Gode jobbmuligheter for faglærte i reiselivet

Publisert

Smak deg frem

Foto: Smak deg frem

Bemanningssituasjonen i reiselivet har bedret seg, men det er fortsatt et stort behov for flere ansatte. Det byr på gode karrieremuligheter.

I kjølvannet av pandemien var det mange reiselivsbedrifter som hadde store utfordringer med å få tak i nok ansatte. Nå har situasjonen bedret seg, men ifølge NHOs kompetansebarometer er det fortsatt mange bedrifter som mangler ansatte: to av tre medlemmer i NHO Reiseliv har et udekket kompetansebehov. NHOs Kompetansebarometer 2022 ble offentliggjort 15. februar.

Mangel på fagfolk og ansatte er riktignok ikke bare et anliggende for reiselivsnæringen. To av tre medlemmer i NHO (dvs alle landsforeninger), oppgir at de mangler ansatte, eller at de ansatte ikke har tilstrekkelig eller relevant kompetanse. Fallende fødselstall, flere eldre og færre gjestearbeidere til Norge er hovedforklaringene på det kompetansebehovet.

Liten nedgang siden fjoråret  

Mann med armene i kryss som ser inn i kamera. Foto

Henrik Hamborg, politisk rådgiver for utdanning og kompetanse i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

– Selv om en del reiselivsbedrifter oppgir at de største rekrutteringsutfordringene har gitt seg, er det fortsatt et stort behov for ansatte. Undersøkelsen bekrefter at det er gode karrieremuligheter for de som ønsker å jobbe i en vekstnæring, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver på kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. 

– I vår siste medlemsundersøkelse, som er et godt supplement til Kometansebarometeret, svarte 41 prosent at de har ubesatte stillinger for å kunne drifte normalt. Her er det riktignok store fylkesvise forskjeller, der 21 prosent av bedriftene i Agder har ubesatte stillinger. I Nordland og Troms og Finnmark svarte 47 prosent det samme, fortsetter Hamborg.  

Fagbrevet forblir viktigst

Ikke overraskende oppgir flertallet av medlemmene (64 prosent) at fagbrevet er den viktigste sluttkompetansen ved nyansettelser. Derfor mener Hamborg det er viktig at myndighetene, og spesielt fylkeskommunene, er opptatt av en god dimensjoneringspolitikk og at de fortsetter å prioritere voksnes mulighet til å ta fagbrev. 

– Behovet for fagarbeidere i reiselivet er stort, og da spesielt innen kokk- og servitørfaget. I 2022 ble det utdannet i underkant av 100 servitører på landsbasis. Det sier seg selv at behovet for faglærte servitører fremdeles er stort, men det gjelder også behovet for ansatte med fagbrev i reiselivsfaget, fortsetter Hamborg.

Dette bekreftes også i Kompetansebarometeret, hvor 81 prosent av bedriftene ønsker seg ansatte med fagbrev fra utdanningsprogrammet restaurant- og matfag, mens 74 prosent har behov for kandidater med fagbrev fra salg, service og reiseliv.

– Det er derfor viktig at myndighetene trapper opp satsingen på yrkesfag, både for ungdommer og voksne, og med den moduliserte yrkesfaglige opplæringen for voksne som innføres fra høsten 2024, skjer det mye spennende. Samtidig skal vi heller ikke glemme at mange av våre medlemmer (37 prosent) også ansetter folk med grunnskoleutdanning som sin høyeste utdanning. På denne måten befester reiselivet posisjonen som en inkluderingsnæring. Da blir internopplæringen spesielt viktig, fortsetter Hamborg.  

Lærlingene uteblir

Nytt av året, er at NHO-bedriftenes lærlingebehov har blitt kartlagt. En av fire medlemmer i NHO Reiseliv, svarer at de har latt være å ta inn lærlinger til tross for behov i bedriften. Mangel på søkere og bedriftsinterne forhold er hovedårsakene til at NHO-bedriftene ikke har ansatt lærlinger, mens flere også peker på manglende motivasjon, personlig egnethet og svake praktiske ferdigheter blant kandidatene, er forklaringene på at de ikke ansetter lærlinger.

– Dette er nok en bekreftelse på at vi må jobbe målrettet med rekrutteringen, og vi er derfor veldig glade for at statsråden fant midler til å videreføre smakdegfrem-kampanjen. Samtidig vet vi at det også er mye frafall mellom Vg1 og endt læretid, og derfor må alle bidra; både skoler, opplæringskontorer og ikke minst bedriftene.

Innen det nye reiselivsfaget (sammenslåingen av reiseliv og resepsjon), mangler det på sin side lærebedrifter. Det er stor interesse for reiselivsfaget på mange videregående skoler, og da er det viktig at bedriftene stiller opp i denne "rekrutteringsdugnaden". 

Henrik Hamborg

Strategier for å dekke kompetansebehovene

Undersøkelsen tar også for seg hvordan bedriftene vil bøte på det udekkede kompetansebehovet. Tre av fire medlemmer i NHO Reiseliv ser for seg at dette vil skje gjennom heving av kompetansen til dagens ansatte.

– Dette er positive tall, og det finnes mange ordninger for at bedriftene skal få dette til. På den ene siden har du bransjeprogrammet for reiseliv som gir korte skreddersydde utdanninger for vår næring. På den andre siden finnes det søkbare ordninger, hvor medlemmene kan legge opp kompetansehevingen internt. Dette er den såkalte BIO-middelordningen til fylkeskommunene, forklarer Hamborg.

Han fortsetter:
– Samtidig tilbyr NHO Reiseliv en rekke kurs og verktøy, som nå skal profesjonaliseres og utvides gjennom reiselivsakademiet. Mange medlemmer gjør også mye internt på området, og det er bra.

Virksomheten vil bli endret som følge av grønn omstilling

Omstillingen til mer klima- og miljøvennlig virksomhet, vil også stille store krave til kompetanse. Nærmere halvparten av medlemmene i NHO Reiseliv, mener at dagens kjernevirksomhet i stor eller noen grad vil bli endret eller utvidet som følge av grønn omstilling.

– Dette samsvarer med flere av trendene vi ser for reiselivet nå. Mange bedrifter satser på kortreist mat og mer bærekraftige opplevelser, og til det trenger man også å øke kompetansen sin. Derfor er det bra at det finnes formelle og uformelle kursmuligheter innen bla. disse temaene, sier Hamborg.

Gode jobb- og karrieremuligheter

Resultatene fra både Kompetansebarometeret, og andre undersøkelser, er nok et bevis på at reiselivet gir gode karrieremuligheter for de som ønsker å jobbe i en vekstnæring. Prognoser viser at norsk reiseliv skal fortsette den gode veksten fra før pandemien.

– Reiselivet er en spennende inkluderingsnæring med ansatte i alle aldre, fra alle verdens hjørner, hvor det også er gode muligheter for videreutdanning, avslutter Hamborg.

Om kompetansebarometeret  

NHOs kompetansebarometer er en årlig undersøkelse av kompetansebehovet blant NHOs medlemsbedrifter. Nytt av året er tema knyttet til rekruttering, kompetanseheving og grønn omstilling. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2014, og er et nyttig verktøy hvor man kan følge utviklingen i kompetansebehovet over tid. 

Den fullstendige rapporten, NHOs Kompetansebarometer 2022 kan lastes ned her.

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Om smak deg frem

En rekke aktører i mat- og måltidsbransjen står bak kampanjen Smak deg frem. Målet vårt er å vise frem de spennende mulighetene og fortrinnene du får med en utdannelse innen Restaurant- og matfag.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: