Høringssvar på Forslag til endringer i friskoleloven

Vedlagte høringssvar ble sendt fra NHO Reiseliv til Kunnskapsdepartementet 28. januar 2022, og understreker våre hovedsynspunkter om de foreslåtte endringene i friskoleloven.

Behovet for kvalifisert arbeidskraft i reiselivsnæringen, har tiltatt kraftig under pandemien grunnet mange som har forlatt bransjen og færre utenlandske sesongarbeidere. Nå som bransjen skal løfte seg igjen, trengs derfor et bredt tilbud av skoler og linjer som utdanner fagarbeidere til næringen.


Våre hovedsynspunkter på forslagene i høringen er som følger:
  • NHO Reiseliv støtter ikke forslaget om å fjerne adgangen til å få godkjent yrkesfaglig videregående skole etter friskolelovens § 2-1 andre ledd bokstav h). Faglig gode friskoler vil være med å bøte noe på det svært store behovet reiselivsnæringen har for personell – i hele landet.
  • På grunn av det store behovet for personell i bransjen, er NHO Reiseliv også kritiske til at skoler som allerede driver sin virksomhet etter friskolelovens § 2-1 andre ledd bokstav h) eksempelvis ikke vil kunne øke elevtallet.
    Norge vil trenge mange gründere i hele landet i årene som kommer. NHO Reiseliv mener derfor det er en styrke med skoler på grunnlag av særskilt profil, herunder eksempelvisentreprenørskap og reiseliv. Såldes støtter vi ikke forslaget om å fjerne adgangen til å godkjenne skoler på grunnlag av særskilt profil etter friskolelovens § 2-1 andre ledd bokstav i).
  • Kommuner og fylkeskommuner har anledning til å komme med innsigelser ved etablering av en ny skole under dagens lov. På bakgrunn av dette mener NHO Reiseliv at dagens
    lovgivning ivaretar kommunene og fylkeskommunenes interesser på en god og tilstrekkelig måte.
  • NHO Reiseliv mener navnet Friskoleloven står seg godt og er opplysende forallmennheten, og støtter derfor ikke forslaget om navneendring.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: