Motorisert ferdsel i norsk natur

Bærekraft er viktig for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. NHO Reiseliv er opptatt av å sikre bærekraften og ta våre på våre naturressurser.

Norsk reiseliv er basert på naturopplevelser og friluftsaktivitet. 

Motorferdsel i utmark og vassdrag: Endringer i regelverket

Motorferdselloven ble innført i 1977, senere er det vedtatt enkeltstående endringer i regelverket.

3. september 2021 ble Motorferdsellovutvalget nedsatt. Dette et et offentlig utvalg som skal gjennomgå og foreslå endringer i regelverket om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. I tillegg har Klima- og miljødepartementet nedsatt en referansegruppe som kan bistå lovutvalget med kunnskap og innspill. Les mer om referansegruppen her.

Utvalget i sluttspurten

Utvalget har avsluttet sin kunnskapsinnhentingsfase våren 2023, hvor referansegruppen har vært sentral. Siden oppstartsmøte den 1. februar har referansegruppens engasjement vært tydelig. Medlemmene i gruppen har deltatt i utvalgsmøte, og gjennom studieturer til Finnmark, Trøndelag og Telemark har utvalget også møtt representanter fra organisasjoner og interessenter i referansegruppen.

Utvalget har mottatt mange skriftlige innspill, også fra referansegruppen. Disse er tilgjengelige på utvalgets nettsider. Her kan du også få oppdateringer om utvalgets arbeid og fremgang.

Utvalget har også bestilt rapporter som er tilgjengelige på nettsidene:
  • Rapport om barn- og unges holdninger til motorferdsel i utmark, utarbeidet av Tvibit.
  • Rapport som grunnlag for å vurdere vårforbudet i Nord-Troms og Finnmark, utarbeidet av NINA.

Referansegruppen har fortsatt mulighet til å gi innspill, men da arbeidet er helt i sluttfasen, vil utvalget variert kunne ta hensyn til nye bidrag. Utvalgsleder oppfordrer likevel til å bidra hvis nye faktagrunnlag, rapporter, erfaringer eller problemstillinger er tilgjengelige. Observasjoner om regelverkets svakheter er også ønsket og kan sendes til sekretariatet på e-post. 

Arbeidet beveger seg nå inn i en forslagsfase, med fokus på å fullføre utredningen. Utvalget har satt en frist til 1. desember.

Medlemmer av NHO Reiseliv som har faktagrunnlag, rapporter, erfaringer eller synspunkter om regelverkets svakheter, oppfordres til å dele dette. Kontaktperson er Dagny Øren: dagny.oren@nhoreiseliv.no, eller så kan det sendes direkte til sekretariatet på e-post.

Se også:

Dokumenter og innspill til myndighetene

  1. Høringssvar til førerkortforskriften om førerrett for snøscooter

    NHO Reiselivs høringssvar til foreslåtte endringer i førerkortforskriften om førerett for snøscooter for personer uten fast bopel i Norge

Siste nytt

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: