Vårt viktigste politiske arbeid desember 2021

Illustrasjonsbilde av fargerike bryggehus i Trondheim.

Her kan du lese mer om NHO Reiselivs viktigste politiske arbeid, og hvilke tiltak vi mener må på plass nå for å hindre en ny nedstenging og en ny runde med permitteringer.

Reiselivsnæringen opplever på nytt et ras av avbestillinger midt i den viktige julebordsesongen. Regjeringen har innført nye tiltak som rammer særlig større konferansehotell, større julebord og arrangementer. Men det er også en økende frykt i samfunnet som gjør at kanselleringer renner inn. Mange av NHO Reiselivs medlemmer melder om en omsetningssvikt på opptil 80-90 prosent de siste dagene. Det reiselivsbedriftene frykter aller mest er å måtte permittere ansatte på nytt.  Her kan du lese mer om NHO Reiselivs viktigste politiske arbeid, og hvilke tiltak vi mener må på plass nå for å hindre en ny nedstenging og en ny runde med permitteringer.

Støtte for å unngå permitteringer i særlig rammede næringer

En lønnsstøtteordning for å unngå permitteringer er det viktigste for reiselivsbedriftene nå. Tidligere har denne gjaldt ved gjenåpning for å hente tilbake ansatte, men en ny ordning må isteden hindre nye permitteringer. Dette er et tiltak arbeidstakersiden er enige med reiselivsbedriftene om.

Nasjonal kompensasjonsordning med større fleksibilitet når det gjelder referansemåneder.

Den nasjonale kompensasjonsordningen ved stort omsetningstap bør gjeninnføres, men det er viktig at det gis større fleksibilitet for hvilke måneder man skal sammenlikne tapet med.  Flere bedrifter har startet opp i 2020 eller i år og vil ha relevante sammenlikningsmåneder det siste året, mens for flere sesongbedrifter vil det være en enkelt måned i 2019 det er greiest å sammenlikne med.

3 arbeidsgiverdager ved sykdom

Det kommuniseres at man skal ha lav terskel for å bli hjemme ved sykdom, som er godt for smitten i samfunnet, men dyrt for bedrifter som i utgangspunktet er underbemannet.  Antall dager bedriftene skal dekkes må reduseres til maks 3 dager.

5 arbeidsgiverdager ved permittering

Reiselivsbedriftene ønsker på ingen måte å permittere de få ansatte de har igjen i bedriftene nå, men med en ekstrem nedgang i bestillinger på grunn av tiltak eller frykt for smitte, vil mange stå uten arbeid til de ansatte de har igjen. Da må i alle fall ikke lønnspliktdagene til arbeidsgiver være det som får bedriften til å havne i økonomiske problemer.

 

 

 

 

 

 

 

Oversikten under viser hvilke punkter NHO Reiseliv jobbet for, for å sikre flere av reiselivets krav i forbindelse med statsbudsjettet og  gjenåpningspakker, og for å følge opp innretningen på vedtatte løsninger. Videre gir vi en oversikt over viktige gjennomslag tidligere i 2021. 

Andre avbøtende og kompenserende tiltak:

- NHO Reiseliv ber regjeringen gjøre som Danmark

Det er et fullstendig fravær av hjelpetiltak for reiselivet i forslag til neste års statsbudsjett.  NHO Reiseliv etterlyser en anerkjennelse av reiselivets situasjon. Det er uten tvil behov for kompenserende tiltak for reiselivet gjennom vinteren, ved å gjeninnføre den generelle kompensasjonsordningen om det innføres lokale begrensninger og å komme med egne målrettede hjelpetiltak for næringen: 

 •  EU tillater forlengede koronastøtte-tiltak frem til 30. Juni 2022. NHO Reiseliv mener koronastøtten også bør videreføres i Norge om det innføres lokale begrensninger. 
 • Innovasjon Norges omstillingsordning bør videreføres. Det bør bevilges mer penger til ordningen og der bør åpnes opp for  flere søknadsrunder.
 • NHO Reiseliv mener den lave momsen på overnatting og transport burde vært videreført.
 • Ordningen med statlige garantilån, hvor staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på opptil 50 millioner per bedrift, og med seks års løpetid, bør gjenåpnes.
Redusere forsinkelselsrenten:

Ordningen med utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter har vært viktig for mange bedrifter. Næringslivet har i sum en utsatt skatte- og avgiftsregning på om lag 6 mrd. kr. som skal tilbakebetales ila. ett år med første avdragsforfall 31. oktober.

Flere av bedriftene som rammes av tapt utenlandsmarkedet har begynt å betale ned utsatte skatter og avgifter til en høy rentesats på 8 prosent, noe som gjør denne regningen ekstra stor. NHO har bedt om at forsinkelsesrenten reduseres til 6 pst. med virkning fra 1. januar i år.   

Finansdepartementets oversikt over utsatte avgifter, viser at reiselivet er dobbelt så hardt rammet som neste bransje på listen og at bransjer uten pandemitap har utsatt store beløp. Dette tyder på  at man bør målrette rentefritak basert på bransje.

Følge opp NAV sentralt og regionalt:

Følge opp NAV både sentralt og regionalt, hvor målet vil være å få flere av de permitterte og ledige til reiselivet. NAV må i større grad enn i dag få god og relevant informasjon om reiselivet, og hvorfor det er en interessant bransje. Det vil også være et mål å få flere ansatte som har forlatt bransjen, tilbake til reiselivet.

Innspill til ny regjeringserklæring:

Les våre innspill til ny regjeringserklæring.

Beholde redusert moms på overnatting og transport

 - Ny regjering må bidra til gjenreising en av reiseliv og luftfart

Transport og reiselivet, herunder serverings- og utelivsbransjen, er de næringene som må sies å ha fått bære konsekvensene av innførte smittevernrestriksjoner over lengst tid. Bedriftene i hele reiselivets verdikjede er fortsatt underlagt flere smittevernrestriksjoner knyttet til sin virksomhet. Vi ber derfor om at den reduserte lave mva-satsen på 6 pst. gjøres gjeldende ut året. Deretter er det viktig for reiselivets gjenreisnings- og konkurranseevne at den lave satsen på normalt 12 % på overnatting og transport ikke økes i de kommende årenes budsjetter.

Redusere serveringsmomsen

 - Skuffende budsjettforslag, men aller viktigst å unngå nye restriksjoner på reiselivet 

NHO Reiseliv mener at tiden er overmoden for å innføre en felles sats for moms på takeaway og servering i restaurant ut året og neste år som et tiltak for en hardt rammet serveringsnæring, og for å hindre straffeskatt på servitører og få flere servitører ut av permittering og tilbake på jobb. Miljøpartiet de grønne, Fremskrittspartiet og Senterpartiet støtter alle en redusert serveringsmoms.  

Formueskatten må ikke økes og helst fjernes på arbeidende kapital

 -Eget reiselivskapittel i ny regjeringsplattform, men formueskattesmell

Hotelleierne som driver tradisjonsrike hjørnesteinsbedrifter i hele landet, opplever at debatten om formuesskatt stempler dem som grådige rikinger. Blant NHO Reiselivs medlemmer er det de minste overnattingsbedriftene som nevner formuesskatten som den store utfordringen. De har ofte ett hotell, som også gjerne er et eldre bygg med stor kulturhistorisk verdi; en grunn til å besøke plassen det ligger på i seg selv og som utgjør selve rammen rundt lokalbefolkningens store anledninger. Bygget har gjerne vært i familien i generasjoner, er nedbetalt, men har store vedlikeholdskostnader. Det er bygget i seg selv som ER formuen. Skatt på dette skal betales, selv om hotellet går med underskudd. 

Norske overnattingsbedrifter hadde en gjennomsnittlig driftsmargin på rundt 0 allerede før koronaen traff oss. Konsekvensen av formuesskatt er at eiere tvinges til å tappe bedriftene for egenkapital eller ta opp lån for å betale formueskatt selv om bedriften ikke tjener penger. Formueskatt kan være det som gjør at nødvendig vedlikehold, nye investeringer, nye ansettelser eller nye konsepter må settes på vent. Det er fryktelig synd, for pandemien har ført til at bransjen trenger å fornye seg, og utvikle nye konsepter, for å tiltrekke seg nye markeder. Formuesskatten må derfor ikke økes og helst fjernes helt på arbeidende kapital.

Omstillingsordningen

Øke midler til, samt inkludere sesongbedrifter inn i omstillingsordningen for reiseliv, servering og uteliv som Innovasjon Norge administrerer. I tillegg bør sesongbedrifter tas inn i ordningen. 

Reiselivsstrategien

Sørge for at reiselivsstrategien som ble lansert i mai 2021 blir fulgt opp med konkret ansvarsfordeling og midler, samt gi innspill til forslag på konkrete gjennomføringspunkter.

videreføre utdanningsmidler

Videreføre utdanningsmidlene for permitterte og medarbeidere ut 2021 og neste år. Det har vært stor interesse for bransjeprogrammet for reiseliv, med ulike kurs som ble gjennomført i 2020 og 2021. Kompetanseheving: Regjeringen er opptatt av at flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. Lære hele livet står derfor sentralt, hvor målet er at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. 

Sikre faglig påfyll

De som er blitt permittert eller er arbeidsledige (men også andre) som følge av pandemien må fortsatt få muligheten til å sikre faglig påfyll, og i denne sammenheng er det viktig at ordninger som bedriftsintern opplæring (BIO-midler, forvaltes av fylkeskommunene) og bransjeprogrammene (bransjeprogrammet for reiseliv) (forvaltes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) videreføres.

 

Dette er NHO Reiselivs gjennomslag hittil i år

 1. Forlenget lavmoms. I Revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at lavmomsen skal holdes på 6 prosent frem til 30. september 2021, en ytterligere forlenging på tre måneder fra tidligere vedtak. NHO Reiseliv mener den bør holdes på 6 prosent ut 2021, men her må myndighetene gjøre en vurdering av behovet (dette kommer an på hvor lenge bransjen er underlagt strenge restriksjoner).
 2. Forlenging av kompensasjonsordningen. NHO Reiseliv mener at kompensasjonsordningen bør forlenges til 1. oktober 2020, og fikk gjennomslag for dette i regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett. Ordningen vil regulere seg selv gjennom kravet om 30 prosent omsetningsfall, og dermed hjelpe de næringene som lengst er nedstengt (for eksempel konferansemarkedet, utenlandsmarkedet og nattklubber)
 3. Servering og uteliv inn i omstillingsordningen. I regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å ta inn uteliv- og serveringsbedrifter i ordningen. Dette har NHO Reiseliv jobbet for, og vi er fornøyde med dette gjennomslaget.
 4. Støtte til varer som forringes. Kostnader knyttet til varer som forringes når de ikke kan selges som følge av myndighetspålagte restriksjoner, må dekkes som egen kostnadskomponent i kompensasjonsordningen. NHO Reiseliv vil følge opp iverksettelsen av dette i henhold til Stortingets vedtak.
 5. 1 milliard ekstra til kommunale krisemidler: Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 1 mrd. kroner til den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Midlene skal komme næringslivet i hardt rammede kommuner til gode, ved at kommunene selv kan tilpasse støtteutbetalingene til lokale forhold, herunder til reiselivs-, arrangements-, og serveringsnæringen. NHO Reiseliv mener dette gjennomslaget er svært viktig.
 6. En noe utvidet lønnsstøtteordning. Regjeringen foreslår å utvide lønnskompensasjonsordningen til ut august 2021. NHO Reiseliv er fornøyde med dette forslaget, men mener ordningen bør gjelde til 1. oktober.
 7. Økte markedsføringsmidler er et viktig tiltak i gjenåpningsfasen, og NHO Reiseliv er fornøyde med at regjeringen foreslår 50 ekstra millioner til ordningen i RNB. Konkurransen om reisende kommer til å bli beinhard i årene som kommer. Dette fører til et økt profileringsbehov. Derfor bør regjeringen øke markedsføringspotten til Innovasjon Norge og de store destinasjonsselskapene for å få i gang effektiv utenlandsmarkedsføring mot vaksinerte og sensommer-gjester (så snart vaksinepass og gjenåpningsdato for sensommer/høst er klart)
 8. Statens garantilåneordning: Regjeringen vil forlenge lånegarantiordningen ut oktober 2021. NHO Reiseliv mener dette er et viktig gjennomslag.
 9. Destinasjonsselskapene: Etter anmodning fra Stortinget, foreslår regjeringen at for tilskuddsperiodene fra mars 2021 kan foretak som er medlem i et landsdelsselskap eller et destinasjonsselskap regne kontingent til selskapet som fast, uunngåelig kostnad. Med kontingent menes her både fast medlemskontingent og omsetningsbasert avgift. NHO Reiseliv har tidligere jobbet for dette gjennomslaget, og er fornøyd med at det stadfestes i RNB.
 10. Økt tilskudd til fagskolene: Regjeringen foreslår å gi fagskolene 25 millioner kroner til gjennomføring av tiltak som kan bidra til at flest mulig fullfører som planlagt og at færrest mulig blir forsinket. Fagskolen er en viktig arena også for reiselivsbransjen og NHO Reiseliv stiller seg derfor positiv til denne økningen.
 11. Rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen: Det er meget positivt at regjeringen øremerker 2 millioner kroner til oppstart av en rekrutteringskampanje for bransjen og NHO Reiseliv vil delta aktivt i dette arbeidet. Ett springende punkt blir å få til en nasjonal samordning/ansvarsfordeling av kampanjen og det videre rekrutteringsarbeidet.
 12. Droppe arbeidsgiverperiode II. Arbeids- og sosialdepartementet meldte søndag 2. mai at regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer. NHO har advart mot å innføre en arbeidsgiverperiode II, fordi vi fryktet det kunne utløse oppsigelser. 
 13. Flere kostnader skal dekkes i kompensasjonsordningen. Regjeringen inkluderer nå flere kostnader i kompensasjonsgrunnlaget. En av endringene er at medlemskontingenten til destinasjonsselskapene kan kompenseres gjennom ordningen. NHO Reiseliv har sendt en henvendelse til Næringsdepartementet for å forsikre seg om at det med dette menes det "markedsføringsbidraget" som er det som bedriftene vanligvis faktureres fra destinasjonsselskapene. Kostnader bedriftene blir fakturert av offentlige tilsyn tas også inn i kostnadsgrunnlaget i kompensasjonsordningen fra mars 2021. Det er allerede varslet at varelager som er utgått på dato for bedrifter som er pålagt stengt av myndighetene eller som er pålagt skjenkestopp også dekkes gjennom ordningen.
 14. Utsatt innbetaling av skatter og avgifter: NHO Reiseliv har lenge jobbet for å få utsatt innbetalingen av skatter og avgifter. Regjeringen bestemte nylig å utsette betalingsfristen med tre måneder og dobler nedbetalingstiden til ett år. Dette vil hjelpe mange reiselivsbedrifter som har store likviditetsproblemer og som ville ha slitt med å betale tilbake utsatte skatter og avgifter i en tid der mange fortsatt har null i omsetning.
 15. Økt innreisemulighet for spesialister i reiselivet. NHO Reiseliv har bedt om at spesialister innen reiselivet, som kokker med spesialkompetanse fra et spesielt kjøkken eller spesiell erfaring, eller aktivitetsguide, f.eks. innen rafting, skal få mulighet til å få innreise. På en pressekonferanse 13. april, annonserte statsminister Erna Solberg at regjeringen fra og med 14. april utvider den søknadsbaserte innreiseordningen. Ifølge regjeringen, vil ordningen nå inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter de neste fire månedene.
 16. Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Vi mener at det er hvor hardt en bedrift er rammet som bør være avgjørende for om den omfattes av en kompensasjonsordning. Derfor er vi glade for at regjeringen har lyttet og tilpasset utbetalingene til der reiselivsarbeidsplassene ligger og sesongene har blitt rammet. NHO Reiseliv har spilt inn tre områder til landets kommuner som vi mener bør prioriteres i de over 2 milliarder de har fått utbetalt: Bedrifter som fikk ekstraordinære utgifter til permitteringer ved plutselig nedstengning, bedrifter som faller utenfor kompensasjonsordningen og destinasjonsselskap.
 17. Reisegarantiordningen: Regjeringen presenterte 26. mars en løsning for pakkereisearrangører for 2021 og 2022, etter at NHO Reiseliv lenge hadde fremmet denne utfordringen for myndighetene. Staten vil gjøre avtaler med kredittinstitusjonene til små- og mellomstore bedrifter og garantere for 50 prosent av risikoen for garantiene som er stilt for disse. Ordningen er berammet til 525 millioner kroner. Selv om NHO Reiselivs bedrifter stort sett er små- og mellomstore bedrifter i denne sammenheng, så samarbeider mange av dem med større bedrifter vi vet har hatt problemer med å stille garanti, og svært mange av dem er helt avhengige av at også sPørre bedrifter får hjelp. Dette er noe vi vil fortsette å jobbe med.

NHO Reiselivs dialog med kommuner

I gjenåpningsfasen Norge nå går inn i, oppfordrer NHO Reiseliv kommuner landet rundt til å legge til rette for at reiselivet raskt kan komme på fote igjen. Kommuner kan blant annet:

Portrettbilde av Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv

Har du innspill til NHO Reiselivs arbeid opp mot kommunene? Klikk på bildet for å sende e-post til Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.. Foto: Per Sollermann

Begrense bruk av full skjenkestopp ved særskilte tiltak. Eksempelvis har byrådet i Bergen satt inn tiltak der det er smitteøkning og lykkes med å balansere behovet for tiltak og behovet for å få opp aktiviteten i reiselivsnæringen.

 • Gratis skjenkebevilling. Tilrettelegge for aktivitet ved å tilby gratis skjenkebevilling ut året
 • Gratis leie av uteplass. Tilby gratis leie av uteplass ut året, og åpne nye områder for uteservering ut året.
 • Effektive vurderingsprosesser. Effektive søknadsprosesser for løyver og tiltak kan gjøre gjenåpningen mer effektiv.
 • Trekk folk ut og book arrangementer i kommunal regi. Å legge til rette for mindre kulturarrangementer som trekker folk til området, og å begynne å bestille konferanser og møter for høsten, vil hjelpe mange.
 • Ha en tett dialog. Alle kommuner bør nå ha en tett dialog med lokale reiselivsaktører fremover, for å best forstå hvilke tiltak som vil hjelpe med å øke aktiviteten.

Andre punkter vi jobber med: Nedtrapping av nasjonale tiltak.

- NHO Reiseliv ber regjeringen gjøre som Danmark

Nedtrapping av nasjonale tiltak. NHO Reiseliv har vært en pådriver for større bruk av lokale tiltak, fremfor nasjonale restriksjoner. NHO Reiseliv mener at det er viktig at man har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som vurderes. I midten av april presenterte regjeringen en gjenåpningsplan for samfunnet, som ble iverksatt natt til fredag 16. april. Vi vil fortsette å fremme fornuftige løsninger for smitteverntiltak og en rask gjenåpning der det er mulig, i tiden som kommer.

Lovende julebordsesong, men fremdeles stort sprik

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 17. november 2021

Mange reiselivsbedrifter melder om høyere bookingnivå foran årets julebordsesong sammenlignet med 2019. Samtidig er det fortsatt en del bedrifter som ikke er tilbake til normalen.

Se hva som skjer:

 1. Webinar: Bli mer synlig på Google

  Hvordan frister du gjestene til ditt hotell når de søker på Google? Hvordan annonsere uten at det koster skjorta? Hvilke digitale verktøy kan du bruke? Og hvordan bruker du dem best? I dette eksklusive medlemswebinaret får du svar fra Google direkte.

  Kun for medlemmer i NHO Reiseliv
 2. Den vanskelige samtalen - eller den konstruktive samtalen?

  Noen samtaler kan føles ubehagelige å gå inn i. Kanskje du må konfrontere en medarbeider med kritikkverdige forhold eller konflikter, eller at han eller hun ikke presterer godt nok. Dette webinaret gir deg gode verktøy for konstruktiv dialog og hvordan forbereder og gjennomfører uten å låse samtalen.

 3. 5. januar 2022,

  Radisson Blu Scandinavia Hotel

  Nord i Sør

  Hold av datoen! Onsdag 5. januar samles vi igjen til Nord i Sør i Oslo. Her møtes over 300 engasjerte personer fra nærings- og samfunnslivet i nord og sentrale politikere og beslutningstakere fra hovedstaden og resten av landet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: