– Flere positive elementer for reiselivet i statsbudsjettet 2017

Publisert

NHO Reiseliv-sjefen kommenterer forslaget til statsbudsjett for 2017.

Statsbudsjettet for neste år inneholder flere positive grep som kommer norske reiselivsbedrifter til gode, mener NHO Reiseliv-direktøren.

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017.

– Det er flere positive elementer for reiselivet i budsjettet. Vi kunne tenkt oss at mange av tiltakene gikk enda lenger, men i hovedsak går budsjettet i en positiv retning for vår bransje, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Dette er de viktigste budsjettområdene for reiselivet:

Skatt

 • Selskapsskatten settes ned med ett prosentpoeng til 24 prosent. Det er varslet at skattesatsen settes ytterligere ned til 23 prosent i 2018.
 • Formuesskatten blir på 0,85 prosent. Bunnfradraget for samme skatt heves fra 1,4 millioner kroner til 1,48 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Ordningen foreslås å gjelde for inntektsårene 2016 og 2017.
 • Regjeringen foreslår en verdsettingsrabatt på 10 prosent på aksjer og driftsmidler når formuesskatten skal beregnes. Næringseiendom vil være omfattet av den nye rabatten i 2017. Verdien av gjeld tilknyttet sekundærbolig og næringseiendom reduseres med 20 prosent i tråd med verdsettingen av disse objektene.

– Det kommer altså lettelser i formuesbeskatningen ved at verdsettelsen av formuen reduseres for driftsmidler, og det inkluderer bygninger. Det er positivt for reiselivsbedrifter, sier NHO Reiseliv-sjefen.

 • Flypassasjeravgiften prisjusteres med en økning på 2,5 prosent fra 80 til 82 kroner.

 • Merverdiavgiften på overnatting, transport og kultur går ikke opp, men holder seg på 10 prosent også neste år. Avgiften økte fra åtte til 10 prosent i budsjettet for 2016. Scheel-utvalget gikk inn for en sats på 15 prosent - til store protester fra en samlet reiselivsnæring.

 • NHO Reiseliv har også fremmet forslag om harmonisering av avgiftssatsen for take away-mat og restaurantmat, men har så langt ikke blitt hørt.

Digitalisering

 • Regjeringen foreslår om lag 1,2 milliarder kroner til nye IKT- og digitaliseringstiltak i 2017.
 • Blant annet er det satt av 172 millioner kroner til et nytt IT-system som skal drive samtlige 18 registre som forvaltes av Brønnøysundregistrene. Prosjektet innebærer totalt en investering på en milliard kroner over seks år.

– Det er positivt at det settes av mye midler til digitalisering av det offentlige. Både Brønnøysundregistrene og saksbehandling i kommunene vil få hjelp av nye digitaliseringsmidler som tar ned kostnader for bedriftene. Samtidig skulle vi svært gjerne sett en satsing på digitalisering av tilsyn. Dette er en viktig sak for reiselivsnæringen og som vi vil spille inn på nytt i høringsrunden, sier Krohn Devold.

Markedsføring

 • Regjeringen foreslår å bruke 231,5 millioner kroner på reiselivsprofilering i 2017. Beløpet er en videreføring av rammen til samme formål i 2016.

– Det er gledelig at markedsføringsmidlene til reiselivet videreføres, men det er avgjørende at disse midlene brukes til nettopp markedsføring av Norge, og at midlene ikke spres utover til kurs og rådgivning, som vi mener må ivaretas av andre midler i Innovasjon Norge.

Filminsentivordning

 • Kulturdepartementet varsler en økning på nesten 11 millioner i midler til filminsentivordningen, fra 45 til totalt 55,8 millioner.

– Det betyr at også det å markedsføre landet vårt via film får en økt satsing. Filminsentivordningen har vært vellykket, og da er det viktig at regjeringen øker potten, sier Krohn Devold.

Andre reiselivssaker i budsjettet

 • 10 millioner kroner til gjennomføring av X Games på Hafjell i 2017
 • 8,5 millioner kroner til Sykkel-VM 2017 i Bergen
 • 180 millioner kroner til Nasjonale turistveger
 • 58 millioner til styrking av fagskolene og 30 millioner til utviklingstiltak for yrkesfaglærere
 • 33, 1 millioner kroner til en nasjonal reiseplanlegger og elektronisk billettering
 • 8 millioner kroner til utsiktsrydding i kulturlandskapet
 • 8 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen 
 • Tildeling til reiselivsforskningsprogrammet Reisepol videreføres i 2017
 • Regjeringen foreslår en ettårig tiltakspakke med ekstrabevilgninger til forskning og innovasjon som et omstillingstiltak. 

Les også:

Send meg gjerne dine kommentarer til statsbudsjettet:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: