Finanskomiteen: Innspill fra NHO Reiseliv om statsbudsjettet 2017

Dokumentet ble sendt 17.10.2016 og inneholder følgende:

Statsbudsjettet 2017 – Finansdepartementets fagproposisjon

NHO Reiseliv viser til Prop. 1 S fra Finansdepartementet og vil her kommentere proposisjonen på vegne av norsk reiseliv.

Norsk reiseliv i vekst

Norsk reiseliv har opplevd en rekordsommer over hele landet. Så langt i år er det en vekst på 12 prosent i utenlandske overnattinger, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for perioden januar til og med august. Dette er tredje år på rad med betydelig vekst i utenlandske reisende til Norge. Den globale veksten i reiseliv er på cirka 10 prosent i året, og det er viktig at Norge tar sin del av denne veksten. Tilreisende med fly fra Kina og USA utgjør nå den henholdsvis femte og sjette største gruppen som overnatter på hotell i Norge. (se vedlagt figur 1).

Reiselivsnæringen er en av de næringene som opplever vekst, og som ansetter i en tid hvor mange deler av næringslivet sliter. Det gjenspeiles også i NHOs siste økonomibarometer, som er en undersøkelse blant alle NHOs medlemmer. Økonomibarometeret viser at reiselivsnæringen er den næringen som er klart mest positiv til markedsutsiktene (se vedlagt figur 2). Lav kronekurs har vært en viktig grunn til at reiselivsnæringen har opplevd sterk besøksvekst fra utlandet. For at reiselivsnæringen skal fortsette å vokse, må myndighetene føre en politikk som holder kronekursen nede, og som tilrettelegger for videre vekst. Reiselivsnæringen er imidlertid svært prisfølsom. Alt som bidrar til å fordyre det norske reiselivsproduktet, være seg flyreiser, overnatting eller servering, bidrar til å svekke næringen.

Alt som fordyrer norsk reiselivsnæring, er med på å svekke næringen #statsbudsjettet

1. En næringsvennlig skattepolitikk

Redusert selskapsskatt og oppmyking i beregningen av formueskatten er positivt for reiselivet. Det at næringseiendom blir regnet som driftsmidler, slik at bygningsmasser også får en verdsettingsrapport på 10 prosent i år og 20 prosent neste år, er et viktig skritt i riktig retning for næringen. Reiselivsbedrifter vedlikeholder kostbare bygninger hvert år og lider sterkt under formuesskatten, som tapper eierne for vedlikeholdsevne. Det er gledelig at regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Hvert fjerde hotell i Norge går med underskudd, og vi mener en slik ordning kan bidra til å sikre driften i påvente av økte besøkstall. NHO Reiseliv mener regjeringen bør vurdere om ordningen skal gjøres permanent.

2. Videreføre dagens merverdiavgift på overnatting

I fjor økte merverdiavgiften på overnatting, transport og kultur fra åtte til 10 prosent, til store protester fra blant andre reiselivsnæringen. Det er positivt at myndighetene ikke har valgt en ytterligere økning, slik Scheel-utvalget anbefalte, men viderefører satsen på 10 prosent. NHO Reiseliv vil igjen understreke viktigheten av en lav sats for reiselivsnæringen, som er en prisfølsom næring med små marginer. Les mer om merverdiavgift på overnatting

3. Felles momssats på take-away og kokkelaget mat

NHO Reiseliv mener det er et paradoks at skatten på kokkelaget restaurantmat er betraktelig høyere enn på hurtigmat fra bensinstasjoner og hurtigmat-kiosker. Det satses mye på lokalmat, sunne råvarer og kokkekunst i alle regioner, i nært samarbeid med matprodusentene, men arbeidet straffes med en momssats som er høyere enn for annen servering. Næringsmidler bør behandles likt når det gjelder merverdiavgift, uavhengig av restaurantens eller serveringsstedets innretning. Det vil sikre like konkurransevilkår for aktører innen matsalg, og samtidig forenkle avgiftssystemet for både næringsliv og forbruker. NHO Reiseliv mener det må være lik merverdiavgift for servering og take-away.

4. Delingsøkonomien som en del av næringslivet

NHO Reiseliv er glad for at regjeringen har nedsatt et delingsøkonomiutvalg, som skal levere sin rapport 1. februar 2017. Vi har kommet med våre innspill direkte til utvalget, men vil også gi våre innspill til finanskomiteen. Reiselivsnæringen er positiv til delingsøkonomien og ser mulighetene den gir reiselivsnæringen, men en booking-plattform er i prinsippet samme verktøy enten den gjelder enn hotellkjede eller Airbnb. Det er tre punkter vi mener myndighetene må se på:

1. Skattemessig likebehandling av nye og etablerte aktører, det vil si at aktørene må betale skatter og avgifter. Reglene må håndheves og plattformselskapene må kunne pålegges innrapportering til skattemyndighetene

2. Gjestenes sikkerhet må ivaretas, og det må stilles krav til delingsøkonomiaktørene.

3. Rapportering av bedriftsstatistikk og overnattingsstatistikk til myndighetene/SSB, slik som etablerte bedrifter plikter å gjøre.Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, næringspolitisk fagsjef

 

Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: