NHO Reiseliv

Innhold

Dette vil NHO Reiseliv jobbe med før sommeren

Nyhet, Politikk

Publisert

#205

NHO Reiselivs arbeid fremover vil rette oppmerksomheten mot hvordan kommuner kan sikre en effektiv gjenåpning, men også mot tiltakene som trengs i Revidert Nasjonalbudsjett for at reiselivet skal kommer over den siste kneika i koronakrisen. Uteservering i Oslo. Foto: Sharon Ang fra Pixabay

Her kan du lese om hva NHO Reiseliv jobber for frem mot sommeren i forbindelse med gjenåpning og Revidert Nasjonalbudsjett (RNB), og få en oversikt over hvilke gjennomslag reiselivet har fått i forslag til RNB.

Oversikten under viser hvilke punkter NHO Reiseliv jobber for frem mot sommeren for å sikre flere av reiselivets krav i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett, og for å følge opp innretningen på vedtatte løsninger. Se under for en oversikt over gjennomslag i forslaget som er lagt frem fra regjeringen. Revidert budsjett ble presentert 11. mai 2021 og vil være gjenstand for forhandlinger frem mot midten av juni 2021.

 1. Arbeidet opp mot Revidert nasjonalbudsjett
 2. Gjennomslag i regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett
 3. Dialogen med kommuner
 4. Gjennomslagene de siste månedene

Arbeidet opp mot Revidert Nasjonalbudsjett

Revidert budsjett ble presentert 11. mai 2021, og vil være gjenstand for forhandlinger frem mot midten av juni 2021. I forbindelse med behandlingen har NHO Reiseliv følgende prioriterte punkter som vil være viktig for å sikre at reiselivsnæringen overlever også gjennom sluttfasen av koronapandemien og videre:

#205

Har du innspill til reiselivets krav i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett? Klikk på bildet for å sende e-post til næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal. Foto: Per Sollerman.

 1. Utvide lønnsstøtteordningen ytterligereDet viktigste en lønnsstøttemodell skal bidra til, er å få permitterte tilbake i arbeid. Svært mange reiselivsbedrifter kan ikke åpne full aktivitet før til høsten grunnet begrensinger for uteliv, konferansehoteller og utenlandske markeder. Derfor bør lønnskompensasjonsordningen videreføres til 1. oktober. 
 2. Reversere kutt i støtte til store arbeidsgivere: Regjeringen har besluttet å redusere maksimalt støttebeløp per måned fra 80 til 50 millioner kroner. I tillegg reduseres innslagspunktet for avkortning av støttebeløpet med 50 prosent fra 30 til 20 millioner kroner. Dette rammer de med flest ansatte i reiselivet og vil ramme disse svært utsatte arbeidsplassene.   
 3. Øke midler og sesongbedrifter inn i omstillingsordningen. Regjeringen bør bevilge 500 millioner nye kroner til omstillingsordningen for reiseliv, servering og uteliv. I tillegg bør sesongbedrifter tas inn i ordningen. 
 4. Redusere serveringsmomsen: NHO Reiseliv mener at man i Revidert nasjonalbudsjett bør innføre en felles sats for moms på takeaway og servering i restaurant fra 1. juni og ut året som et tiltak for en hardt rammet serveringsnæring, og for å hindre straffeskatt på servitører og få flere servitører ut av permittering og tilbake på jobb. Miljøpartiet de grønne, Fremskrittspartiet og Senterpartiet støtter alle en redusert serveringsmoms.  
 5. Forlenging av permitteringsordningen. Et flertall på Stortinget har vedtatt at permitteringsordningen skal forlenges til 1. oktober 2021. NHO Reiseliv vil følge opp regjeringen for å sikre at dette vedtaket gjennomføres i tråd med forventningene.  
 6. Videreføre utdanningsmidlene for permitterte medarbeidere ut 2021Det har vært stor interesse for bransjeprogrammet for reiseliv, med ulike kurs som ble gjennomført i 2020Kompetanseheving: Regjeringen er opptatt at flere får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger, inkludert de som er blitt permitterte eller arbeidsledige som følge av pandemien. I denne sammenheng er det viktig at ordninger som bedriftsintern opplæring (BIO) og bransjeprogrammene (bransjeprogrammet for reiseliv) tildeles 
 7. Støtte representantforslaget om tilskuddsordning for nødvendige vedlikeholdskostnaderNHO Reiseliv støtter et forslag fra Stortinget, som ber regjeringen umiddelbart opprettes egne «koronatiltak» for de historiske hotellene og spisestedene, samt for private/familieeide hoteller drevet gjennom generasjoner med lokal forankring, med tilskudd til dekning av nødvendige vedlikeholdskostnader, for eksempel gjennom Riksantikvaren.  

Gjennomslag i regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett

 1. Forlenget lavmoms. I Revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at lavmomsen skal holdes på 6 prosent frem til 30. september 2021, en ytterligere forlenging på tre måneder fra tidligere vedtak. NHO Reiseliv mener den bør holdes på 6 prosent ut 2021, men her må myndighetene gjøre en vurdering av behovet (dette kommer an på hvor lenge bransjen er underlagt strenge restriksjoner).
 2. Forlenging av kompensasjonsordningen. NHO Reiseliv mener at kompensasjonsordningen bør forlenges til 1. oktober 2020, og fikk gjennomslag for dette i regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett. Ordningen vil regulere seg selv gjennom kravet om 30 prosent omsetningsfall, og dermed hjelpe de næringene som lengst er nedstengt (for eksempel konferansemarkedet, utenlandsmarkedet og nattklubber)
 3. Servering og uteliv inn i omstillingsordningen. I regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å ta inn uteliv- og serveringsbedrifter i ordningen. Dette har NHO Reiseliv jobbet for, og vi er fornøyde med dette gjennomslaget.
 4. Støtte til varer som forringes. Kostnader knyttet til varer som forringes når de ikke kan selges som følge av myndighetspålagte restriksjoner, må dekkes som egen kostnadskomponent i kompensasjonsordningen. NHO Reiseliv vil følge opp iverksettelsen av dette i henhold til Stortingets vedtak.
 5. 1 milliard ekstra til kommunale krisemidler: Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 1 mrd. kroner til den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Midlene skal komme næringslivet i hardt rammede kommuner til gode, ved at kommunene selv kan tilpasse støtteutbetalingene til lokale forhold, herunder til reiselivs-, arrangements-, og serveringsnæringen. NHO Reiseliv mener dette gjennomslaget er svært viktig.
 6. En noe utvidet lønnsstøtteordning. Regjeringen foreslår å utvide lønnskompensasjonsordningen til ut august 2021. NHO Reiseliv er fornøyde med dette forslaget, men mener ordningen bør gjelde til 1. oktober.
 7. Økte markedsføringsmidler er et viktig tiltak i gjenåpningsfasen, og NHO Reiseliv er fornøyde med at regjeringen foreslår 50 ekstra millioner til ordningen i RNB. Konkurransen om reisende kommer til å bli beinhard i årene som kommer. Dette fører til et økt profileringsbehov. Derfor bør regjeringen øke markedsføringspotten til Innovasjon Norge og de store destinasjonsselskapene for å få i gang effektiv utenlandsmarkedsføring mot vaksinerte og sensommer-gjester (så snart vaksinepass og gjenåpningsdato for sensommer/høst er klart)
 8. Statens garantilåneordning: Regjeringen vil forlenge lånegarantiordningen ut oktober 2021. NHO Reiseliv mener dette er et viktig gjennomslag.
 9. Destinasjonsselskapene: Etter anmodning fra Stortinget, foreslår regjeringen at for tilskuddsperiodene fra mars 2021 kan foretak som er medlem i et landsdelsselskap eller et destinasjonsselskap regne kontingent til selskapet som fast, uunngåelig kostnad. Med kontingent menes her både fast medlemskontingent og omsetningsbasert avgift. NHO Reiseliv har tidligere jobbet for dette gjennomslaget, og er fornøyd med at det stadfestes i RNB.
 10. Økt tilskudd til fagskolene: Regjeringen foreslår å gi fagskolene 25 millioner kroner til gjennomføring av tiltak som kan bidra til at flest mulig fullfører som planlagt og at færrest mulig blir forsinket. Fagskolen er en viktig arena også for reiselivsbransjen og NHO Reiseliv stiller seg derfor positiv til denne økningen.
 11. Rekrutteringskampanje for mat- og måltidsbransjen: Det er meget positivt at regjeringen øremerker 2 millioner kroner til oppstart av en rekrutteringskampanje for bransjen og NHO Reiseliv vil delta aktivt i dette arbeidet. Ett springende punkt blir å få til en nasjonal samordning/ansvarsfordeling av kampanjen og det videre rekrutteringsarbeidet.

NHO Reiselivs dialog med kommuner

I gjenåpningsfasen Norge nå går inn i, oppfordrer NHO Reiseliv kommuner landet rundt til å legge til rette for at reiselivet raskt kan komme på fote igjen. Kommuner kan blant annet:

Portrettbilde av Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv

Har du innspill til NHO Reiselivs arbeid opp mot kommunene? Klikk på bildet for å sende e-post til Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.. Foto: Per Sollermann

Begrense bruk av full skjenkestopp ved særskilte tiltak. Eksempelvis har byrådet i Bergen satt inn tiltak der det er smitteøkning og lykkes med å balansere behovet for tiltak og behovet for å få opp aktiviteten i reiselivsnæringen.

 • Gratis skjenkebevilling. Tilrettelegge for aktivitet ved å tilby gratis skjenkebevilling ut året
 • Gratis leie av uteplass. Tilby gratis leie av uteplass ut året, og åpne nye områder for uteservering ut året.
 • Effektive vurderingsprosesser. Effektive søknadsprosesser for løyver og tiltak kan gjøre gjenåpningen mer effektiv.
 • Trekk folk ut og book arrangementer i kommunal regi. Å legge til rette for mindre kulturarrangementer som trekker folk til området, og å begynne å bestille konferanser og møter for høsten, vil hjelpe mange.
 • Ha en tett dialog. Alle kommuner bør nå ha en tett dialog med lokale reiselivsaktører fremover, for å best forstå hvilke tiltak som vil hjelpe med å øke aktiviteten.

Andre punkter vi jobber med: Nedtrapping av nasjonale tiltak.

Nedtrapping av nasjonale tiltak. NHO Reiseliv har vært en pådriver for større bruk av lokale tiltak, fremfor nasjonale restriksjoner. NHO Reiseliv mener at det er viktig at man har både smittevern og opprettholdelse av arbeidsplasser som målsetting for de tiltakene som vurderes. I midten av april presenterte regjeringen en gjenåpningsplan for samfunnet, som ble iverksatt natt til fredag 16. april. Vi vil fortsette å fremme fornuftige løsninger for smitteverntiltak og en rask gjenåpning der det er mulig, i tiden som kommer.

Gjennomslag de siste månedene

 • Droppe arbeidsgiverperiode II. Arbeids- og sosialdepartementet meldte søndag 2. mai at regjeringen foreslår i revidert budsjett for 2021 at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer. NHO har advart mot å innføre en arbeidsgiverperiode II, fordi vi fryktet det kunne utløse oppsigelser. 

 • Flere kostnader skal dekkes i kompensasjonsordningen. Regjeringen inkluderer nå flere kostnader i kompensasjonsgrunnlaget. En av endringene er at medlemskontingenten til destinasjonsselskapene kan kompenseres gjennom ordningen.
  NHO Reiseliv har sendt en henvendelse til Næringsdepartementet for å forsikre seg om at det med dette menes det "markedsføringsbidraget" som er det som bedriftene vanligvis faktureres fra destinasjonsselskapene. Kostnader bedriftene blir fakturert av offentlige tilsyn tas også inn i kostnadsgrunnlaget i kompensasjonsordningen fra mars 2021. Det er allerede varslet at varelager som er utgått på dato for bedrifter som er pålagt stengt av myndighetene eller som er pålagt skjenkestopp også dekkes gjennom ordningen.

 • Utsatt innbetaling av skatter og avgifter: NHO Reiseliv har lenge jobbet for å få utsatt innbetalingen av skatter og avgifter. Regjeringen bestemte nylig å utsette betalingsfristen med tre måneder og dobler nedbetalingstiden til ett år. Dette vil hjelpe mange reiselivsbedrifter som har store likviditetsproblemer og som ville ha slitt med å betale tilbake utsatte skatter og avgifter i en tid der mange fortsatt har null i omsetning.
 • Økt innreisemulighet for spesialister i reiselivet. NHO Reiseliv har bedt om at spesialister innen reiselivet, som kokker med spesialkompetanse fra et spesielt kjøkken eller spesiell erfaring, eller aktivitetsguide, f.eks. innen rafting, skal få mulighet til å få innreise. På en pressekonferanse 13. april, annonserte statsminister Erna Solberg at regjeringen fra og med 14. april utvider den søknadsbaserte innreiseordningen. Ifølge regjeringen, vil ordningen nå inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter de neste fire månedene. 

 • Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Vi mener at det er hvor hardt en bedrift er rammet som bør være avgjørende for om den omfattes av en kompensasjonsordning. Derfor er vi glade for at regjeringen har lyttet og tilpasset utbetalingene til der reiselivsarbeidsplassene ligger og sesongene har blitt rammet. NHO Reiseliv har spilt inn tre områder til landets kommuner som vi mener bør prioriteres i de over 2 milliarder de har fått utbetalt: Bedrifter som fikk ekstraordinære utgifter til permitteringer ved plutselig nedstengning, bedrifter som faller utenfor kompensasjonsordningen og destinasjonsselskap.

 • Reisegarantiordningen: Regjeringen presenterte 26. mars en løsning for pakkereisearrangører for 2021 og 2022, etter at NHO Reiseliv lenge hadde fremmet denne utfordringen for myndighetene. Staten vil gjøre avtaler med kredittinstitusjonene til små- og mellomstore bedrifter og garantere for 50 prosent av risikoen for garantiene som er stilt for disse. Ordningen er berammet til 525 millioner kroner. Selv om NHO Reiselivs bedrifter stort sett er små- og mellomstore bedrifter i denne sammenheng, så samarbeider mange av dem med større bedrifter vi vet har hatt problemer med å stille garanti, og svært mange av dem er helt avhengige av at også sPørre bedrifter får hjelp. Dette er noe vi vil fortsette å jobbe med.
Joakim Mangen / Hunderfossen eventyrpark

Optimismen tilbake i reiselivet, men varierende besøkstall

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 14. juli 2021

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for juli viser at optimismen og aktiviteten er tilbake i reiselivet, men at usikkerhet knyttet til gjenåpning og fraværet av utenlandske gjester preger hverdagen for mange bedrifter.  Her finner du ferske tall og statistikk fra NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse.

Se hva som skjer:

Arrangementer

 1. 16. - 19. august 2021,

  Din datamaskin

  MMV10

  Velkommen til MMV, den 10. internasjonale konferansen om besøksforvaltning i rekreasjons- og verneområder - i år som heldigital konferanse.

 2. 16. - 20. august 2021,

  Arendal

  Møt NHO Reiseliv under Arendalsuka 2021

  NHO Reiseliv har egne arrangement og deltar i ulike debattpanel når det politiske Norge samles for å diskutere viktige samfunnsspørsmål under Arendalsuka neste uke. Les litt om hvilke arrangement vi vil være til stede på:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: