Reiselivet er med på klimaløsningene

Vakker natur. Foto.

Lofoten juni 2023. Foto: NHO Reiseliv

Turismens påvirkning på natur og trivsel gis et dystert bilde i en kronikk fra Tor W. Andreassen i Aftenposten. Her nyanserer vi bildet.

Denne kommentaren ble først publisert på LinkedIn av NHO Reiselivs fagdirektør Ole Michael Bjørndal. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

–  Andreassens tekst oppleves litt som svartmaling  Men det gjøres grep, utslippene skal ned og tilrettelegging gjøres. Reiselivet bidrag til bolysten må heller ikke underkommuniseres, understreker NHO Reiselivs fagdirektør Ole Michael Bjørndal i et inlegg på LinkedIn:

Reiselivet er med på klimaløsningene

Som det står i NOUen nylig levert næringsminister Vestre: "Reiselivet bidrar til et større marked for et mangfold av tilbud som til sammen gjør lokalsamfunnene mer attraktive for både fastboende og besøkende.

Dette gjelder tilbud som kollektivtransport, infrastruktur, kultur, handel, servering og andre opplevelser. Reiselivet kan også bidra til å gi bedre opparbeidede friluftsområder, strender, parker og torg enn lokalbefolkningen ellers ville fått tilgang til. Slike goder gjør lokalsamfunnene til mer attraktive reisemål, og samtidig får også de fastboende glede av godene."

En næring som beskrives slik er verdt å ta vare på i Norge. Men hva gjøres for å avhjelpe de utfordringer som er?

Nær 80% av luftfarten er regulert

Allerede er luftfarten inne under EUs kvotesystem, og nesten 80 % av luftfarten knyttet til norsk reiseliv er dermed regulert. Og med EUs Fit for 55 vil cruisebåter og annet komme inn under dette, som vil føre til at over 90 % av utslippene knyttet til norsk reiseliv er med i et anerkjent system for utslippsreduksjon, hvor planen er hele 61 % reduksjon mellom 2005 og 2030. Framskrivninger Stakeholder har gjort for NHO Reiseliv viser at klimagassutslippene knyttet til norsk reiselivet vil øke med åtte prosent mellom 2019 og 2030 og falle med 65 prosent frem til 2050 sammenlignet med 2019.  Hovedårsaken til den videre veksten i utslippene de neste årene er cruiseskipene

Overturisme er generelt sett ikke et problem i Norge

Vi har god plass og det er kun noen få steder noen få uker av året som opplever disse utfordringene. Selv i juli måned har alle norske byer mye ledig hotellkapasitet. Det er særlig steder hvor det er et stort antall cruiseanløp som kan oppleve dette.

I Oslo, som har desidert flest besøkende, viser en fersk undersøkelse fra Norstat at osloborgere har en unik positiv holdning til turister.

Dette gjelder også Norge for øvrig ifølge Innovasjon Norge: "Det er en økende opplevelse av turistunderskudd. Flertallet i befolkningen synes ikke turistvolumet er problematisk. På enkelte steder, og på enkelte tider av året, oppleves at turismen påvirker reisemålet på en mer negativ måte."

De steder hvor det er frustrasjon er gjerne mindre steder med mye cruise, men selv her har man løst dette, som i Flåm. Imidlertid kan svært mye løses i dag med betal-toalett, tilrettelegging for parkering og planlegging fra både kommunen og havnevesenets side. Som Andreassen skriver, "en annen viktig løsning er å involvere lokale samfunn i beslutningsprosesser knyttet til turisme". Veldig bra poeng, og dette kan og bør kommunene starte med alt nå.

En eventuell turistskatt må utformes rettferdig 

En turistskatt som Andreassen tar til orde for må utformes slik at den er rettferdig og samtidig løser de utfordringer som er. Den siste offentlige utredningen om reisemålsledelse, Leve og oppleve, går eksplisitt mot en hotellskatt. Utvalget mener det er urettferdig å legge byrden på en enkelt bransje, og at små bidrag fra mange kilder er mer hensiktsmessig.

Hotellskatt i Norge blir sett på som urettferdig og en ekstra belastning på en næring som allerede betaler vanlige skatter og avgifter, uten å være hovedårsaken til trengsel på de få steder i landet hvor overturisme er et tema.

NHO Reiseliv anerkjenner at regjeringen åpner for pilotprosjekt knyttet til besøksbidrag og anbefaler å gjennomføre slike piloter i Norge før det innføres en generell adgang til besøksbidrag. En slik avgift på forurensingsleddet innen bil, bobil, cruise og buss kan være treffsikkert for områder med tendenser til trengsel og masseturisme.

Dette kan gjøres lokalt eller nasjonalt, og derfor bør pilotprosjektene gjennomføres og evalueres først. En godt utformet turistskatt på forurensingsleddet kan også brukes til å styre besøkene mot mindre travle tider og sesonger, slik Visit Sognefjord-modellen legger opp til. NHO Reiseliv er motstander av nye avgifter på fly, ettersom enda en særavgift i Norge vil forsterke konkurranseulikhetene i luftfarten.

Rammebetingelser må stimulere mer helårsdrift

Vi skal ikke og bør ikke be turistene holde seg unna. Men Andreassen har helt rett når han sier at sesongene bør utvides og det bør stimuleres til besøk utenom høysesong. De som har klart dette, som for eksempel Trysil, har også fått god anerkjennelse i bransjen. Men samtidig må rammebetingelsene bidra å stimulere dette. Regjeringens innstramming i innleiereglene, økt formuesskatt og de to siste årenes ekstreme kostnadsøkninger på strøm og andre innsatsfaktorer forverrer både bunnlinja og fleksibilitet og dermed også mulighetene for å utvide driften.

Ønsker innspill fra reiselivsbransjen

Denne kommentaren ble først publisert av NHO Reiselivs fagdirektør Ole Michael Bjørndal på Linkedin.

Har du en Linkedin-konto kan du dele die innspill, eksempler og tilbakemneldinger direkte med Bjørdnal i kommentarfeltet på Linkedin. Klikk på bildet nednenfor for å komme direkte til innlegget.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Turistskatt

Det finnes mange løsninger for fellesgodefinansiering som er bedre egnet for å skape et bærekraftig reiseliv, enn turistskatt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: