Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Brevet ble sendt til Klima- og miljødepartementet den 13.03.17 og inneholder følgende:

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

NHO Reiseliv viser til brev fra Klima- og miljødepartementet vedrørende høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften, sendt 23. desember 2016 med høringsfrist 23. mars 2017.

NHO Reiseliv går imot departementets forslag om å oppheve vannscooterforskriften. Forslaget er å likestille vannscootere med fritidsbåter. Vi mener det vil øke vannscootertrafikken og innebære en opptrapping av konfliktnivået i skjærgården. NHO Reiseliv har tidligere, sammen med 17 andre organisasjoner, signert et felles opprop til den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet. Oppropet ligger vedlagt. Denne argumentasjonen er fortsatt gjeldende.

Norsk reiseliv har naturbasert reiseliv som en viktig merkevare, der renhet, uberørt natur, stillhet og fysisk aktivitet står sentralt, og skiller oss fra andre mer motoriserte destinasjoner. Det er vår nisje som er i vekst, og den er i tråd med internasjonale trender knyttet til bærekraft og gleden ved egen fysisk aktivitet.

Naturopplevelser skaper vekst i det norske reiselivet

Norsk reiselivsnæring er i sterk vekst, både fra norske og utenlandske gjester. I tillegg til en gunstig kronekurs skjer mye av veksten i norsk reiseliv på grunn av bevisst og målrettet produktutvikling og en spisset markedsføring.

I stadig større grad velges destinasjon basert på hvilke opplevelser som tilbys. I Norge har opplevelsesbedriftene hatt en tredobling i verdiskaping i løpet av de siste ti årene. De mest etterspurte opplevelsene i Norge, er tilknyttet naturen. Dette er også det som markedsføres. Det som kjennetegner den norske naturen er den unike opplevelsen, det naturlige, det stille og det uberørte. De reisende som kommer til Norge kommer fordi de vil oppleve dette, og det gjelder så vel norske som utenlandske turister. Det er ikke støyende, motoriserte utslippsaktiviteter som etterspørres av reisende som velger Norge som feriemål, men det motsatte. Et frislipp av vannscooter er et skritt i motorisert retning, og bryter med den naturlige og strategisk valgte norske nisjen. Et frislipp er å bytte bort vårt unike komparative fortrinn som reisemål, med et tilbud som finnes overalt utenlands, og som mange reisende rømmer fra.

Å spisse naturen som merkevare

For at Norge skal hevde seg i den internasjonale konkurransen som reisemålsdestinasjon, er det nødvendig å spisse produktet og også det å tørre å velge sitt marked. Det kan innebære å velge bort potensielle marked.For enkelte reiselivsbedrifter kan trolig et tilbud om vannscooter åpne opp for et nytt marked i et begrenset område, og som vil kunne gi økt omsetning for et fåtall enkeltbedrifter. Vi mener at dette vil være en kortsiktig gevinst for noen få, og at effektene på lenger sikt og for de mange vil være av mer negativ art. En økt motortrafikk av vannscootere nær land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, dykkere og seilere med flere. Økt støy vil påvirke rekreasjonsverdien negativt for de som oppholder seg ved kysten, på innsjøer og i vassdrag. Dette vil ramme flere, som turister, turgåere og hyttefolk.

Krav ved eventuell tillatelse av vannscooter

Dersom regjeringen likevel går inn for å likestille regelverket for vannscootere og fritidsbåter, må det settes i verk tiltak som begrenser høy fart, støy, og konflikter – og som vil beskytte dyre- og fuglelivet. De samme organisasjonene som leverte oppropet til departementet har konkretisert åtte punkter som vi mener må ivaretas før forskriften om vannscooter eventuelt fjernes:

  1. Obligatorisk registrering og tydelig merking av båter, herunder vannscooter.
  2. Økte ressurser til kontroll og oppsyn for håndhevelse av lovverket
  3. Det må utarbeides en statlig planretningslinje for å ivareta allmenne interesser og unngå konflikter mellom brukergrupper og med dyre- og fuglelivet på sjøen.
  4. Strengere krav til restriksjoner som ivaretar dyre- og fuglelivet.
  5. Økte ressurser til holdningsskapende arbeid.
  6. For fritidsbåter, herunder vannscooter, med toppfart på over 35 knop, innføres en obligatorisk høyhastighetsopplæring som skal innbefatte kunnskap om natur- og miljø ved sjøen.
  7. Det må settes nasjonale fartsbegrensninger til båttrafikken, herunder vannscooter- kjøringen.
  8. Innføre støybegrensinger på vannscootere for å redusere import av de mest støyende modellene.

Til punkt 2 vil vi understreke viktigheten av kontroll og oppsyn spesielt på 5 knops fartsgrensen der padling, roing, surfing, seiling og ikke-motorisert aktivitet utøves nært land og bryggeanlegg.

 

Vedlegg: Opprop mot oppheving av vannscooterforskriften, sendt politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet 20.des. 2016 underskrevet av 18 organisasjoner.


Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: