbedriftene, ikke anbefale å øke momsen. 

Les hele rapporten her.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Turistskatt

Det finnes mange løsninger for fellesgodefinansiering som er bedre egnet for å skape et bærekraftig reiseliv, enn turistskatt.

Bærekraftig reiseliv

Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. Medlemsbedriftene i NHO Reiseliv spiller en viktig rolle i å sikre bærekraften og ta vare på våre naturressurser.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: