Høringssvar om catskiing

Brevet ble sendt til Miljødirektoratet 09.12.15

Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag – åpning for catskiing

Høringsuttalelsen oversendes med forbehold om endelig godkjennelse i LOs sekretariat 11. januar 2016.

Det vises til høring sendt fra Miljødirektoratet 29. oktober, med høringsfrist 18.desember.

NHO Reiseliv og LO går imot direktoratets forslag om å åpne opp for catskiing i Norge.

Norsk reiseliv har naturbasert reiseliv som et viktig brand, der renhet, uberørt natur, stillhet og fysisk aktivitet står sentralt, og skiller oss fra andre mer motoriserte skidestinasjoner som Canada og Sverige. Det er vår nisje som er i vekst og i tråd med internasjonale trender knyttet til bærekraft og gleden ved egen fysisk aktivitet (kroppen som motor).

Opplevelser skaper vekst i norsk reiseliv

Norsk reiselivsnæring er i sterk vekst, både fra norske og utenlandske gjester. I tillegg til en gunstig kronekurs skjer mye av veksten i norsk reiseliv på grunn av bevisst og målrettet produktutvikling og en spisset markedsføring.

I stadig større grad velges destinasjon basert på hvilke opplevelser som tilbys. I Norge har opplevelsesbedriftene hatt en tredobling i verdiskaping i løpet av de siste ti årene. De mest etterspurte opplevelsene i Norge, er tilknyttet naturen. Dette er også det som markedsføres. Det som kjennetegner den norske naturen er den "litt rå" opplevelsen, det naturlige, det stille og det uberørte. De reisende som kommer til Norge, de kommer fordi de vil oppleve dette. De som vil ha snøscooter reiser til Sverige de som vil ha heliskiing reiser til Canada. Catskiing er et skritt i motorisert retning og bryter med den naturlige og strategisk valgte norske nisjen.

Å spisse naturen som merkevare

For at Norge skal hevde seg i den internasjonale konkurransen som reisemålsdestinasjon, er det nødvendig å spisse produktet og også det å tørre å velge sitt marked. Det innebærer også å velge bort potensielle marked.

For enkelte bedrifter kan trolig et tilbud om catskiing åpne opp for et nytt marked i et begrenset område, og som vil kunne gi økt omsetning for et fåtall enkeltbedrifter. Vi mener at dette vil være en kortsiktig gevinst for noen få, og at effektene på lenger sikt og for de mange vil være av mer negativ art. Det å "slite seg opp en fjelltopp" og nyte unnarennet etterpå, gir ikke den samme følelsen når en beltebil komme kjørende forbi ved siden av og der uberørt snø/naturopplevelsen ødelegges av de som velger motorisert transport. Det er åpenbart ikke den samme følelsen å stå på en topp med spor etter en beltebil, som det er å være første mann som setter sine spør i snøen den dagen. Sistnevnte er helt sentralt i norsk vinteropplevelse-markedsføring.

Norge er kjent for natur som er uberørt og stille, og det er derfor mange reisende velger Norge. Om det er det en kommer for til Norge for å oppleve ødelegges av motorisert ferdsel, vil norsk reiseliv tape omdømme og gjester.

NHO Reiseliv og LO mener at catskiing bryter med bærebjelkene i norsk reiseliv. Vi frykter at de signalene det gir å vurdere åpne opp for catskiing, vil kunne være med på å ødelegge den merkevaren norsk reiseliv har bygget opp over lang tid og som i dag gir uttelling og resultater. "Litt mere krevende, for opplevelsens skyld" er en verdifull merkevare. Derfor går partene i arbeidslivet imot direktoratets forslag. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund som organiserer i skianlegg har vært med i drøftingen og stiller seg også bak høringssvaret.


Vennlig hilsen

NHO Reiseliv
Landsorganisasjonen i Norge


Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: