Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge

Havfisketurismen bidrar til verdiskaping, aktivitet og arbeidsplasser langs hele norskekysten. Les høydepunktene og last ned rapporten Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge her.

Havfisketurisme skaper liv og aktivitet i mange små kystsamfunn, som gir ringvirkninger som skoler og barnehager og som sysselsetter mange.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

På oppdrag fra NHO Reiseliv har analyseselskapet Menon Economics kartlagt de økonomiske ringvirkningene fra havfisketurisme i Norge. Havfisketurisme er en bransje innen reiselivsnæringen som tilbyr et reiselivsprodukt hvor natur og ressurser kombineres.

Det er 1550 årsverk knyttet til havfisketurisme i Norge.  800 av årsverkene knytter seg til direkte sysselsettingseffekter i havfisketurismebedriftene. Det estimeres at ringvirkningene fra næringen gir en verdiskaping på mer enn 1,4 milliarder kroner.

Rapporten måler også ringvirkningene i forhold til næringens ressursuttak, og setter dette tallet i forhold til det korresponderende forholdstallet fra tradisjonelt næringsfiske. Sammenlignet med tradisjonelt næringsfiske er effektene nær mellom 20-30 ganger når vi vekter ringvirkningene på det estimerte ressursuttaket.

Avslutningsvis gir rapporten en kort drøfting omkring havfisketurisme og regulering i fremtiden.

 

Anslått antall gjestedøgn innen havfisketurisme i 2019 er om lag 1, 4 millioner fordelt mellom de omtrent 750 registrerte bedriftene i Fiskeridirektoratets register. De overnattede gjestene blir i snitt værende i 7 netter. Tyskspråklige turister står for om lag halvparten av gjestedøgnene. Nordmenn står for om lag 25 prosent.

Det er 1550 årsverk knyttet til havfisketurisme i Norge. Når 800 av årsverkene knytter seg til direkte sysselsettingseffekter i havfisketurismebedriftene.

450 årsverk er knyttet til indirekte effekter, altså effekter hos leverandører til havfisketurismebedriftene. I overkant av 300 knyttet til resten av reiselivet, altså forbruket turistene har hos andre bedrifter i nærheten.

Direkte og indirekte effekter fra havfisketurismen

Sysselsettings- og verdiskapingseffekter etter ressursuttak  

Ved å fordele sysselsettingseffektene fra næringsfiske og havfisketurisme på ressursuttaket deres, estimeres næringenes anslåtte årsverk per fangst. Mens det knytter seg i overkant av 5 årsverk per 1000 tonn fangst i næringsfiske, er det tilsvarende tallet for havfisketurisme nær 180 årsverk. 

Verdiskapingseffekten fra havfiske er vesentlig høyere enn for næringsfiske med henholdsvis 161 millioner per 1000 tonn fangst for havfiske og 9 millioner for næringsfiske.   

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: