Høringssvar til NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem

En MVA-økning vil dramatisk forverre rammebetingelsene til en samlet norsk reiselivsnæring og drastisk svekke Norges konkurranseevne mot utlandet.

NHO Reiselivs hovedsyn på forslagene i NOU 2022:20 kan oppsummeres i følgende punkter:

  1.  Norge ligger allerede i europatoppen på merverdiavgift (MVA) på overnatting med 12 prosent, og kun to land er høyere enn oss. En MVA-økning vil dramatisk forverre rammebetingelsene til en samlet norsk reiselivsnæring og drastisk svekke Norges konkurranseevne mot utlandet.
  2.  Utvalgets forslag til MVA-økning vil øke prisene på transport i Norge, og svekker dermed tilgjengeligheten til det norske reiselivsproduktet. Forslaget vil trolig medføre en etterspørselsreduksjon av Norge i ferie- og fritidsmarkedet. Dette vil igjen føre til redusert verdiskaping i reiselivet i Norge.
  3. MVA-økning øker den totale prisen på reiselivstjenester i Norge, og øker dermed insentivet for nordmenn til å feriere i utlandet. Det vil svekke kundegrunnlaget til norsk reiseliv, ramme driftsmarginen og med stor sikkerhet føre til nedleggelser og redusert sysselsetting i reiselivsbransjen i hele Norge.
  4. NHO Reiseliv støtter utvalgets forslag om å om å utrede løsninger som i større grad sikrer at delingsøkonomitjenester ilegges merverdiavgift, der utvalget særlig har pekt på korttidsutleie av fast eiendom.
  5. Utvalgets forslag til endringer i formuesskatten vil ikke utgjøre noen skattelettelse, men en skatteskjerpelse, for norskeide hotell. Disse har allerede fått betydelige skatteskjerpelser i formuesskatten de siste årene. Formuesskatten bør avvikles for arbeidende (næringsrelatert) kapital.
  6. NHO Reiseliv fraråder på det sterkeste å følge utvalgets anbefalinger knyttet til MVA-systemet. Vi utdyper vårt standpunkt under. Vi stiller oss ellers bak høringssvaret til Næringslivets Hovedorganisasjon, tillegg viser vi til høringssvar fra NHO Luftfart når det gjelder transport-MVA og klimaavgifter og NHO Mat og Drikkes høringssvar når det gjelder momenter om særavgifter.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

- Ekstremt uklokt

En MVA-økning vil dramatisk forverre rammebetingelsene til en samlet norsk reiselivsnæring og drastisk svekke Norges konkurranseevne mot utlandet, understreker NHO Reiseliv i høringssvaret til Torvik-utvalget.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: