– Straffer de som er hardest og lengst rammet

Publisert

NHO Reiseliv er fornøyde med at viktige kompensasjonstiltak blir forlenget og at tapte varelagre dekkes 100 prosent, men er sterkt kritisk til regjeringens nye avkortningsmodell for kjeder som vi mener truer arbeidsplasser i storbyene.

Regjeringen la 11. mai frem Revidert nasjonalbudsjett for Stortinget. NHO Reiseliv er fornøyd med flere av punktene som er inkludert, men mener det er rom for forbedringer. 

Hva er Revidert nasjonalbudsjett?

I mai hvert år legger finansministeren frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) for Stortinget. RNB er regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet.

RNB inneholder to rapporter:

Melding nr. 2 er en oppdatering på hvordan det står til med økonomien i Norge, hvordan verdensøkonomien påvirker landet vårt og hvilken økonomisk politikk regjeringen planlegger å føre fremover.

En stortingsproposisjon, som inneholder konkrete forslag til endringer i statsbudsjettet.

Når RNB er lagt fram for Stortinget, debatterer Stortinget forslagene og endringene til regjeringen. Det er altså regjeringen som foreslår og Stortinget som til slutt bestemmer hva man skal bruke penger på. RNB vedtas i midten av juni, før Stortinget tar sommerferie.

Les mer på regjeringen.no

– Reiselivet er fornøyde med at regjeringen vil beholde kompensasjonsordningen til 1. november og lavmomsen til 1. oktober. Vi er også fornøyde med at det bevilges en ekstra milliard til den kommunale kompensasjonsordningen, og at omstillingsordningen nå åpnes for serveringsbedrifter, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.  

– Støtten til bedriftene må vare like lenge som restriksjonene varer. Så lenge myndighetene tar fra deg retten til å drive serveringssted eller hotell, eller påbyr halv kapasitet gjennom meter-kravet, må du kompenseres for det, sier hun.

Kritisk til kutt som rammer store arbeidsgivere

Reiselivsdirektøren er imidlertid sterkt kritisk til at regjeringens modell for avkortning av støtte til kjedehoteller.

– Denne endringen rammer spesielt byhotellene i på steder som Oslo, Bergen og Tromsø, der omsetningssvikten har vært størst og flest ansatte er permitterte. Her har mange bedrifter tapt 90 prosent av omsetningen i perioder. Det er helt ulogisk å redusere støtten til disse kjedehotellene, det truer helårsarbeidsplasser og er konkurransevridende, sier en oppgitt Krohn Devold.  

Hun minner om at mange av nettopp disse hotellene, som sysselsetter så mange i reiselivet, trolig må vente en stund på at utenlands- og konferansemarkedet tar seg opp igjen og dermed er mest avhengige av kompensasjon. Reiselivsdirektøren håper at Stortinget vil forstå at det er altfor tidlig å svekke helårsarbeidsplassene i næringen.   

Bør kutte serveringsmomsen

NHO Reiseliv er svært fornøyde med at regjeringen foreslår, i tråd med våre innspill og Stortingets anmodningsvedtak, å kompensere 100 prosent av tapte varelager hvis virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge, for perioden november 2020 til april 2021. Reiselivsdirektøren er glad for at NHO Reiseliv er blitt lyttet til på dette punktet, men sier at regjeringen i tillegg burde redusert serveringsmomsen.

– I dag straffes serveringsnæringen for å ansette servitører fordi takeaway har en lavere momssats, og det på et tidspunkt der vi trenger tiltak som får folk tilbake i jobb. Jeg er glad for at MDG foreslår å redusere serveringsmomsen til 15 prosent og håper at flere partier følger etter, avslutter Krohn Devold.

Nye tall fra reiselivet

En fersk medlemsundersøkelse fra NHO Reiseliv utført 3. – 10. mai 2021 med 450 respondenter, viser at:

 • 46 prosent av reiselivsbedriftene svarer at bookingnivået for sommermånedene juni – august er «betydelig lavere» sammenlignet med et normalår.
 • 35 prosent av reiselivsbedrifter frykter konkurs som følge av korona
 • 40 prosent av reiselivsbedrifter har likviditetsproblemer. Halvparten av serveringsbedrifter svarer det samme.

Selv om det er noe bedring å spore i tallene fra reiselivet, viser undersøkelsen at mange bedrifter vil ha begrenset drift og behov for kompensasjon en god stund til.

Andre gjennomslag og krav

 • Utvide lønnsstøtteordningen. Regjeringen annonserte nylig at lønnsstøtteordningen blir utvidet til 1. september 2021. Det er bra, men ikke lenge nok. Det viktigste en lønnsstøttemodell skal bidra til, er å få permitterte tilbake i arbeid. Derfor bør lønnskompensasjonsordningen videreføres til 1. oktober, da svært mange reiselivsbedrifter ikke kan åpne full aktivitet før til høsten grunnet begrensinger for nattklubb, konferansehoteller og utenlandske markeder.
 • Økte markedsføringsmidler: NHO Reiseliv er positive til at regjeringen øker markedsføringsmidler mot utenlandske gjester, via Innovasjon Norge, med 50 millioner kroner. I gjenåpningen av samfunnet vil konkurransen om de utenlandske reisende blir knallhard.
 • Statens garantilåneordning: Regjeringen vil forlenge lånegarantiordningen ut oktober 2021. NHO Reiseliv mener dette er et viktig gjennomslag.
 • Destinasjonsselskapene: Etter anmodning fra Stortinget, foreslår regjeringen at for tilskuddsperiodene fra mars 2021 kan foretak som er medlem i et landsdelsselskap eller et destinasjonsselskap regne kontingent til selskapet som fast, uunngåelig kostnad. Med kontingent menes her både fast medlemskontingent og omsetningsbasert avgift. NHO Reiseliv har tidligere jobbet for dette gjennomslaget, og er fornøyd med at det stadfestes i RNB.
 • Økt tilskudd til fagskolene: Regjeringen foreslår å gi fagskolene 25 millioner kroner til gjennomføring av tiltak som kan bidra til at flest mulig fullfører som planlagt og at færrest mulig blir forsinket. Fagskolen er en viktig arena også for reiselivsbransjen og NHO Reiseliv stiller seg derfor positiv til denne økningen.
 • Rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen: Det er meget positivt at regjeringen øremerker 2 millioner kroner til oppstart av en rekrutteringskampanje for bransjen og NHO Reiseliv vil delta aktivt i dette arbeidet. Ett springende punkt blir å få til en nasjonal samordning/ansvarsfordeling av kampanjen og det videre rekrutteringsarbeidet.
 • Kompetanseheving: Regjeringen er opptatt at flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger, inkludert de som er blitt permitterte eller arbeidsledige som følge av pandemien. I denne sammenheng er det viktig at ordninger som bedriftsintern opplæring (BIO) og bransjeprogrammene (bransjeprogrammet for reiseliv) tildeles.

Andre punkter

 • Ikke lavere renter på utsatte skatter og avgifter: En betydelig andel reiselivsbedrifter har fått utsatt innbetaling av skatter og avgifter, men må betale 8 prosent forsinkelsesrenter på dette. NHO mener at denne satsen bør reduseres.
 • Jobber for økt innreisemulighet for spesialister i reiselivet. NHO Reiseliv har bedt om at spesialister innen reiselivet, som kokker med spesialkompetanse fra et spesielt kjøkken eller spesiell erfaring, eller aktivitetsguide, f.eks. innen rafting, skal få mulighet til å få innreise. NHO Reiseliv vil fortsette å følge opp regjeringen på dette punktet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: