Ny bransjeavtale: Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030

Publisert

NHO Reiseliv er en av flere bransjeorganisasjoner som har undertegnet en ny avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

Matsvinn er både et miljøproblem og en utfordring for klimaet. Anslag viser at en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet. Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

Dette skal matbransjen gjøre

 • Kartlegge omfang og sammensetning av matsvinn innenfor den del av matsektoren de representerer og rapportere på dette hvert år.
 • Avgi hovedrapportering for årene 2020, 2025 og 2030.
 • Søke samarbeid i verdikjeden og også utføre egne tiltak som bidrar til å nå målene i avtalen.
 • Iverksette tiltak som kan bidra til at forbrukerne kaster mindre mat.
 • I samarbeid med myndighetene utvikle et enkelt system som stimulerer til og synliggjør best mulig ressursutnyttelse av mat som har blitt matsvinn.
 • Bidra til donasjon av overskuddsmat til veldedige organisasjoner/matsentraler.
 • Oppfordre aktører innenfor den del av matsektoren de representerer til å delta i arbeidet med å rapportere og redusere matsvinn.

Dette skal myndighetene gjøre

 • Utvikle et system for å ta imot rapportering fra bransjen.
 • Sammenstille nasjonal statistikk, rapportering til EU og kartlegge matsvinnet i forbrukerleddet.
 • Sammenstille hovedrapporteringene som belyser utviklingen i matsvinnet i Norge for 2020, 2025 og 2030. Disse rapportene skal være offentlig tilgjengelige og synliggjøre besparelser på et overordnet bransjenivå ved å redusere matsvinn.
 • Bidra til å påvirke forbrukerne til å kaste mindre mat i samsvar med bransjeavtalens formål.
 • Bidra til å tilrettelegge for donasjon av mat i samarbeid med matbransjen.
 • Oppfordre virksomheter i offentlig sektor til å delta i arbeidet med å rapportere og redusere matsvinn. 

Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftmål om at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. En samlet norsk matbransje slutter opp om samme reduksjonsmål.

Reduksjonsmålet på 50 prosent innen 2030 konkretiseres ned i to  delmål om 15 prosent reduksjon innen 2020 og 30 prosent reduksjon innen 2025. Klima- og miljødepartementet har koordineringsansvaret for arbeidet.

– Avgjørende at hele verdikjeden er med

Mange reiselivsbedrifter og leverandører har allerede tatt grep mot matsvinn i egne rekker. I tillegg er et stort antall aktører med i «Kutt Matsvinn 2020». Prosjektet som har som mål å få serveringsbransjen til å kutte matsvinnet med 20 prosent innen 2020.

Innkjøpsdirektør Morten Karlsen i NHO Reiseliv er klar på at alle kan gjøre mer for å kutte matsvinn. Han ønsker derfor samarbeidsavtalen mellom myndigheter og matbransjen varmt velkommen.

– Vi nordmenn kaster 217.000 tonn mat hvert år, og det kan vi ikke være bekjent av. Det er helt naturlig at serveringsbransjen tar sin del av ansvaret for å redusere matsvinnet ytterligere. Hele verdikjeden for mat er med på den nye avtalen, og det er avgjørende for å nå målet, sier Karlsen.

12 organisasjoner, fem departementer

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen undertegnet avtalen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra matbransjen undertegnet Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Sjømat Norge og Virke.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: