Alle reiselivssakene i statsbudsjettet for 2018

Publisert

Her er en oversikt over sakene som berører reiselivet i statsbudsjettet for 2018.

Regjeringen foreslår å øke den såkalt lave merverdiavgift-satsen fra 10 til 12 prosent med virkning fra 1. januar 2018. Satsen omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgiften, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer.

Den lave satsen ble hevet fra 8 til 10 prosent 1. januar 2016. Forslaget anslås å gi staten inntekter på 700 millioner kroner påløpt.

Om MVA-regelverket: Ved endringer i merverdiavgiftsregelverket skal merverdiavgiften beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for leveringen. Dette gjelder også for varer og tjenester som er betalt før regelverket eller satsen ble endret. For billetter med mer enn 30 dagers varighet (årskort, sesongkort mv.) som er solgt før 1. januar og der hele tjenesten leveres etter 1. januar, må selger innberette utgående merverdiavgift med den sats som gjelder etter 1. januar. Dersom tjenesten leveres både før og etter nyttår, må det foretas en skjønnsmessig fordeling. Departementet legger til grunn at denne praksis videreføres.

Igangsette arbeid med tilsyn

Regjeringen vil også sette i gang en prosess med å koordinere tilsyn og tilsynsordninger, slik at reiselivsnæringens administrative belastning knyttet til tilsyn reduseres.

Markedsføringsmidler videreføres

Regjeringen foreslår å sette av 231,5 millioner kroner til reiselivsformål i 2018. Dette er tilsvarende beløp som 2017. Midlene skal primært benyttes til å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører gjennom langsiktig merkevarebygging, profilering, operative markedstiltak og tilrettelegging for salg.

Gjeninnfører differensiert arbeidsgiveravgift blant annet for skiheiser

Reduserte satser i arbeidsgiveravgiften gjeninnføres for transport og energi fra januar 2018. Regjeringen har fått gjennomslag overfor EU og foreslår å gjeninnføre reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette er for reiselivsnæringen i hovedsak skiheiser. Saken ble varslet i juni i år.

Selskapsskatten reduseres ytterligere til 23 prosent

Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 24 prosent i 2017. Regjeringen foreslår videre reduksjon til 23 prosent i 2018. Dette er i tråd med enigheten om skattereform på Stortinget.

Filminsentivordningen

Overføringene til filminsentivordningen foreslås økt fra 55,8 millioner kroner i 2017 til til 57 millioner i 2018.

Nasjonale turiststier

Regjeringen foreslår å bevilge 10, 5 millioner til Nasjonale turiststier i 2018, en økning på tre millioner kroner.

Fjerner skattefritaket for inntekter ved korttidsutleie av egen bolig

Departementet foreslår å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig (leieforhold under 30 dager). Forslaget innebærer at leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt.

Utleieinntekt fra egen bolig er i dag skattefri dersom eieren bruker minst halvparten av boligen selv regnet etter utleieverdien. Ved utleie av mer enn halvparten av boligen er inntekten skattefri dersom samlet utleieinntekt er inntil 20.000 kroner i inntektsåret.

Det foreslås et sjablongfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger 10 000 kroner, regnes som skattepliktig inntekt. Utleie av egen fritidsbolig beskattes på denne måten i dag. Forslaget anslås å øke statsinntektene med seks millioner kroner påløpt og fem millioner kroner bokført i 2017. Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018.

Økning i verdsettelsesrabatt er ikke avklart

I stortingsmeldingen om reiselivet ble det varslet at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 tar sikte på å foreslå lettelser i formuesskatten på hoteller og overnattingssteder gjennom en vesentlig økning i verdsettelsesrabatten. Departementet vurderer at en særskilt verdsettelsesrabatt for hoteller og overnattingssteder kan være EØS-rettslig problematisk. Departementet vil gå i dialog med ESA for å forsøke å avklare om og eventuelt hvordan en slik verdsettelsesrabatt kan innføres i overensstemmelse med EØS-avtalen. Departementet vil komme tilbake til Stortinget med en oppfølging av denne dialogen.

Kompetanse

Regjeringa foreslår i overkant av 40 millioner kroner til å føre videre satsingen på yrkesfag. Bevilgningen skal blant annet gå til å rekruttere flere virksomheter med lærlinger, og til å styrke hospiteringsordninga for yrkesfaglærerne.

Regjeringa vil også opprette flere fleksible studieplasser for de i distrikta som vil bli yrkesfaglærer, og opprette ei ny ordning der fagfolk fra arbeidslivet kan bli mer involverte i undervisninga på skolen. Regjeringa foreslår 32 millioner kroner til 638 nye studieplasser ved fagskoler.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 25 millioner kroner til karriereveiledning i 2018. Det skal bidra til at unge gjør valg som er riktige for dem, og voksne klarer å omstille seg når arbeidsmarkedet endrer seg. Regjeringen vil i første omgang utvikle et helhetlig karriere­veiledningstilbud på nett med e-veiledning, som bygges ut rundt nettjenesten utdanning.no.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til grunn-, videre- og etterutdanning med 25 millioner kroner til totalt om lag 350 millioner kroner. Samlet foreslås det 1,5 milliarder kroner til oppfølging av Kompetanseløft 2020 i 2018.

Se også:

Hvordan rammes din bedrift av momsøkning?

Send oss kommentarer og utregninger på hva momsøkningen vil utgjøre for din bedrift.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: