Innspill til finansfraksjonene på Stortinget om regjeringens siste tiltakspakke

Innspill fra NHO Reiseliv om Prop. 79 S (2020-2021) med flere økonomiske tiltak for å møte den fortsatt krevende pandemisituasjonen.

Regjeringen la 29. januar 2021 frem Prop. 79 S (2020-2021) med flere økonomiske tiltak for å møte den fortsatt krevende pandemisituasjonen. Regjeringen foreslår en rekke tiltak som vil bidra til at flere sunne bedrifter kommer gjennom krisen. Regjeringens forslag kommer likevel til kort på flere områder. 

I vedlagt brev regegjør NHO Reiseliv kort nedenfor for endringer vi ber Stortinget vurdere i behand-lingen av Prop. 79 S. Brevet tar for seg permitteringsregelverket, kompensasjonsordningen, skatter og avgifter, lønnsstøtte, kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, luftfart, Reisegarantifondet, og kompetanse og innovasjon. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: