Gode signaler fra politikerne i Bergen

Publisert

seks personer son står bak bord på en scene. På bakteppet er et bilde med teksten Bergen en god by å bo i er en god by å besøke.

Det ble en livlig debatt da NHO Reiseliv inviterte politikerne til reiselivsdebatt i Bergen. Fra venstre debattleder Ole Michael Bjørndal, Even Sørland (A), Eivind Nævdal-Bostad (H), byråd Per-Arne Hvidsten Larsen (V), Karianne Fedøy Magnussen (KrF) og Marte Monstad (Frp). Foto: NHO Reiseliv

Det ble en livlig debatt da toppene i Bergenspolitikken diskuterte viktige reiselivssaker som skjenking på Torgallmenningen, Fisketorget, cruise og turistskatt.

Bergen var et viktig stopp på NHO Reiselivs valgkampturné der vi arrangerte en reiselivsdebatt med temaer som skjenkepolitikk og uteservering, cruise, turistskatt og yrkesfag.

Smilende mann som ser inn i kamera. Foto

– Politikerne har fått øynene opp for reiselivet som en svært viktig bidragsyter til Bergen som fortjener respekt og som skal tas med i beslutningsprosesser, sier debattleder og NHO Reiselivs fagdirektør for næringspolitikk, Ole Michael Bjørndal. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

Debatten bekreftet det medlemmene våre i Bergen sier, nemlig at politikerne har fått øynene opp for reiselivet som en svært viktig bidragsyter til Bergen som fortjener respekt og som skal tas med i beslutningsprosesser. Også kom det klare løfter om en mer fleksibel politikk knyttet til automatisk fornyelse av skjenkebevilling og uteservering i byen som lovte godt. Alt i alt er det god grunn til å forvente fortsatt godt samarbeid og dialog mellom reiselivet og Bergen kommune for neste kommunestyreperiode, sier debattleder NHO Reiselivs fagdirektør for næringspolitikk Ole Michael Bjørndal. 

Les også: Reiselivsjury gir Bergen Høyre terningkast 5

– Det eneste problemet med skjenking på Torgalmenningen er været 

En het potet i Bergen er uteserveringen på Torgalmenningen. Både bransjen og befolkningen har ønsket seg uteservering lenge, og før sommeren valgte byråd Per-Arne Hvidsten Larsen (V) å åpne for uteservering. Er det politisk vilje på begge sider av de politiske skillelinjene til å gjøre dette prøveprosjektet til en permanent ordning i sommermånedene? 

 Både Per-Arne og Eivind Nævdal-Bostad (H) er godt fornøyd med uteserveringen på Torgalmenningen og det resultatet som utelivsbransjen leverte, og hvordan de løste det hele innenfor de rammene de fikk. Begge partier, inkludert FrP, ønsker å videreføre ordningen, mens KrF og AP ønsker ikke dette:   

Vi ønsker en restriktiv alkohollovgivning. For KrF vil alltid hensynet til svakere grupper og til barn og unge komme foran. Krf vil ha åpne byrom der skjenking vil være uheldig for barn og unge, sier Karianne Fedøy Magnussen (KrF). AP vil heller ikke videreføre skjenking, og har programfestet at de vil videreføre de alkoholfrie sonene blant annet Torgalmenningen. 

Det eneste problemet med skjenking på Torgalmenningen er været, og at det ikke har kommet på plass tidligere.

Marte Monstad, FrP

 Marte Monstad fra Frp mener det "eneste problemet med skjenking på Torgalmenningen er været, og at det ikke har kommet på plass tidligere":  

Næringen har opplevd det som veldig urettferdig og en forskjellsbehandling. Jeg kjøper ikke argumentet til KrF om at man skal skjerme barn og unge fordi barn og unge beveger seg rundt i hele byen, og man kan trygt gå forbi en uteservering på Bryggen uten at det har vært en stor debatt hos KrF.  

Les også: Terningkast 5 til reiselivspolitikken til Bergen FrP

Stor politisk enighet om å innføre automatisk fornyelse av skjenkebevilling  

Mens vi fortsatt er inne på det fuktige temaet kan vi også nevne at politikerne uttrykte stor enighet om å få på plass en automatisk fornyelse av skjenkebevillingen.

Fra 2016 fikk vi et nytt regelverk hvor det nå er opp til kommunene å bestemme om eksisterende skjenkebevillinger skal løpe ut etter fire år, som tidligere, eller om bevillingene skal videreføres uten krav om ny bevilling. Dette har blitt innført i Oslo. I Bergen har man valgt å ikke benytte seg av denne muligheten. KrF er det eneste partiet som fortsatt ønsker å videreføre den gamle ordningen.  

Politisk uenighet i debatten om turistskatt  

Som landets største cruisehavn er det naturlig å utfordre politikerne om turistskatt. Hvis man i det hele tatt trenger en slik, hvordan sørger man for at den blir rettferdig og også bidrar til å løse eventuelle utfordringer?

Det er viktig at dette er noe man bruker lokalt for å oppnå noe man trenger lokalt. Så igjen er vi avhengige av et samspill med næringen for å få dette til å fungere

Even Sørland (A) om turistskatt

Både AP og V har en cruiseskatt i sitt program. Even Sørland (AP) er klar på at man må se på de pilotprosjektene som kommer og gjøre utredninger før man tar et endelig standpunkt.  

Det mange problemstillinger knyttet til hvor man skal legge en eventuell skatt. Det er viktig at dette er noe man bruker lokalt for å oppnå noe man trenger lokalt. Så igjen er vi avhengige av et samspill med næringen for å få dette til å fungere, understreket Sørland.

– Cruiseskatt er vi for av det prinsippet at det er en skatt vi kan legge på cruiseturistene som de vil merke lite, men som vi vil merke mye til. Og vi kan gjøre byen bedre med de midlene, sier Per Arne (V), og legger til at hotellene betaler allerede mye til Visit Bergen som gjør utrolig mye på vegne av Bergen med midler fra reiselivet.

Cruiseskatt er vi for, av det prinsippet at det er en skatt vi kan legge på cruiseturistene som de vil merke lite, men som vi vil merke mye til.

Venstres Per Arne Hvidsten Larsen

Cruiseturistene er ikke med på spleiselaget på samme måte. Derfor har vi pekt på cruiseturistene som de vi kunne ha lagt en skatt på i og med at hoteller og andre betaler i praksis for de oppholdene som er der, fortsetter Per Arne (V).  

FrP på sin side er sterkt imot en slik skatt og minner om at "vi har en kommunekasse som flommer over av penger". Marte (FrP) undrer seg over hvilke gode formål man har tenkt å bruke disse pengene til? 

– Vi har hatt grundige debatter i Høyre om turistskatt og vi har landet på at det ønsker vi ikke å innføre. Norge som er et høykostland, vi vet at havnen tar inn utallige millioner i året på cruiseskipene og så vet vi hvor mye cruiseturistene legger igjen i kjøp av varer og tjenester. Vi har lagt dette på vent. Vi har derimot støttet at det utredes om det skal være mulig for en kommune å innføre, sier Eivind Nævdal-Bostad (H).  

Er Bergen egnet som pilotprosjekt for turistskatt?  

KrF mener Bergen er godt egnet, men understreker at det er viktig at en eventuell skatt ligger på et fornuftig nivå og at pengene går direkte til de som besøker Bergen.

AP er positiv til dette, men vil gjerne ta den diskusjonen med næringen før de konkluderer. Venstre på sin side vil ikke følge opp et slikt pilotprosjekt fordi det virker ikke som et relevant prosjekt for Bergen og mener vi må finne en annen form.  

— Aldri vært vanskeligere å skaffe kompetent arbeidskraft  

Fisketorget ble også temaet for debatt. Politikerne var enige om at dette har blitt et nedslitt og lite attraktivt sted, og at det må gjøres noe for å ruste opp stedet. Et annet tema som også engasjerte politikerne var rekruttering til bransjen.  

 Gard Haugland fra Bien Bar fortalte at bransjen har en enorm utfordring med rekruttering: 

Alle jeg snakker med i bransjen har et litt eller veldig mye dårligere team enn det de ønsker. Det betyr at man bruker folk som egentlig ikke er kompetente. Dette er et av de verste ettervirkningene etter pandemien. 

Gard Haugland, Bien Bar

Det er bred politisk enighet om at rekruttering er en stor utfordring og at flere tiltak og grep er nødvendige for å øke andelen elver som velger yrkesfag.

Vi vil ha en ungdomsskolereform som åpner for mer praksis i ungdomsskolen og yrkesfag som valgfag allerede på ungdomsskolen

Eivind Nævdal-Bostad (H)

AP vil gjøre det mer praktisk rettet på ungdomsskolen og tettere samarbeid med arbeidslivet. Even Sørland (AP) understreker viktighetene av å satse på utstyrsløft på videregående nivå og læreplassgaranti er viktige grep for å få ungdommene ut i bransjen.

 Høyre vil innføre kompetansekrav hos rådgiverne i skolen

Rådgiverne må være oppdatert på hva behovet er ute i arbeidslivet. Vi vil ha en ungdomsskolereform som åpner for mer praksis i ungdomsskolen og yrkesfag som valgfag allerede på ungdomsskolen, sier Eivind Nævdal-Bostad (H).

KrF mener også at rådgiverne må være med på å "løfte statusen til yrkesfagene – særlig rettet mot foreldre". Vi har en kjempejobb å gjøre med å heve status til yrkesfagene.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: