Publisert

Snøscooter - høringssvar

Brevet ble sendt til Energi og Miljøkomiteen den 10.02.15 og inneholder følgende:

Høring: Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. (Prop. 35 L (2014-2015).

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for reiselivet i Norge, og representerer over 2700 medlemmer. Våre medlemmer er innen overnatting, servering, kultur, idrett, destinasjonsselskap, bilutleie og opplevelsesbedrifter.

NHO Reiseliv viser til Prop. 35 L (2014-2015) og vil i det følgende kommentere forslaget.

  1. Overordnet er det for NHO Reiseliv avgjørende at reiseliv basert på naturopplevelser og friluftsaktivitet ikke blir skadelidende av økt motorferdsel i naturen. Ny snøscooteraktivitet må ikke ta bort livsgrunnlaget fra eksisterende reiseliv, friluftsliv eller hyttebefolkning. Norge har bygget opp et verdifullt "reiselivsbrand" som et rent, aktivt, naturbasert og stille reiselivsprodukt, med økt fokus på sunnhet og bærekraft. En god merkevare tar lang tid å bygge opp, men kan fort rives ned.
  2. Departementet foreslår å innføre en hjemmel i motorferdselloven §4a for departementet til å gi kommunestyret myndighet til å fastsette snøscooterløyper. Det utdypes at kommunen bare kan åpne for fornøyelseskjøring i faste løyper, og det vil ikke være anledning til å åpne områder for fri kjøring utenfor løyper. NHO Reiseliv tar ikke stilling til hvilket forvaltningsnivå som beslutter snøscooterløyper, og konstaterer at lovforslaget overfører retten til kommunene.
  3. NHO Reiseliv er skeptisk til motorisert fornøyelseskjøring i naturen generelt, og presiserer at motorisert ferdsel i naturen ikke omfattes av friluftsbegrepet slik vi kjenner det. Det er derfor svært viktig for reiselivsnæringen at snøscooter-kjøringen, slik lovforslaget lyder, kun kan foregå i faste løyper. Dette kan gi grunnlag for et snøscootertilbud i reiselivssammenheng, der et slikt tilbud ikke vil være i strid med øvrige punkter i lovforslaget.
  4. Til §4a tredje ledd tredje og fjerde punktum der det tydeliggjøres at hensynet til friluftslivet skal tillegges spesielt stor vekt: Det er positivt at departementet i enda større grad enn i det forslaget departementet sendte på høring 10. juli 2014, tydeliggjør hensynet til friluftslivet ved fastsetting av løypene. Helse, natur, stillhet, ren mat og bærekraftig drift blir stadig viktigere og er en sentral del av det norske reiselivsproduktet. Dette er også elementer som er en sentral del av den norske friluftslivskulturen.
  5. Til §4a etter tredje ledd femte punktum, om utredning av virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet og verdsetting av friluftsområdene. NHO Reiseliv støtter departementet i dette. Det er nødvendig, som departementet understreker, at det ses nærmere på ringvirkningene av etableringen av snøscooterløyper, dette også for å ha et bedre kunnskapsgrunnlag når beslutningene skal tas.
  6. NHO Reiseliv støtter forslaget til ny § 12a og § 12b om økt tilsyn og kontroll og innføring av overtredelsesgebyr. Dette var også noe NHO Reiseliv etterlyste i sitt høringssvar. Ved at det åpnes opp for mer lovlig kjøring tilsier erfaringene fra forsøkskommunene at også den ulovlige kjøringen øker. Det er derfor viktig at overtredelser blir møtt med sanksjoner umiddelbart, og at det kan bidra til å redusere den ulovlige kjøringen.
  7. NHO Reiseliv støtter departementet i å opprettholde forslaget om at kommunen ikke kan treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom uten at grunneieren har samtykket, og at dette nedfelles i forskriften. Det er viktig at den støy snøscooterkjøringen innebærer ikke påføres grunneiere/beboere/hyttebefolkning uten at de aktivt som grunneiere har gitt sitt samtykke til dette.
  8. I merknader til forskriften § 4a, femte ledd; Kommunen bør også se hen til høringsinstansenes merknader om store, sammenhengende vinterfriluftsområder og bør søke å holde slike områder frie for snøscooterløyper. NHO Reiseliv mener dette punktet må gjøres enda tydeligere enn i lovteksten. Langrennsaktivitet, toppturer/randonee er sterkt økende både som reiselivsaktivitet, for folkehelsen og for friluftslivet. Sammenhengende vinterfriluftsområder har stor verdi for reiselivsnæringen, og må ikke ødelegges av snøscooterløyper inn ide samme områdene. Lukkede løyper bør bare tillates der dette ikke skjer til fortrengsel eller sjenanse for slik ski-aktivitet.
  9. NHO Reiseliv støtter departementets forslag om kunnskapsinnhenting om effekten av lovendringen innen 5 år, og vil og understreke viktigheten av å innhente informasjon over dagens situasjon med tanke på tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag.

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: