Transportkomiteen: Innspill fra NHO Reiseliv om statsbudsjettet 2017

Dokumentet ble sendt 26.10.2016 og inneholder følgende:

Statsbudsjettet 2016 - Samferdselsdepartementets fagproposisjon

NHO Reiseliv viser til Prop. 1 S fra Samferdselsdepartementet og vil her kommentere proposisjonen på vegne av norsk reiseliv.

Norsk reiseliv i vekst

Norsk reiseliv har opplevd en rekordsommer over hele landet. Så langt i år er det en vekst på 12 prosent i utenlandske overnattinger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for perioden januar til og med august. Dette er tredje år på rad med betydelig vekst i utenlandske reisende til Norge. Den globale veksten i reiseliv er på cirka 10 prosent i året, og det er viktig at Norge tar sin del av denne veksten. Tilreisende med fly fra Kina og USA utgjør nå den henholdsvis femte og sjette største gruppen som overnatter på hotell i Norge. (se vedlagt figur 1).

Reiselivsnæringen er en av de næringene som opplever vekst og som ansetter i en tid hvor mange deler av næringslivet sliter. Det gjenspeiles også i NHOs siste økonomibarometer, som er en undersøkelse blant alle NHOs medlemmer. Økonomibarometeret viser at reiselivsnæringen er den næringen som er klart mest positiv til markedsutsiktene (se vedlagt figur 2). Lav kronekurs har vært en viktig grunn til at reiselivsnæringen har opplevd sterk besøksvekst fra utlandet. For at reiselivsnæringen skal fortsette å vokse, må myndighetene føre en politikk som holder kronekursen nede, og som tilrettelegger for videre vekst. Reiselivsnæringen er imidlertid svært prisfølsom. Alt som bidrar til å fordyre det norske reiselivsproduktet, være seg flyreiser, overnatting eller servering, bidrar til å svekke næringen.

Nasjonale turiststier etter modell av Nasjonale turistveger

Det er positivt at myndighetene vil videreføre bevilgningen til Nasjonale turistveger med 180 millioner kroner i 2017. Nasjonale turistveger byr på spektakulær arkitektur og kunst i vakre omgivelser, og er et viktig tiltak for å få flere reisende til å legge turen til Norge. Vi mener Nasjonale turistveger er et godt prosjekt, som har positive ringvirkninger.

NHO Reiseliv mener at det må lages en tilsvarende ordning som Nasjonale turistveger også for populære turstier. Etter sterk besøksvekst ved kjente norske turmål, særlig i sommer, har enkelte steder i Norge opplevd en overbelastning. Vi ser at enkelte steder har blitt så populære at kommunene synes det er krevende å finne løsninger på hvordan man kan tilrettelegge for den veksten som har vært. Vi mener at det er en offentlig oppgave å vedlikeholde natur- og turistattraksjoner, og at det bør dekkes av statlige og kommunale budsjetter. 

Innfør #nasjonaleturiststier som et tiltak for å vedlikeholde populære turområder #statsbudsjettet

Nasjonale turiststier kan være en løsning på utfordringen enkelte kommuner nå opplever. I tillegg vil det sikre turistene en bedre opplevelse av våre mest populære turområder.

NHO Reiseliv mener man i første omgang må plukke ut noen begrensede turområder som hatt en eksepsjonell besøksvekst, og som kommunene sliter med å vedlikeholde alene. Eksempler på disse kan være Besseggen, Trolltunga, Preikestolen og Lofoten. Kommuner som mener de har en slik nasjonal tursti med uforholdsmessig stor slitasje, kan søke støtte til spesifikke stier. Opprustning av stiene må kunne skje i samarbeid med frivillige organisasjoner som har erfaring fra det aktuelle området.

I denne omgang foreslår vi en  ny bevilgning på 10 millioner kroner i året, som øremerkes til sikring av slitasjeutsatte stier.

Nasjonal reiseplattform

I budsjettet 2017 foreslås det 33, 1 millioner til nasjonal reiseplanlegging og elektronisk billettering. Det er lagt opp til å samordne oppgaver for jernbane og øvrig kollektivtrafikk for å unngå overlappende statlig initiativ på området. De som skal reise og de som har ansvaret for transporten (fylkeskommunene og deres transportselskap, togoperatører og kommersielle aktører), vil videre få én kilde for alle reisedata.

NHO Reiseliv mener at dette er godt og nødvendig initiativ. Det er avgjørende at en bruker kan søke på ulike ruter, men samtidig også bestille reisen. Spesielt er det en utfordring i dag at hvert fylke og hver kommune har egne systemer som ikke snakker med hverandre. Dette oppleves som lite brukervennlig for gjennomsnittsbrukeren, men for en utenlandsk besøkende er det spesielt krevende. For en utenlandsk turist er fylkesgrensen tilnærmet irrelevant. NHO Reiseliv vil samtidig ta til orde for at det må innføres en minimumsgrense på når fremtidige ruter må være klare. Vi mener rutene må være klare seks måneder i forveien. Vi vet at for mange utenlandske turoperatører er det en utfordring at rutetider kommer på plass såpass sent. Konsekvensen er at de velger andre reisemål enn Norge.

Fergekonsensjoner

Det er en utfordring for reiselivsnæringen at mange fergeruter kun går i sesong. Flere reiselivsdestinasjoner ønsker å forlenge sesongen med mål om å skape helårsturisme. Ferger som kun går én tid på året, hindrer sesongforlengelse. Eksempler på dette er fergene til og fra Senja og fra Flåm til Bergen. Forlenget sesong vil gi rom for mer verdiskaping og økt sysselsetting. En annen utfordring er at fergerutene er tilpasset fastboende. Destinasjoner som har få fastboende, men mange sesongbesøkende, får ikke tilpasset tilbudet til det reelle behovet for buss- og ferge-ruter. Årsaken er at kriteriet for tildeling er antall fastboende.

NHO Reiseliv mener at myndighetene må gi fylkene føringer når det gjelder utformingen av fergekonsensjoner. Det må tas hensyn til volumer for feriereisende, ikke bare fastboende, og legges til rette for helårsturisme.

Tilrettelegging for sykkelturisme på tog

Sykkelturisme blir stadig mer populært. For å utnytte potensialet som ligger i sykkelturisme, er vi avhengig av at transportaktører bidrar med løsninger som gjør det mulig å frakte flere sykler enn i dag. Det må også være mulig å bestille og betale plass for sykkel i forkant av reisen. I dag er det vanskelig å få med sykkel på toget.

Når togtjenester etter hvert skal ut på anbud mener NHO Reiseliv det må stilles krav om tilrettelegging for sykkel. Konkret foreslår vi følgende setning: Leverandøren skal legge til rette for transport av minimum 20 sykler på alle togstrekninger. Plass til sykkel skal kunne bestilles på forhånd og betales via nettbaserte løsninger som app e.l."

 

 

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, næringspolitisk fagsjef

 

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: