Vårt viktigste politiske arbeid

Illustrasjonsbilde av fargerike bryggehus i Trondheim.

NHO Reiseliv jobber etter de vedtatte strategier og årlige handlingsplaner, men det er flere saker som er relevante for medlemmene som vi arbeider med over tid. Dette er en oversikt over de viktigste standpunktene våre.

Viktige saker for å sikre at reiselivet forblir kommunens beste venn

Reiselivet gir viktige skatteinntekter, skaper jobber og gode og attraktive kommuner. Skal reiselivet vokse, er det behov for gode og forutsigbare rammebetingelser både lokalt og nasjonalt.

Digitalisering, forenkling og tilsyn

 • Arbeide for at myndighetene digitaliserer og standardisere alle offentlige tjenester som næringslivet bruker, eksempelvis søknadsskjemaer, godkjennelser i alle kommuner og på alle områder. (Kommunal- og regionaldep.) 

 • Alle pålagte kurs må kunne tas som e-læring. (Kommunal- og regionaldep.) 

 • Reiselivsbedriftene må kunne velge bort kontanter som betalingsmiddel. I dag er bedrifter pliktet til å ta imot kontanter, men kan velge å ta imot bankkort. (Fin.dep.) 

 • Oppheve ordningen med regionale verneombud (RVO) innenfor hotell- og restaurantbransjen. (Arb.dep.) 

 • Jobbe for at arbeidsmiljøloven er best mulig tilpasset reiselivsnæringens behov for fleksibilitet, spesielt det som går på arbeidstid og gjennomsnittsberegning, helge- og søndagsjobbing. I tillegg bør regelverket bli enklere for bedriftene å forstå. (Arb.dep.) 
 • Offentlige anbudskrav på overnatting- og konferanse må utarbeides på en slik måte at frittstående hotell ikke diskrimineres. (Næringsdep.) 

 • Jobbe for at alle kommuner benytter seg av regelforenklingen som åpner opp for at en skjenkebevilling kan løpe inntil videre, inntil fire år. 

 • Jobbe for at flere kommuner oppretter samarbeidsprosjekt mellom utelivsnæringen, politi og kommune. Et eksempel er SALUTT. 

 • Jobbe for dialog mellom næringen og myndighetene hva gjelder bruk av ulovlige rusmidler på utesteder. (Helsedir./Justisdep.) 

 • Fjerne urimelige vandelskrav i alkoholloven i tilknytning til skjenkebevilling. (Helsedep.) 
 • Oslo Lufthavns forsøksordning om gjennomgående bagasjehåndtering må gjøres permanent og utvides til å gjelde alle internasjonale flyplasser. (Samf.dep.) 

 • Følge utviklingen med utgangspunkt i forskrift for turistfiske, bidra til et best mulig regelverk for en seriøs bransje. Ulovlig utførsel over tillatte kvoter av fisk skal straffes hardere. (Fiskeridep.) 

 • Endre loven slik at svensk snøscootersertifikat også gjelder i Norge. (Samf.dep) 

 • Sikre reiselivsbedriftene god skilting ved å sørge for at forvaltningen av skiltpraksis skjer i henhold til intensjonen i den nye skiltveilederen (Statens vegvesen) 

 • Jobbe for at Norge åpner for søndagsåpne butikker, og at de som ønsker å bli definert som typiske turistdestinasjoner får lov til dette 
 • Myndighetene må se nærmere på hvilke krav som stilles til næringsdrivende og hvilke krav som også må stilles til delingsaktører. Den vellykkede rapporteringsplikten for kortidsutleie for boliger bør utvides til andre tilsvarende aktiviteter. Det må tilrettelegges og sikres at delingsøkonomiaktører betaler skatt, rapporterer statistikk på lik linje med andre bedrifter, bl.a. gjelder dette overnattingsstatistikk og ivaretar gjestens sikkerhet, bl.a. med tanke på krav til brannsikring. 

 • Tilsynene må jobbe mer risikobasert og på tvers av ulike tilsyn. 

 • Gi bedrifter rett til innsyn i hvem som får tilsyn, for å sikre en jevnere fordeling av hvem og hvor ofte bedrifter kontrolleres. 

 • Tilsynene må ha en større grad av samordning av statlige tilsyn ved kontroll hos bedrifter 

 • Stille krav om digitale verktøy hos statlige tilsyn. 
 • Sikre felles kvalitetskrav til de som utfører kontroller og tilsyn. 

 •  Gi tilsynene føring om å skape en positiv veiledningskultur i møte med bedriften. 

 • Tilsynene må utarbeide digitalt veiledningsmateriell i form av e-læring til bedriftene. 

 

Skatt og avgift

 • Redusere og på sikt fjerne formueskatten på arbeidende kapital (FIN) 

 • Hindre gjeninnføring av arveavgiften (FIN) 

 • Fjerne eiendomsskatt på næringsbygg (FIN) 

 • Fjerne konkurransevridning mellom take-away mat og restaurantmat. Førstnevnte har en redusert mva-sats på 15 %, mens restaurantmat har ordinær sats på 25 %. (FIN) 

 • Endre MVA-regelverket for bilutleiefirmaene hva gjelder avskrivingsregler. (FIN) 
 • Redusere den lavere MVA-satsen på overnatting, kultur og transport som er 12 %. Denne er økt med 50 % siden 2016, og må ikke økes ytterligere.  (FIN) 

 • Fjerne flypassasjeravgiften (FIN) 

 • Hindre at Norge innfører en nasjonal turistskatt og samtidig sørge for at forsøk med fellesgodefinansiering ikke fører til økte skatter og avgifter for reiselivet. (FIN/NFD) 

 • Elavgiften må være lik for industri og tjenestenæringer, som reiseliv. (FIN) 

 • Sørge for nasjonal likebehandling av bedrifter når det gjelder mva-regler. Regelverket bør også tydeliggjøres slik at alle vet hvilke regler som gjelder for hvilke produkter (FIN) 
 • Arbeidsgiveravgiften for lærlinger bør fjernes i hele landet (FIN) 

 • Det bør stilles krav som sikrer at bedrifter som driver sin virksomhet i Norge skal underlegges norske skatte- og avgiftsregler. Kontrollfunksjonene må styrkes og sanksjoner må iverksettes ved brudd på regelverk. (FIN) 

 • Det bør etableres et system for nasjonal likebehandling av momsregler, samtidig bør reglene knyttet til moms klargjøres av nasjonale myndigheter.  Dette vil være et viktig tiltak for å forenkle hverdagen for opplevelse bedriftene, samtidig som det vil bidra til å unngå konkurransevridning gjennom mulighet for ulike tolkninger av et komplisert regelverk. (FIN) 

Virkemiddelapparat/ markedsføring

 •  Tilpasse virkemiddelapparat til Innovasjon Norge og Forskningsrådet til tjenestesektoren (Næringsdep.)  

 • Bidra til iverksettelsen av Hurdalsplattformens punkt om Reis21 som et virkemiddel for kunnskapsbasert innovasjon og omstilling i norsk reiseliv (Næringsdep.) 

 • Øke volumet på markedsføringsordningen for reiselivet og sikre at midlene brukes effektivt. (Næringsdep.) 

 • Sikre effektiv markedsføring av Norge som destinasjon ved å jevnlig følge opp Visit Norways arbeid og organisasjonsform (Næringsdep.) 

 • Ivareta insentivordningen for både norsk og utenlandsk tv- og filmproduksjon i Norge, og gjøre ordningen regelstyrt i stedet for rammestyrt (Kulturdep.) 
 • Tilrettelegge for representativ reiselivstatistikk. Finansdepartementet må sette Turistundersøkelsen som en av SSBs faste oppgaver. SSBs prioritering av reiselivsstatistikken må gjennomgås og styrkes. (Fin.dep.) 

 • Følge opp punktet i Hurdalsplattformens om "å gjennomgå rammebetingelsene for de regionale destinasjonsselskapene i samarbeid med næringen" (Næringsdep.) 

Infrastruktur og bærekraft

 • Øke den politiske forståelsen for at samferdselspolitikken også hensyntar reiselivsnæringens behov  
 • Bidra til en positiv videreutvikling av den digitale nasjonale reiseplanleggeren EnTur (Samf.dep.)
   
 • Opprette tilsvarende ordning som nasjonale turistveier for nasjonale turiststier. (Samf.dep).  

 • Sikre at det årlig settes av midler til nasjonale turiststier, sikre innvolvering gjennom Miljødir. og ressursgruppen 

 • Sikre at kommunene overføres tilstrekkelig med midler til å ivareta nødvendig infrastruktur også for å ivareta turistenes behov. (Kommunal- og reigonal.dep.) 

 • Kommuneoverføringene fra staten bør i større grad må dimensjoneres basert på hvor store besøkstall kommunene har. 
 • Innfør krav om at alle rutetider legges ut inntil 18 måneder i forkant av en ny sesong. (Samf.dep.) 

 • Legge til rette for bedre samordning av kollektivruter mellom fylkene. (Samf.dep.) 

 • Ta hensyn til volumer for feriereisende, ikke bare fastboende, når konsesjoner gis. Dette med tanke på hyppighet i avganger, og varighet av sesongruter. (Samf.dep) 

 • Opprettholde en liberal og turistvennlig ordning for turistbusser. (Samf.dep.) 

 • Regelverket (særlig knyttet til m.v.a.) må være forutsigbart og legge til rette for utvikling av sykkelløyper, vandrestier, skiløyper o.l. (Samf.dep.) 
 • Tilrettelegge for Wi-Fi tilgang på sentrale turistdestinasjoner. (Kommunaldep.) 

 • Bevare lave roaming-avgifter ved telefonbruk for utenlandske gjester i Norge 

 • Muligheter for lokal styring av cruisetrafikken med miljøhensyn som begrunnelse (Klima- og miljødep.) 

 • Bidra til at motorferdsel i utmark blir lovlig der hvor det ikke går på tvers av natur og bærekraft.  

 • For å sikre en bærekraftig forvaltning av naturressursene bør det vurderes om det skal etableres godkjenningsordninger for de aktører som benytter naturen som produksjonsgrunnlag. Slike godkjenningsordninger vil kunne bidra til å styrke reiselivsnæringens sameksistens med andre næringer og lokalsamfunnene.  
 • Det må gis økt offentlig støtte prosjekter som bidrar til en bærekraftig besøksforvaltning på de ulike reiselivsdestinasjonene. Herunder må det avklares hvilke oppgaver som inngår i vertskap og «destinasjonsledelse», samt hvordan disse oppgavene skal finansieres. 

Kompetanse

 • Sikre at utdanningstilbudet på alle nivåer (grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og fagskoler) gjenspeiler reiselivsnæringens behov – gjerne også i samarbeid næringslivet der det er aktuelt (Kunnskapsdep.). 

 • Sikre videreføring av et relevant bransjeprogram for reiselivsnæringen.  

 • Jobbe for videreføring av en effektiv BIO-middelordning så lenge det er store behov for omstilling i kjølvannet av pandemien.  
 • Følge utviklingen av lærlingtilskuddet (Kunnskapsdep.). 

 • Sikre og utvikle Y-veitilbud ved en eller flere relevante utdanningsinstitusjoner innen reiselivsfag. (Kunnskapsdep.) 

 • Jobbe for et utstyrsløft innen yrkesfagopplæringen, inkl. grunnskolen, slik at skolen blir mer relevant for arbeidslivet elevene senere møter.  
  (Kunnskapsdep.) 

Rekruttering til reiselivsbedriftene

 • Jobbe for at statlige virksomheter, herunder UDI, får tilstrekkelig med midler for å sikre bla. effektiv saksbehandling for arbeidstillatelse (Justis- og Beredskapsdep.). 

 • Forenkle og digitalisere rutiner ved ID-kontroll og registrering av utenlandsk arbeidskraft (skatt og politi) 

 • Sikre et godt og effektivt samarbeid med NAV og Eures. 

 • Sikre videreføring av nasjonalrekrutteringskampanje til Restaurant- og matfag, samt ha en aktiv rolle i kampanjearbeidet (Landbruks- og matdep.).   

 

 

Full oversikt over alle de politiske sakene NHO Reiseliv arbeider med, finner du her.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en blid kvinne med kort hår. Foto.
Domen Foto: Nasjonale Turistveger

Forventer mange utenlandske besøkende i høst

Oppdatert 8. september 2023

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse september 2023

Se hva som skjer:

 1. , KIT-akademiet Oslo

  Kutt matsvinn

  Bli ekspert på å kutte matsvinn på ditt serveringssted! På kurset lærer du om effekt, målemetoder og relevante tiltak som vil sørge for at du bidrar til økt lønnsomhet i din virksomhet ved å redusere matsvinnet. (Kurset leveres av KIT-akademiet)

 2. , KIT-akademiet Oslo

  Kutt kostnader og selg mer

  På kurset vil du få en innføring i hvordan du aktivt kan bruke egne regnskapstall som et effektivt styringsmiddel. Få en forståelse for forskjellen mellom teoretisk brutto og realisert brutto og hvor mye du kan oppnå gjennom prioritering, riktig fokus og gjennomføring. (Kurset leveres av KIT-akademiet)

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: