Oppdekket bord. Foto. Foto: Scandic Hotels

Innleie

NHO Reiseliv er sterkt imot innstrammingene i innleieadgangen som Stortinget har vedtatt.

Stortinget har vedtatt  regjeringens lovforslag om innstramminger i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Reglene skal gjelde fra 1. april.

For innføring i de nye reglene, se Veileder i de nye innleiereglene
(krever innlogging) 

 

NHO og NHO Reiseliv er sterkt imot de innstrammingene som Stortinget har vedtatt, noe vi har formidlet tydelig gjennom flere høringsrunder. Disse endringene vil ramme mange bedrifter hardt, og gjøre det vanskeligere å drive virksomhet i Norge i en situasjon som er krevende for mange bedrifter fra før.

  1. Høringssvar om innleie til kortvarig arrangement

    Et kortvarig arrangement innen kultur/event er avhengig av flere typer tjenester. NHO Reiseliv savner en begrunnelse for at det bare er tjenesten "rigg og scene" som skal komme i en særstilling og omfattes av unntaket.

  • Endringene er mangelfullt utredet, og en samfunnsøkonomisk analyse av de samlede virkingene er ikke foretatt. Det er heller ikke forhold i det kunnskapsgrunnlaget vi har om norsk arbeidsliv som tilsier så inngripende endringer. Ni av ti arbeidstakere er fast ansatt, og innleieandelen i Norge samlet sett har vært stabilt lav over tid.

  • Reiselivsbedrifter er utsatt for store svingninger i arbeidsmengde, og har behov for å dekke arbeidstopper med midlertidig arbeidskraft. Selv om omfanget av innleie fra bemanningsforetak er beskjedent i reiselivsbransjen generelt, er det et viktig supplement til direkte midlertidig ansettelse for mange bedrifter, særlig i distriktene. Forslaget vil stenge denne innleieadgangen for hoveddelen av bransjen, utover vikartilfellene. 

  • Det er innført en rekke viktige og målrettede tiltak rettet mot innleieutfordringene, både generelle lovfestede tiltak og bransjespesifikke. Disse burde få virke en stund og evalueres før en eventuelt vurderer iverksetting av ytterligere tiltak. 

NHO er opptatt av at vi skal ha et seriøst arbeidsliv der faste ansettelser er hovedregelen, og der arbeidstakere generelt har sterke rettigheter. Dette er det ingen uenighet om, og det er også i arbeidsgivernes interesse. Det sikrer lojale og kompetente arbeidstakere; noe som igjen bidrar til høy produktivitet. Samtidig er det nødvendig med andre tilknytningsformer for å imøtekomme et variabelt behov for arbeidskraft. Innleie fra bemanningsforetak er et legitimt, praktisk og velregulert alternativt som løser midlertidige arbeidskraftbehov, og samtidig gir fast ansettelse med forutsigbarhet for de utleide arbeidstakerne

NHO Reiseliv vil nå jobbe med å veilede medlemmene om de nye reglene og samtidig jobbe for at forslagene knyttet til bemanningsselskaper reverseres. NHO Reiseliv vil gjerne høre fra deg om din bedrift har fått en mer komplisert hverdag som følge av de nye reglene knyttet til bruk av bemanningsselskaper.

Siste nytt fra NHO Reiseliv om innleie:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: