Høringssvar om nye miljøkrav i verdensarvfjordene

Brevet ble sendt til Sjøfartsdirektoratet 18.09.18 og inneholder følgende:

NHO Reiseliv viser til høringsbrev fra Sjøfartsdirektoratet 4.juni med forslag til forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger. Forslaget innebærer egne reguleringer om utslipp til luft og sjø i de norske verdensarvfjordene. Forslaget inneholder blant annet svovelkrav som i ECA for hele verdensarvfjordområdet, strengere krav til NOx-utslipp, forbud mot kloakkutslipp, reguleringer om bruk av eksosvaskesystem og krav om en miljøinstruks.

NHO Reiseliv stiller seg positive til økte miljø- og utslippskrav til cruise- og fergetrafikken i norske fjorder, men mener samtidig at det er nødvendig at det kommer på plass et regelverk som gjelder alle norske fjordområder. Dette innebærer at der hvor Sjøfartsdirektoratet i høringsnotatet kommer med presiseringer og oppdateringer av generelt lovverk for norsk farvann, støtter NHO Reiseliv dette. Samtidig mener NHO Reiseliv at Sjøfartsdirektoratet bør ta sikte på å komme med et forslag til miljø- og utslippskrav som sjal gjelde hele Norge. Dersom Sjøfartsdirektoratet allikevel velger å først innføre krav i verdensarvfjordene er det viktig at det kommer et oppdatert regelverk for de resterende områdene raskt, ellers mister rederiene incitamentet med å foreta de nødvendige investeringer og kan omgå reguleringen ved å besøke nabofjordene.

NHO Reiseliv viser til følgende utdrag fra SDs høringsnotat:

Vi foreslår en ny § 14c særlige regler om utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra skip i verdensarvfjordene. Nærmere bestemt foreslår vi en gradvis innfasing av krav til NOx-rensing. Som Menon er inne på i sin rapport, vil det være store kostnader forbundet ved å stille krav til NOx-rensning. For rederiene vil konsekvensene være følgende, jf. Menon-rapporten s. 44: «Rederier med skip som ikke tilfredsstiller krav, eller forventes å gjøre dette innen aktuelle år, vil imidlertid stå ovenfor et valg om de vil bygge om skipet, omdisponere fartøy innad i flåten, besøke en annen norsk fjord eller droppe norgescruiset.

NHO Reiseliv har forståelse for at Sjøfartsdirektoratets oppdrag i denne høringsrunden handler om hvordan verne verdensarvfjordene for utslipp. Men slik som reguleringen nå er lagt opp gir den cruiseselskapene både mulighet og insentiver til å fortsette å bruke eldre og mindre utslippsvennlige skip svært mange steder i Norge. Dette vil kunne føre til økt frustrasjon og misnøye knyttet til utslipp fra cruiseskip andre steder i landet som både er boområder for lokalbefolkningen og viktige og attraktive reiselivsdestinasjoner, for eksempel Hjørundfjorden og hele Sognefjorden. Norsk reiseliv har fjord-Norge som en av sine sterkeste merkevarer, og det gjelder hele fjord-Norge, ikke bare de to Verdensarvfjordene. Bærekrafts-kravet må derfor være seriøst og gjennomtenkt nok til å kunne gjelde for alle fjordene, ikke bare et par fjorder med høy symbolverdi.

At Norge får et regelverk for alle fjordområder knyttet til utslipp fra cruiseskipene, er derfor nødvendig.

Videre er det viktig med lokal selvråderett for å styre volumet på persontrafikken til destinasjonene, og at kommunenes rett til å styre besøkstrykket er klart fastlagt.
I den forbindelse viser vi til NHO Reiselivs høringssvar til ny havne- og farvannslov innsendt til Samferdselsdepartementet 15.juni 2018.

NHO Reiseliv mener at det vil være uheldig dersom nye miljø- og utslippsreguleringer settes så strengt at rederiene dropper Norgescruiset fullstendig. Dette vil ha negativ innvirkning på både handelsnæringen og reiselivet i de største cruisehavnene i Norge, deriblant Bergen, Stavanger og Ålesund. Det er derfor ønskelig at utslippskrav innføres i dialog med cruisenæringen slik at næringen får mulighet til å tilpasse seg nye krav. Det er viktig at myndighetene er offensive hva gjelder utbygging av landstrøm og andre tiltak, der dette er praktisk mulig utfra energisituasjonen lokalt. NHO Reiseliv mener at det vil være fornuftig om det legges til rette for at flere cruiserederier blir deltakere i NOx-fondet, som gir investeringstilskudd til miljøtiltak og som kan vise til gode resultater.

NHO Reiseliv støtter forslaget til egen regulering av NOx-utslipp i verdensarvfjordene. Samtidig ber NHO Reiseliv om at det tas inn en bestemmelse som gir mulighet for dispensasjon fra Tier I i de tilfellene der rederier kan dokumentere at de planlegger tilpasning til Tier III-krav med gjennomføring nært etter fristen for Tier I. Det er uhensiktsmessig og kostnadskrevende dersom rederier med konkrete planer for ombygging til Tier III like etter fristen for Tier I, likevel må tilpasse seg de lavere kravene først. To til tre års tidshorisont er ikke lang tid for rederier med stor flåte, og med omfattende og langsiktige ombyggingsprogrammer. NHO Reiseliv mener at det bør vurderes å om krav til svovelinnhold i drivstoff skal gjøres gjeldende for hele norskekysten, altså utover ECA og verdensarvfjordene.

NHO Reiseliv mener Sjøfartdirektoratet har tatt viktige hensyn til lokal skipsfart gjennom sin dispensasjonshjemmel i § 10a fjerde ledd hvor Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad fram til 2024 gi tidsavgrenset tillatelse til utslipp av kloakk i verdensarvfjordene til skip som betjener ruter på anbud, og til skip som driver etablert fjordcruise der. Både lokal skipsfart og fjordcruise utgjør en viktig del av reiselivsproduktet Norge. Ofte planlegges og bestilles reiser til Norge flere år i forveien, så det er viktig at næringen får en forutsigbarhet og tilpasningsmulighet til eventuelle nye krav som kommer. Vi anmoder også Sjøfartsdirektoratet til å ta hensyn til dette ved en eventuell dispensasjonsbehandling.


Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: