Næringskomiteen: Innspill fra NHO Reiseliv om statsbudsjettet 2017

Dokumentet ble sendt 18.10.2016 og inneholder følgende:

Statsbudsjettet 2016 - Nærings- og fiskeridepartementets fagproposisjon

NHO Reiseliv viser til Prop. 1 S fra Nærings- og fiskeridepartementet og vil her kommentere proposisjonen på vegne av norsk reiseliv.

1. Norsk reiseliv i vekst

Norsk reiseliv har opplevd en rekordsommer over hele landet. Så langt i år er det en vekst på 12 prosent i utenlandske overnattinger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for perioden januar til og med august. Dette er tredje år på rad med betydelig vekst i utenlandske reisende til Norge. Den globale veksten i reiseliv er på cirka 10 prosent i året, og det er viktig at Norge tar sin del av denne veksten. Tilreisende med fly fra Kina og USA utgjør nå den henholdsvis femte og sjette største gruppen som overnatter på hotell i Norge. (se vedlagt figur 1).

Reiselivsnæringen er en av de næringene som opplever vekst og som ansetter i en tid hvor mange deler av næringslivet sliter. Det gjenspeiles også i NHOs siste økonomibarometer, som er en undersøkelse blant alle NHOs medlemmer. Økonomibarometeret viser at reiselivsnæringen er den næringen som er klart mest positiv til markedsutsiktene (se vedlagt figur 2). Lav kronekurs har vært en viktig grunn til at reiselivsnæringen har opplevd sterk besøksvekst fra utlandet. For at reiselivsnæringen skal fortsette å vokse, må myndighetene føre en politikk som holder kronekursen nede, og som tilrettelegger for videre vekst. Reiselivsnæringen er imidlertid svært prisfølsom. Alt som bidrar til å fordyre det norske reiselivsproduktet, være seg flyreiser, overnatting eller servering, bidrar til å svekke næringen.

Alt som fordyrer norsk reiselivsnæring, er med på å svekke næringen #statsbudsjettet

2. Rendyrke reiselivets markedsføringsmidler

Det er positivt at regjeringen vil videreføre Innovasjon Norges markedsføringsmidler på 231, 5 millioner kroner i 2017. For at Norge skal kunne ta sin del av den globale reiselivsveksten, er det avgjørende med mer målrettet markedsføring av Norge og ulike regioner og sesonger som har mye ledig kapasitet. Kronekursen stiger, og det gjør Norge dyrere for utenlandske turister. Med sterkere krone blir det enda viktigere å satse på markedsføring av Norge i utlandet. NHO Reiseliv mener at disse midlene i sin helhet bør knyttes til internasjonal markedsføring mot tilreisende gjester. Midlene må også i størst mulig grad brukes til digital markedsføring. Effekten av midlene må årlig evalueres i samarbeid med næringen. Det er avgjørende at midlene brukes til nettopp markedsføring av Norge, og at midlene ikke går til kursvirksomhet og rådgivning. Vi mener kurs og rådgivning eventuelt må dekkes av andre midler i Innovasjon Norge, eller i privat regi. Slik bruken av markedsføringsmidlene er omtalt i proposisjonen i dag, frykter vi at midlene blir vannet ut. NHO Reiseliv foreslår derfor å endre de to siste setningene på side 185 i proposisjonen til: Midlene skal bidra til økt lønnsomhet, og skal i hovedsak benyttes til å styrke markedsmulighetene for norsk reiselivsaktører gjennom langsiktig merkevarebygging, profilering, operative markedstiltak og tilrettelegging for salg.

Det er positivt at filminsentivordningen har fått bevilget 11 millioner kroner mer enn i budsjettet for 2016, og at potten er på totalt 56 millioner i 2017. Tall så langt viser at ordningen har vært vellykket, og da er det riktig at regjeringen øker potten. Samtidig er det viktig at potten kan økes i revidert nasjonalbudsjett hvis antallet søknader fra gode prosjekter øker vesentlig.

3. Positivt med videreføring av forskningsprosjektet REISEPOL

Forskningsprogrammet REISEPOL har vært et fireårig prosjekt som har forsket på reiseliv. Reiselivsnæringen har vært fornøyd med prosjektet, og er av den oppfatning at funnene har vært nyttig for å videreutvikle reiselivet. Den offentlige statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om reiseliv er mangelfull. Det forsterker behovet for at offentlige myndigheter tar ansvar for å fremskaffe relevante tall og fakta om næringen som gir et godt beslutningsgrunnlag. Det er derfor gledelig at departementet mener at det er behov for videre forskning knyttet til reiselivsnæringen i Norge, og at tildelingen til reiselivsforskning foreslås videreført i 2017.

Forskningsrådets midler må i større grad tilpasses tjeneste- og reiselivssektoren. Mye av sysselsettingsveksten i fremtiden vil komme i tjenestesektoren, mens midlene fortsatt i stor grad er tilpasset den tradisjonelle industrien. Midlene oppleves derfor som lite relevant for tjenestebedriftene.

4. Stortingsmelding reiseliv 2016

Det er vedtatt en stortingsmelding om reiseliv. Stortingsmeldingen er ventet å komme før årsskiftet, og den omtales i proposisjonen. Det er positivt at det står tydelig at Nærings- og fiskeridepartementet vil prioritere å følge opp stortingsmeldingen i 2017. Det viktigste for næringen er at dagens situasjon for reiselivet legges til grunn for politikken. Norsk reiseliv er en stor, viktig og profesjonell næring med høy grad av digitalisering og med høyere produktivitet enn våre naboland (se vedlagt figur 3). Den høye produktiviteten skyldes både konsolidering av større og profesjonelle aktører i næringen, samt bedre samarbeid i nettverk for mindre aktører. Politikken må rettes inn mot bredden av næringen, mot avanserte by og distrikts-destinasjoner, og ikke lenger behandles som en økonomisk ubetydelig tilleggsnæring i distriktene.

NHO Reiseliv har gitt innspill i syv hovedpunkter vedrørende arbeidet med reiselivsmeldingen, disse ligger vedlagt i sin helhet.

 


 


Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: