Gjennomslag for NHO Reiseliv i innstillingen til reiselivsmeldingen

Publisert

– Totalt sett gir innstillingen svært gode signaler om endring til det bedre hva gjelder politiske rammebetingelser for norsk reiseliv, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Reiselivsmeldingen er behandlet ferdig i Stortinget. NHO Reiseliv har fått gjennomslag for flere innspill.

Meldingen ble behandlet i Stortinget tirsdag etter at Næringskomiteen leverte sin innstilling i forrige uke.

I høringsinnspill og møter med politikere i perioden etter at meldingen ble lansert 17. mars, har NHO Reiseliv lagt vekt på at i en næring med små marginer og en tid med hard internasjonal konkurranse er det viktig at reiselivsnæringen ikke pålegges nye skatter. Dette har flertallet i næringskomiteen lyttet til.

Sammen med regjeringspartiene er Senterpartiet med på å sikre at de ikke blir åpnet for å innføre lokal turistskatt. Det er NHO Reiseliv glad for.

Les også:  Dette mener NHO Reiseliv om turistskatt

Flertall for verdsettelsesrabatt

Da meldingen ble lansert, foreslo regjeringspartiene Høyre og FrP en verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide hoteller og overnattingssteder. NHO Reiseliv er glad for at ikke bare Venstre og KrF støtter rabatten i innstillingen, men også Senterpartiet.

Komiteens flertall legger vekt på at verdsettelsesrabatten «vil være et viktig bidrag til vekst og utvikling for reiselivsnæringen over hele landet.»

NHO Reiseliv er svært tilfreds med at et stort og tverrpolitisk flertall på Stortinget har valgt å lytte til næringens behov på dette området.

– Økonomisk lette vil ha stor betydning, ikke minst for alle frittstående, norskeide hoteller. Mange av disse forvalter norsk kulturarv som eiere av historiske eiendommer med store vedlikeholdsutgifter. Dette er et skritt i riktig retning og kan bidra til at flere får råd til nødvendige investeringer og unngår å måtte kutte stillinger, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Varsler gjennomgang av tilsyn

Tilsyn er en annen viktig sak som svært mange medlemsbedrifter har trukket frem som utfordrende. Regjeringen varslet i meldingen at «den samlede effekten av tilsynspraksisen kan forbedres gjennom bedre planlegging, risikovurdering og gjennomføring». Regjeringen vil derfor kartlegge praksisen for å vurdere eventuelle tiltak.

NHO Reiseliv er positiv til denne varslede gjennomgangen.

Samtidig får regjeringen kritikk av samtlige opposisjonspartier på Stortinget som er representert i komiteen. De legger til grunn at «dette er for defensivt, og mener det må være et klart mål at tilsyn skal koordineres langt bedre enn i dag.»

– Vi mener dette samlet sett er svært positivt. Det betyr at det er stor og tverrpolitisk enighet om at tilsynspraksis og koordinering og praksis hos tilsyn skal endres sammenliknet med i dag. Vi kommer til å følge den videre oppfølgingen av tilsyn kontinuerlig med en klar forventning om forbedring, sier Krohn Devold.

Les også: Dette mener NHO Reiseliv om tilsyn

NHO Reiseliv har vært tydelig på at det er behov for forenklinger, og at digitaliseringsløsninger er selvsagte verktøy i så måte.

Det har også komiteen tatt til seg, som i innstillingen legger til grunn at «digitaliseringen gir muligheter for forenklinger, blant annet når det gjelder standardisering og tilgjengeliggjøring av kommunale og statlige søknadsskjema», og at slike skjema i hovedsak bør standardiseres.

Ber om mindre rapportering

Komiteen fremmer også følgende forslag, som vil innebære en betydelig forenkling for NHO Reiselivs medlemsbedrifter om det blir gjennomført:

«Stortinget ber regjeringen redusere rapporteringsbyrden for innbyggere og næringsliv og sikre etterlevelse av 'bare én gang'-prinsippet gjennom å legge frem en strategi for felles informasjonsforvaltning og økt maskin-til-maskin-kommunikasjon i offentlig sektor.»

Sammen med momentene om tilsyn mener NHO Reiseliv at politikerne har signalisert en tydelig vilje til å ta tak i disse utfordringene.

– Vi vil være samarbeidsvillige og komme med konkrete endringsforslag i den videre oppfølgingen av dette, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Foreslår å endre førerkortregler

En konkret seier for NHO Reiseliv er at komiteens flertall vil endre reglene for bruk av utenlandsk førerkort. Det er i tråd med innspillene fra NHO Reiselivs medlemmer.

Flertallet i komiteen mener at dagens ordning med tre måneders tillatelse til å bruke utenlandsk førerkort i Norge bør bli vurdert utvidet til å gjelde for seks måneder. Slik vil det være samsvar mellom arbeidsoppholdets lengde og lengden man kan benytte sitt eget førerkort.

Komiteen har også lyttet til NHO Reiselivs innspill om delingsøkonomi, og legger til grunn i innstillingen at delingsøkonomi er en positiv tilvekst for norsk reiseliv, men at det er under forutsetning av «at inntekter og aktuell statistikk gjøres tilgjengelig for norske myndigheter».

Dette er i tråd med hva NHO Reiseliv har uttalt om delingsøkonomi tidligere. 

Mer turistvennlig samferdselstrafikk

NHO Reiselivs innspill om mer turistvennlig samferdselstrafikk har også fått gehør. Komiteen mener gode samferdselsløsninger er viktig, og at det bør jobbes videre med å få til gode ordninger for sammenhengende billett- og rutetidssystemer. Komiteen legger også til grunn at det bør vurderes om turisttrafikk skal vektlegges ved utlysning av anbud for buss- og fergeruter med mer. I innstillingen legger komiteen også til grunn at effektive løsninger for passkontroll og bagasjehåndtering er viktig for smidig innreise til Norge. Det er en svært viktig sak for reiselivet.

– Det er områder som er svært viktige for mange av våre medlemmer som innstillingen ikke har tatt inn over seg. Eksempelvis er innstillingen taus om retten til å kunne si nei til å ta imot kontanter, nettbaserte bookingplattformer eller endring av regelverket for leiebilselskaper. Dette mener vi er skuffende sett i lys av at flere av disse områdene handler om å gjøre norsk reiseliv enda mer moderne og digitalisert. Totalt sett gir likevel innstillingen svært gode signaler om endring til det bedre hva gjelder politiske rammebetingelser for norsk reiseliv, sier Krohn Devold. 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: