Skjenking og salg av alkohol på valgdagen

Det er ingen restriksjoner mot å skjenke alkoholholdig drikk på valgdagen, heller ikke brennevin.

Det betyr at alle serveringssteder kan tilby sine gjester både øl, vin og brennevin denne dagen.

Etter en lovendring som trådte i kraft fra 1. januar 2015, er det nå åpnet også for salg fra Vinmonopolet og butikkene, men det er hver enkelt kommune som må beslutte om de skal gi slik tillatelse.

Høringssvar til forslag til forskrift om gebyr etter alkoholloven

NHO Reiseliv er kritisk til forslaget fra HOD når det gjelder det å innføre overtredelsesgebyr for brudd på reklameforbudet dersom en innehaver av alminnelig skjenkebevilling gjør dette.

Alkoholloven med kommentarer

Alkoholloven gjennomgikk omfattende endringer som trådte i kraft 1. januar 2016. Her omtales kun alkohollovens bestemmelser som vedrører skjenking av alkohol.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: