Høringssvar om innleie til kortvarig arrangement

Et kortvarig arrangement innen kultur/event er avhengig av flere typer tjenester. NHO Reiseliv savner en begrunnelse for at det bare er tjenesten "rigg og scene" som skal komme i en særstilling og omfattes av unntaket.

NHO og NHO Reiseliv er positive til at det i "Forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement" gis en adgang til/unntak for å leie inn fra bemanningsforetak til arrangement ved arbeid av midlertidig karakter. Men et kortvarig arrangement innen kultur/event er avhengig av flere typer tjenester, og vi savner en begrunnelse for at det bare er tjenesten "rigg og scene" som skal komme i en særstilling og omfattes av unntaket.

Departementet understreker at forslaget ikke omfatter tilberedning og servering av mat, vakthold og renhold. NHO og landsforeningene, inkludert NHO Reiseliv,  mener det ikke er grunn til å forskjellsbehandle de ulike tjenestene som naturlig er del av et større arrangement.

Det vedlagte høringssvaret til "Forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement" er utarbeidet på vegne av NHO med landsforeninger, inkludert NHO Reiseliv. Det ble sendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. september 2023. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Innleie

NHO Reiseliv er sterkt imot innstrammingene i innleieadgangen som Stortinget har vedtatt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: